baner

УТВЪРЖДАВАМ!

МАРА ГЕОРГИЕВА

Директор

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКВАТЕЛНИЯ РЕЖИМ В ОУ „ПЕЙО К. ЯВОРОВ“

 

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. Настоящият Правилник регламентира общите изисквания и реда за пропускане и престояване на служители, учащи се, граждани, моторни превозни средства (МПС), внасянето на обемисти багажи (товари), както и изнасянето на материални средства в и от сградата/района на училището.
 2. Правилникът е задължителен за всички учители, служители, учащи се и граждани, работещи в и посещаващи сградата и района на училището.
 3. Контролът по спазването на пропусквателния режим се осъществява от:

3.1. Портиер по трудов договор към училището

3.2. Хигиенист  по трудов договор към училището с вменени задължения по длъжностна характеристика.

3.3. Настоящият Правилник се поставя на видно място във фоайето на сградата.

 1. Посещенията на служители, учащи се и граждани при директора и администрацията на училището са разрешени в работно за училището време.

 

ІІ. РЕД ЗА ПРОПУСКАНЕ И ПРЕСТОЙ НА СЛУЖИТЕЛИ, ГРАЖДАНИ И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 1. Учители, служители, ученици, родители и други лица влизат и напускат сградата на училището само през централния вход.
 2. Учащите се в училището се пропускат в сградата и района след проверка на ученическите им карти или ученически книжки от главния дежурен учител или от портиера/ хигиениста.
 3. Гражданите, посещаващи директора или останалите длъжностни лица по различни поводи, се пропускат след разрешение на лицето, което ще бъде посетено и след представяне на документ за самоличност. В специален „Дневник за посещения“ дежурният портиер записва, след сверяване с документ за самоличност, трите имена на лицето, датата и годината на раждане, часа на влизане и при кого отива. На посетителя се дава временен пропуск, който се носи от него през цялото време на престоя му в сградата. След напускане на сградата пропускът се връща на портиера.
 4. При отказ на лицето да представи документ за самоличност, същото не се допуска в сградата на училището. При необходимост портиерът търси съдействие на телефон 112.
 5. Педагогическият персонал в училището се посещава във време, което е извън графика на възложената учителска заетост с изключение на контролните органи, удостоверили това по предвидения от закона ред.
 6. Училищната администрация се посещава от граждани в рамките на законоустановеното им работно време.
 7. Директорът се посещава от граждани в рамките на приемното му време.
 8. На посещаващите лица се забранява отклоняване и посещаване на други служебни лица, кабинети и помещения извън заявените такива. След посещението лицата следва незабавно да напуснат сградата.
 9. Не се допуска по време на учебни часове и самоподготовка родителите да влизат в училището. Те изчакват завършването на учебния час/самоподготовката в двора на училището, а при лоши метеорологични условия – във фоайето на първия етаж, като спазват добрия тон на поведение и не пречат на персонала на училището да изпълнява задълженията си.
 10. 10. Не се разрешава на родителите да придружават децата си до класната стая преди началото на първия учебен час.
 11. Не се разрешава влизането в сградата и района училището на лица, които:

– са въоръжени;

– са употребили алкохол;

– са дрогирани;

– са с явни психични отклонения;

– създават конфликтни ситуации;

– внасят упойващи вещества, спиртни напитки и други, които при употреба биха застрашили живота и здравето на околните;

– разпространяват, продават или рекламират литература и артикули с религиозно и порнографско съдържание;

– носят със себе си обемисти багажи, кашони, денкове и други подобни;

– водят домашни животни.

 1. Не се допускат учители, служители, ученици и външни лица в сградата на училището след приключване на учебните занятия, почивните и празнични дни, освен с писмено разрешение на директора.
 2. За ремонтни дейности или дейности на други институции, провеждащи се на територията на училището, се пропускат лица по списък, утвърден от училищното ръководство.
 3. За поддръжка на съоръженията на ВИВАКОМ, служителите на фирмата влизат в сградата и двора на училището като предварително уведомят директора на училището или упълномощено от него лице. Ако ремонтните дейности се извършват в почивни или празнични дни, ВИВАКОМ уведомява писмено директора на училището до 3 работни дни преди датата на извършване на ремонта.
 4. Наемателите на училищни стаи, салони и др. помещения, отдадени чрез Община Бургас, представят на директора на училището списък с трите имена, дата и година на раждане на лицата и месечен график за посещение на сградата в рамките на работното време на училището  до 3 работни дни от датата на сключване на договора с общината.
 5. За участие на родителски срещи се допускат лица (родители, настойници, близки и др.) по списък, подписан от класния ръководител.
 6. При провеждане на класни и общоучилищни мероприятия с участие на родителите/настойници на учениците, същите се пропускат от портиера по списък, подписан от класния ръководител.
 7. Не се разрешава оставянето на багаж (чанти, куфари, торби, кашони, пакети, кутии и др.), кореспонденция, апаратура и др. от външни лица на съхранение в стаята на портиера и/или в стаята на хигиенистите .
 8. Влизането в района на училището на външни МПС, освен колите на ПБС и Бърза помощ, се извършва по следния ред:

19.1. Влизането в района на училището на МПС  за доставка на безплатни закуски по Национална програма на МОН става във време, определено със заповед на директора.

19.2. Влизането в района на училището на МПС на фирма „ М БРАДЪРС“  става след издаден служебен пропуск от директора на училището след представен списък на фирмите, които ще зареждат стола, вида на МПС и данни за лицата снабдители.

19.3. Влизането в района на училището на МПС(доставящи учебници, училищна документация, училищно оборудване и материали за извършване на ремонтни дейности) става с разрешение на директора или служебен пропуск.

19.4. Влизането в района на училището на МПС във всички останали случаи  става само с писмено разрешение от училищното ръководство или със служебен пропуск, издаден от директора на училището, или с личното присъствие на директор, зам.-директор или представител на администрацията.

 1. При влизане и излизане в/от района на училището задължително се проверяват документите на водачите на МПС и съответствието на превозваните товари с данните за тях в съпроводителните документи
 2. Не се разрешава преминаването и паркирането на превозни средства върху тревните площи.
 3. Абсолютно е забранено разхождането на кучета в двора на училището.

 

ІІІ. РЕД ЗА ВНАСЯНЕ И ИЗНАСЯНЕ НА БАГАЖИ, ТОВАРИ, ТЕХНИКА, ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВА

1.Внасянето в сградата и района на училището на багажи, товари, техника, технически средства и имущества за служебни нужди става след разрешение от ръководството на училището.

2.Изнасянето на багажи, товари, техника, технически средства и имущества от сградата и района на училището става само след разрешение от ръководството и проверка на съдържанието на същите.

         3.При констатиране на нарушения при внасяне и изнасяне на багажи, товари, техника, технически средства и имущества в/от сградата и района на училището се докладва на директора, а при необходимост се звъни на номер 112 за съдействие.

 

ІV. САНКЦИИ

1.Неизпълнение на наредбите на настоящия Правилник се санкционира по предвидения от закона ред.

2.Санкциите за нерегламентирано влизане и паркиране на МПС на територията на

училището се налагат от общинската полиция и КАТ.

3.Санкциите за  разхождане на кучета в двора на училището се налагат от общинската  полиция.

 

Всички класни ръководители в първия за учебната година час на класа и първата родителска среща запознават учениците и родителите с Правилника.

Екземпляр от настоящия Правилник да бъде изпратен по пощата до фирмите, обслужващи училището

 

 

 

Настоящият Правилник е утвърден със Заповед № ………../………2018 г. на Директора на училището и е в сила до отменянето му по реда на неговото издаване.