baner

icon_google

ПОСЕТЕТЕ
УЧИЛИЩЕТО

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕЙО ЯВОРОВ” – ГР. БУРГАС

УТВЪРЖДАВАМ
СТОЯН  ГЕОРГИЕВ
ДИРЕКТОР 

П Р А В И Л Н И К

за  дейността  на  ОУ „Пейо Яворов”- гр. Бургас

за учебна 2015 / 2016  година

Правилникът е приет  на  заседание  на Педагогическия съвет с Протокол № 12 от 12.09.2015г.

Глава Първа

Общи положения

Чл.1. С този правилник се уреждат онези положения от устройството, дейността и вътрешния ред на  ОУ „Пейо Яворов” – гр. Бургас, които не са регламентирани с повелителни разпоредби на нормативните актове от по-висок ранг или пък имат нужда от специфично третиране.

Чл.2. Този правилник определя правилата за училищен живот и труд за всички членове на училищната общност. Той е средство за гражданско образование и поощрява поемането на отговорност. Правилникът е задължителен за директора, пом.-директорите, учителите, възпитателите, учениците и служителите в  ОУ “Пейо Яворов”– гр. Бургас, както и за всички лица, намиращи се на  неговата територия.

Чл.3. Учениците, които са български граждани или граждани на страни – членки на ЕС, ползват правото си на безплатно образование като:

       1.Не заплащат такси за училищно обучение в рамките на държавните образователни изисквания;

       2.Ползват безплатно училищната база за обучение и развитие на способностите си.

Чл.4. (1) Училищното обучение до 16- годишна възраст е задължително за всички граждани на Република България;

(2) Училището приема за обучение всички деца, подлежащи на задължително обучение. При по-голям брой предимство имат живеещите в района на училището, определен от Общината.

Глава Втора

Общи разпоредби

Чл.5. Училището е общинско. Образованието е светско. Регулира се от единни държавни образователни изисквания. Общината предоставя материалната база на училището за ползване, стопанисване, разпореждане и управление.

Чл.6. (1) Училището има право на:

       1.Наименование, символи, седалище и официален адрес, който съответствува на адреса на дирекцията му.

       2.Собствен кръгъл печат.

       3.Банкова сметка

       4.Данъчен номер и шифър по Булстат

(2) Училището има право да:

       1.Притежава собствено движимо и недвижимо имущество и да се разпорежда с него;

       2.Предоставя собствени движими вещи и недвижими имоти под наем, реализира поименни компенсационни бонове и компенсаторни записи, извършва квалификационна и творческа дейност, образователни и други услуги, ако това не е във вреда на образователно-възпитателния процес и при спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

        3.Да се разпорежда самостоятелно с бюджетните си средства

        4.Определя вътрешната си организация

        5.Избира начина за приемане на децата и учениците в съответствие с нормативните актове

        6.Определя организацията, методиката и средствата на обучение и възпитание

        7.Издава документи за завършен клас и степен на образование

        8.Се сдружава с юридически лица от страната и чужбина и сключва договори за участие в международни програми и проекти, без да нарушава държавните интереси.

3) Училището носи отговорност за:

        1.Изпълнение на държавните образователни изисквания, засягащи дейността му;

        2.Създаването на условия за укрепване здравето и опазване живота на децата и учениците по време на обучението и възпитанието им, както и на територията си;

        3.Законосъобразното изразходване на бюджетните средства и опазването на материално-техническата база;

        4.Извършването на дейности и прояви, които противоречат на законите в страната, ограничават правата и свободите на личността или нарушават учебно-възпитателния процес.

Чл.7.  (1) ОУ “П.Яворов” е основно общообразователно училище с осемгодишен курс на  обучение, обособено в два етапа:

-начален – 1-4 клас и

-прогимназиален – 5-8 клас

 (2) В първи клас постъпват деца на 7 години, навършени в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години могат да постъпят в 1 клас по преценка на родителите или настойниците си, ако физическото и умственото им състояние позволява това.

(3) Децата постъпват в първи клас по молба на родителите или настойниците им.

(4) За деца, които следва да постъпят в първи клас, но здравословното им състояние не позволява това, училищното обучение се отлага за една учебна година по предложение на Екипа за комплекно педагогическо оценяване към Регионалния инпекторат на МОН.

(5) Когато в училището се обучават интегрирано ученици със СОП, със заповед на Директора се създава екип, който се състои от: председател-учител в паралелката,и членове:психолог и/или педагогически съветник,ресурсен учител, учител-специален педагог, логопед, учители. В работата на екипа участват родители или настойници на ученика, при необходимост и други специалисти.

Чл.8. Училището изпраща сведение за децата, постъпили в първи клас в срок до 30 септември в съответната община, където се води списък на децата, които следва да постъпят в първи клас.

Чл.9. Учениците от първи до четвърти клас в държавните, общинските и частните училища могат да се преместват в друго училище през време на цялата учебна година. Преместването се извършва с удостоверение за преместване, издадено от Директора на училището, в което ученикът се е обучавал.

Чл.10. (1) На учениците, завършили първи клас, училището издава удостоверение, в което се вписва обща годишна оценка с думи за резултатите от обучението по всички учебни предмети.

(2) Завършването на втори и трети клас се удостоверява с ученическа книжка

(3) На учениците, завършили 4 клас, училището издава удостоверение за завършен начален етап на основното образование.

(4) На ученици със специални образователни потребности,които се обучават интегрирано и са завършили 4 клас, но не са усвоили държавните образователни изисквания за начален етап на основното обучение по обективни причини, училището издава удостоверение за завършен 4 клас. В него се вписват резултатите от обучението по индивидуалните образователни програми.

Чл.11. (1) Учениците, завършили началния етап на основното образование, продължават в 5 клас след проверка на способностите им, ако това е предвидено с нормативен акт или с училищния учебен план.

(2)Ученици със специални образователни потребности, които се обучават интегрирано и са завършили четвърти клас, но не са усвоили държавните образователни изисквания за начален етапна основното образование по обективни причини, продължават обучението си в пети клас

(3) Учениците от пети до осми клас могат да се преместват в друго училище, при условия и по ред, определени от приемащото училище през цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди приключването на всеки срок. Преместването се извършва с удостоверение за преместване, издадено от Директора на училището, в което ученикът се е обучавал, и при спазване изискванията на Чл.40 ал.2 и 3 от ППЗНП.

(4) 1. Завършването на клас от прогимназиаления етап на основното образование се удостоверява с ученическа книжка.

        2. На учениците се издава удостоверение за завършен клас за приемане в училищата, в които се постъпва след проверка на способностите или чрез конкурсен изпит, за постъпване от 6,7 или от 8 клас в спортни училища, от 7 или от 8 клас в професионални гимназии и в паралелки за професионално обучение в основни, прогимназиални, средни общообразователни и в специални училища, както и по тяхно желание.

(5) На учениците, завършили 8 клас, училището издава свидетелство за завършено основно образование съгласно държавните образователни изисквания за степента на образование, общообразователния миниум и учебния план, и за документите за системата на народната просвета.

(6) На учениците със специални образователни потребности, които се обучават интегрирано и са завършили 8 клас, но не са усвоили държавните образователни изисквания за основно образование по обективни причини, училището издава удостоверение за завършен 8 клас. В него се вписват резултатите от обучението по индивидуалните образователни програми.

Глава Трета

Организация на училищното обучение

Раздел 1

Форми на обучение

Чл.12. (1) Формата на обучение е дневна и учениците се организират в паралелки и групи. Дневната форма на обучение е присъствена форма, която се провежда между 8:00 и 19:00 ч. в учебните дни.

(2) Дневното обучение в училището се провежда по училищен учебен план, приет от Педагогическия съвет въз основа на типов общообразователен план за общообразователните училища, не по-късно от 14 септември.

Чл.13. (1) Училището осигурява обучение в индивидуална, самостоятелна и комбинирана форма за ученици в задължителна училищна възраст, които съгласно издаден от компетентните органи медицински документ не могат да се обучават в дневна форма.

(2) Училищното обучение може да започне по-късно от определената в чл.7 ал.2 от Закона за народната просвета възраст по решение на Диагностичната комисия към РИО.

(3) Индивидуалната форма на обучение включва учебни занятия, както и изпити или текущи проверки по учебни предмети, ако това е предвидено с индивидуалния учебен план, утвърден от Директора на училището.

(4) Индивидуална форма за обучение се организира за:

        1.Ученици, които по здравословни причини не могат да посещават учебни занятия повече от 30 последователни дни;

        2.За даровити ученици, както и за ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове.

(5) 1.В случаите по ал.4 т.1 училището организира индивидуалното обучение в домашни условия въз основа на медицински документ, издаден от ЛКК, като осигурява от 8 до 12 учебни часа седмично.

          2.Знанията и уменията на учениците по ал.4 т.1 се оценяват чрез текущи проверки, а на учениците по ал.4 т. 2 чрез изпити.

(6) Условията и реда за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед от Директора на училището.

(7) Индивидуалното обучение се осъществява чрез индивидуални учебни планове и програми, разработвани от определени от Директора учители и утвърдени от Директора.

(8) Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма на обучение, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити съгласно училищния план.

(9) Самостоятелна форма на обучение се организира за:

        1.Ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение, както и за даровити деца в училищна възраст, след решение на Педагогическия съвет;

        2.Лица, навършили 16 години.

(10) Условията и реда за провеждането на изпитите се определят със заповед на Директора на училището.

(11) Ученици, които следва да се обучават в индивидуални или самостоятелна форма на обучение при условията на ал.4 и 9, както и ученици, навършили 16 години и желаещи да променят формата на обучение по чл. 80, 81, 82, 83 и 84 от ППЗНП подават писмено заявление до Директора на училището.

(12) Завършването на клас и степен на образование, както и придобиването на професионална квалификация в различните форми на обучение се удостоверява с едни и същи по вид документи за системата на народната просвета, които дават равни прави на завършилите.

Раздел 2

Организационни форми

Чл.14. (1) В зависимост от приетите ученици, класовете се разделят на паралелки

(2) В зависимост от особеностите на учебния предмет, паралелката може да се дели на групи, да се организират сборни групи от различни паралелки или да се организира индивидуално обучение.

(3) Училището може да организира сборни групи за свободноизбираема подготовка или за дейности, свързани с развитието на интересите, способностите и потребностите на учениците в областта на спорта, науката, техниката, технологиите, изкуствата и отдиха. Групите може да се формират от ученици от различни класове и от ученици от други училища.

Раздел 3.

Учебно време

Чл.15. (1) Училищното обучение се организира в учебни години, учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове.

(2) През учебната година учениците ползват есенна, коледна, зимна, пролетна или Великденска и лятна ваканция. Учениците от първи клас ползват и допълнителни дни за отдих през първия учебен срок.

1.Есенна – 31.10.2015 г. – 02.11.2015 г

2.Коледна – 24.12.2015 г. – 03.01.2016.

3.Зимна – 30.01.2016 г. – 07.02.2016 г.

4.Пролетна – 02.04. 2016 г. – 10.04.2016 г

Чл.16. (1) Учебната година е с продължителност 12 месеца.

(2) Учебната година започва на 15 септември

(3) В случай, че денят по ал.2 е почивен, учебната година започва на следващия работен ден.

(4) Учебните занятия са с продължителност не повече от 38 и не по-малко от 31 учебни седмици и се разпределят в два учебни срока.

(5) Продължителността на първия учебен срок е 18 учебни седмици

Вторият срок ще започне на 8 февруари 2016 г. и ще приключи на:

23.05.2016 г. за І клас (13 учебни седмици);

31.05.2016 г. за ІІ – ІV клас (14 учебни седмици);

15.06.2016 г. за V – VІІІ клас (16 учебни седмици);

(6) Продължителността на учебната седмица е пет учебни дни

(7) Изключения по ал.4, ал.5, ал.6 се допускат само когато това е предвидено в учебния план.

Чл.17. (1) Седмичното разписание на учебните занятия се съобразява с психо-физическите особености и възможности на учениците. Седмичното разписание се изработва от комисия от учители с участието на медицински специалист, в съответствие с изискванията на Наредба № 24 от 5.09.2006 г. на Министъра на здравеопазването, приема се от Педагогическия съвет и се утвърждава от Директора на училището не по-късно от три дни преди започването на всеки учебен срок. Промени в него може да прави само Директорът.

(2) Утвърденото от Директора седмично разписание се представя в РЗИ до 15 дни след началото на първия и втория учебен срок и до 5 дни след всяка промяна.

(3) В съответствие с учебните планове и програми учителите съставят годишни тематични планове и ги представят за утвърждение от Директора, не по-късно от 14 септември.

(4) Учебните занятия започват и завършват по график, утвърден от Директора. Промени в графика за деня се правят само с разрешение на Директора или помощник-директорите.

(5) Обучението и възпитанието на децата и учениците се провежда на книжовен български език.

Раздел 4

Организация на оценяването в процеса на училищното обучение

Чл.18.  (1) Оценяването е процес за установяване на постигнатите резултати и поставяне на оценка.

(2) Установяването на постигнатите резултати и поставянето на оценка се извършва от оценяващия.

(3) Установяването на постигнатите резултати и поставянето на оценка е индивидуално за всеки оценяван.

Чл.19. (1) Оценяването е вътрешно и външно.

(2) При вътрешното оценяване оценяващ е учителят.

(3) При външно оценяване оценяващи може да са:

         1.Училищна комисия, определена от Директора на училището

         2.Длъжностни лица или комисии, определени от Министъра на образованието и науката, от Началника на РИО или от директорите на обслужващите системата на народната просвета звена за контрол и оценяване.

Чл.20. (1) Оценяването се извършва чрез:

        1.Текущи изпитвания

        2.Изпити

        3.Изпитвания за оценяване усвояването на учебното съдържание по учебен предмет за определен клас

(2) Текущите изпитвания са устни, писмени и практически.

(3) Изпитите са:

        1.Приравнителни

        2.За определяне на срочна или годишна оценка по учебен предмет

        3.За промяна на оценката

Чл. 21. Според организацията текущите изпитвания и изпитите са:

        1.Индивидуални-за отделен оценяван

        2.Групови – за част от учениците от една паралелка или за ученици от една или повече паралелки.

Чл.22. (1) Въз основа на установените резултати от текущите изпитвания и изпитите се поставя оценка с качествен и количествен показател, а за учениците от първи клас и за учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуални програми – само с качествен показател.

(2) Оценките, които могат да се поставят са отличен 6, много добър 5, добър 4, среден 3, слаб 2.

(3) В предвидените в тази наредба случаи количественият показател може да не се определя като цяло, при което качественият показател се определя, както следва:

а) за количествен показател от 2,00 до 2,99 се определя качествен показател слаб

б) за количествен показател от 3,00 до 3,49 се определя качествен показател среден

в) за количествен показател от 3,50 до 4,49 се определя качествен показател добър

г) за количествен показател от 4,50 до 5,49 се определя качествен показател много добър

д) за количествен показател от 5,50 до 6,00 се определя качествен показател отличен

(4) При оценяването могат да се поставят и други оценки, които се приравняват към оценките по ал. 2 или 3.

(5) Поставените оценки при изпитванията по чл.20 ал.1, т.3 може и да не се приравняват към оценките по ал.2 и 3

Чл.23. (1) Оценяването в процеса на училищното обучение има за цел установяването на постигнатите резултати от учениците по учебен предмет по време на учебната година и поставяне на текущи, срочни и годишни оценки по задължителна, задължително-избираема и свободно-избираема подготовка.

(2) При завършване на основно и средно образование се поставят и окончателни оценки по учебните предмети.

(3) В началото на учебната година се установява и оценява входното ниво на учениците. Установяването на входно и изходно ниво на знанията на учениците да се извършва при уеднаквени критерии на учителите по предмети и випуски.

(4) Когато установяването на входното равнище се извършва при условията на вътрешно оценяване, поставената оценка може да бъде част от минималния задължителен брой текущи оцеки за първия учебен срок.

Чл.24. (1) В процеса на училищното обучение се извършва вътрешно и външно оценяване.

(2) Вътрешното оценяване се извършва чрез текущи изпитвания.

(3) Външното оценяване се извършва чрез текущи изпитвания, изпити и изпитвания

Чл.25. (1) Задачите, другите материали и критериите за оценяване се подготвят от оценяващия.

(2) Подготвените задачи, материали и критерии за оценяване по ал.1 за изпитите по чл.20 ал.1,т.1-3 се утвърждават от Директора на училището.

(3) Подготвените задачи, материали и критерии за оценяване по ал.1 за изпитванията по чл.20 ал.1, т.3  се утвърждават от:

        1.Министъра на образованието и науката – когато оценяването се извършва от длъжностни лица и комисии, определени от Министъра на образованието и науката или от обслужващи системата на народната просвета звена за контрол и оценяване;

        2.Началника на РИО – когато оценяването се извършва от длъжностни лица или комисии от РИО.

Чл.26. (1) Текущите изпитвания при условията на вътрешно оценяване се осъществянат системно през първия и втория срок учебен срок.

(2) По време на учебния срок учителят осигурява ритмичност при оценяването на всеки ученик.

Чл.27. (1) Минималният брой задължителни текущи оценки за всеки учебен срок е:

        1.За учебен предмет, който по учебен план се изучава с 4 и повече учебни часа седмично – две оценки от устни изпитвания и три оценки от писмени и/или практически изпитвания;

        2.За учебен предмет, който по учебен план се изучава с три учебни часа седмично-две оценки от устни изпитвания и/или две оценки от писмени и/или практически изпитвания;

        3.За учебен предмет, който по учебен план се изучава с два учебни часа седмично-две оценки от устни изпитвания и една оценка от писмено или практическо изпитване;

        4.За учебен предмет, който по учебен план се изучава с един учебен час седмично-една оценка от устно изпитване и една от писмено или практическо изпитване.

        5.По учебния предмет „Физическо въпитание и спорт” и по учебна практика – три оценки от практически изпитвания.

Чл.28. (1) Устните изпитвания могат да се организират като индивидуални текущи изпитвания или като групови текущи изпитвания;

(2) При индивидуалните устни изпитвания ученикът дава устни решения и отговори на индивидуално поставени въпроси и задачи;

(3) При групови изпитвания всеки ученик дава устни решения и отговори на групово поставени задачи.

(4) При устните изпитвания оценяващият е длъжен да мотивира устно оценката си пред ученика.

Чл.29. (1) Писмените изпитвания могат да се организират като индивидуални или групови текущи изпитвания;

(2) При индивидуалните писмени изпитвания ученикът дава писмен отговор на индивидуално поставени въпроси или задачи. Индивидуалните писмени изпитвания се извършват за не повече от един учебен час.

(3) При груповите писмени изпитвания всеки ученик дава писмени решения и отговори на групово поставени задачи.

Чл.30. (1) Контролната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват постигнатите резултати от учениците след приключване на обучението по завършена част от учебното съдържание по учебния предмет.

(2) Контролната работа се провежда за не повече от един час

Чл.31. (1) Класната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват постигнатите резултати от учениците в края на учебния срок

(2) Класна работа се провежда по български език и литература, и по математика – в прогимназиалния етап.

(3) Класни работи не се провеждат за учениците в началния етап от основната степен на образование.

(4) Класна работа се провежда за един учебен час. Класната работа по БЕЛ се провежда в два слети учебни часа

Чл.32. (1) Контролните и класните работи се коригират и рецензират от оценяващия и се връщат на учениците за подпис от родителя.

(2) Оценяващият анализира и обобщава резултатите от контролните и класните работи, като уведомява учениците за направените изводи.

Чл.33. (1) Контролните и класните работи се провеждат по график при спазване на следните изисквания:

        1.За една и съща паралелка може да се провежда не повече от една класна или една контролна работа в един учебен ден;

        2.За една и съща паралелка в една учебна седмица не могат да се провеждат повече от две класни;

        3. Не се провеждат класни работи в последната седмица на учебния срок.

(2) Графикът по предходната алинея се изготвя по предложение на учителите по съответния учебен предмет, утвърждава се от Директора на училището в началото на всеки учебен срок и се поставя на общодостъпно място в училището

(3) За графика по ал.1 учителите по съответния учебен предмет информират учениците, а класните ръководители – родителите в началото на всеки учебен срок.

Чл. 34. С практическите изпитвания се оценяват постигнатити практически умения на учениците.

(1) С практическите изпитвания се оценяват постигнатите практически умения на учениците.

(2) Практическите изпитвания могат да се организират като индивидуални или групови текущи изпитвания.

(3) При индивидуалните практически изпитвания ученикът изпълнява практически дейности, определени в индивидуално практическо задание;

(4) При груповите практически изпитвания ученикът изпълнява сам или в екип практически дейности, определени в общопоставено практическо задание

(5) При практическите изпитвания оценяващият е длъжен да анализира изпълнението на практическото задание и устно да мотивира оценката си пред ученика.

Чл.35. След установяване на постигнатите резултати при текущите изпитвания на учениците се поставят текущи оценки.

Чл.36. (1) Срочната оценка се оформя от учителя, като се отчитат знанията и уменията на ученика върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебния срок, и при взимане предвид на текущите оценки.

(2) Срочната оценка се формира само за учебните предмети, които по учебен план се изучават с повече от един учебен час седмично.

(3) По учебните предмети, изучавани в първи клас от ученика от културно-образователната  област “Чужди езици” не формира срочна оценка.

(4) Не се оформя срочна оценка по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“ за ученици, освободени по здравословни проблеми от изучаването му, за време което не позволява поставянето на минималния брой задължителни текущи оценки по Чл.11а, ал.1, т.5

(5) Срочните оценки се оформят не по-рано от една учебна седмица преди приключване на съответния учебен срок.

Раздел 5

Завършване на клас

Чл.37. (1) Ученикът завършва класа, ако по учебните предмети от задължителната, задължително-избираемата подготовка има годишна оценка най-малко Среден 3,00.

(2) Годишната оценка се оформя от учителя по съответния учебен предмет, като се отчитат знанията и уменията на учиника върху учебното съдържание, изучавано през учебната година, и при вземане предвид на срочните оценки.

(3) За учебен предмет, който по учебен план се изучава с един учебен час седмично и през двата учебни срока, както и за производствена практика, се формира само годишна оценка при вземане предвид на текущите оценки.

(4) За учебен предмет, който по учебен план се изучава с един учебен час седмично в един от двата учебни срока, годишната оценка се формира при вземане предвид на текущите оценки от единия учебен срок и срочната оценка от другия учебен срок.

(5) За резултатите от обучението по всички учебни предмети, изучавани в първи клас, се формира обща годишна оценка само с качествен показател.

(6) Годишните оценки по учебните предмети, изучавани във 2-4 клас, се оформят от учителя, като се отчетат занията и уменията на учениците върху учебното съдържание, изучавано през учебната година, при вземане предвид на текущите оценки.

(7) Не се оформя годишна оценка по учебния предмет „Физическа възпитание и спорт“ за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му през двата учебни срока.

В случаите по Чл.22 ал.6 от Наредба 3 за системата на оценяване, при завършване на основно образование не се поставя окончателна оценка по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“

(8) Годишната оценка по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“ за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му през един учебен срок, е срочната оценка за учебния срок, през който предметът е изучаван.

(9) Годишната оценка на ученик, обучавал се в чужда държава, в която не се оформят срочни оценки, се формира въз основа на текущите оценки по съответния учебен предмет, признати по условията и реда на § 5 от Допълните разпоредби на ЗНП и/или на оценките по съответния учебен предмет, получени в приемащото училище.

Чл.38. (1) Учителят лично вписва поставените от него оценки в съответната задължителна училищна документация. Текущите, срочните и годишните оценки се вписват в ученическата книжка и в дневника на класа. Годишните оценки от 1 до 8 клас се вписват в Главната книга.

(2) Сроковете за вписване на оценките в документацията по ал.1 са:

          1.В деня на изпитване – за текущите оценки от устните и практическите изпитвания;

           2.До две седмици след провеждане на изпитването – за текущите оценки от писмените изпитвания

           3.В деня на оформянето им – за срочните и за годишните оценки

Чл. 39. (1) Окончателните оценки при завършване на основно образование са годишните оценки по учебните предмети, изучавани в 8 клас съгласно Училищния учебен план.

(2) Общият успех за завършено основно образование се изчислява като средноаритметична оценка с точност до 0,01 от оценките от 8 клас по БЕЛ, първи чужд език, математика, физика, химия, биология, история и география. Средният успех за всички класове се изчислява като средноаритметична оценка от оценките по всички общообразователни предмети (без СИП).

Чл. 40. (1) Изпитите в процеса на обучение са:

         1.Приравнителни

         2.За промяна на оценката

         3.За определяне на срочна оценка по учебен предмет

         4.За определяне годишна оценка по учебен предмет

(2) Изпитите по ал.1 са успешно положени, когато оценката не е по-малка от Среден 3.

Чл. 41. Учениците от 1 до 8 клас не полагат приравнителни изпити освен в случаите, предвидени наредбата по § 5 от Допълнителните разпоредби на ЗНП.

Чл.42. (1) Изпитите за промяна на оценка по учебен предмет са:

         1.Поправителни изпити

         2.Изпити за промяна на годишна оценка – само за 8 клас

(2) Учениците имат право еднократно да се явят на изпит за промяна на годишна оценка и/или за промяна на окончателна оценка, като общият брой на изпитите за промяна на годишна оценка и за промяна на окончателна оценка не може да е повече от три.

Чл. 43 (1) Поправителните изпити се полагат от ученици, когато годишната им оценка по някои от учебните предмети от задължителната или задължителноизбирателната подготовка е Слаб 2.

(2) Поправителните изпити по ал.1 се полагат върху учебното съдържание за съответния клас и за съответния вид подготовка.

(3) Поправителните сесии се организират в  две редовни  поправителни сесии

(4) Редовните поправителни сесии са две и се провеждат до две седмици след приключване на учебните занятия и до две седмици преди началото на учебната година по ред, определен със заповед от Директора на училището.

(5) Учениците, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на поправителни изпити в сесиите по ал.4, могат да се явят на допълнителна поправителна сесия, определен със заповед от Директора на училището, но не по-късно от 10 октомври. В такива случаи родителите са длъжни да представят в деня на изпита или в 3-дневен срок от неговото провеждане медицински документ.

(6) Ученици, които имат оценка Слаб/2/ по учебен предмет от задължителната, задължително-избираемата подготовка на редовните и/или на допълнителните поправителни сесии или не са се явили на поправителните изпити, повтарят класа.

(7) Ученици, които се обучават в индивидуална и самостоятелна форма на обучение, при повтарянето на класа се явяват на изпити само по учебните предмети, по които имат оценка Слаб/2/ или не са се явили на поправителните изпити.

(8) Ученици със СОП, които не са усвоили общообразователния минимум, етап или степен на образование по обективни причини, не повтарят класа.

(9) За ученици със СОП, които не усвояват дъжавните образователни изисквания по обективни причини, екипът в училището разработва индивидуална образователна програма по един или повече учебни предмети от учебния план, по който работи училището.

(10) Учениците от 1 клас, които не усвояват учебното съдържание, не повтарят класа. За тях се провежда допълнително индивидуално обучение от учителите им по време на учебните занятия и през ваканциите. Обучението се организира по предложение на учителите им, с помощта на съответните специалисти – психолози, логопеди и др., при условия и ред определени със заповед на Директора на училището.

(11) За учениците по ал.10 се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия и по ред, определени със заповед на Директора на училището. При необходимост, допълнителното обучение може да продължи и през следващата учебна година.

(12) За ученици, застрашени от отпадане, училището с помощта на РИО, съвместно с общината, училищното настоятелство и други органи и организации, създава допълнителни образователни възможности, като организира и провежда:

         1.Индивидуални програми за психолого-педагогическо въздействие на ученика;

         2.Допълнителна работа с учениците по време на учебните занятия и през ваканциите;

          3.Извънкласни и извънучилищни дейности, съобразени с образователните потребности и с интересите на ученика;

          4.Консултации и насочване към професионално обучение съобразно възрастта и интересите на ученика

(13) За ученици, които постъпват в първи клас без удостоверение за завършена подготвителна група или подготвителен клас, както и за ученици, за които в удостоверението е посочено, че нямат училищна готовност, училището с помощта на РИО и съвместно с общината, УН и други органи и организации организира и провежда подходящи форми за допълнителна работа през началния етап на основното образование, включително допълнително обучение за усвояване на книжовния български език.

Чл.44 (1) Изпитите за промяна на годишна оценка се провеждат след приключване на учебните занятия за 8 клас.

(2) Изпитът за промяна на годишна оценка се полага върху учебното съдържание за 8 клас

(3) Изпитите по ал.1 се полагат по ред, определен със заповед от Директора на училището

(4) Получената оценка на изпит за промяна на годишна или окончателна оценка по ал.1 е крайна. Когато получената оценка е Слаб/2/, ученикът се явява на поправителен изпит по реда на Чл.28 ал.3-6 от Наредба №3 за оценяване.

Чл.45  (1) Изпити за определяне на срочна оценка се полагат от:

        1.Ученици, обучаващи се в дневна форма, чиито отсъствия от учебни занятия не позволяват формиране на срочна оценка по съответния учебен предмет

         2.Ученици, обучавани в индивидуална форма;

(2) Изпитите за определяне на срочна оценка се полагат върху учебното съдържание на съответниия учебен предмет, изучавано през учебния срок.

(3)  Ученикът повтаря класа, когато в края на учебната годена няма оформена оценка, без да са налице уважителни причини за това.

(4) Учениците от първи до четвърти клас не повтарят класа

Чл.46.  (1) Изпити за определяне на годишна оценка се полагат от учениците, обучавани в самостоятелна, кореспондентска или дистанционна форма на обучение.

(2) Изпитите за определяне на годишна оценка се полагат върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебната година.

Чл.47. (1) Изпитите по Чл.45, ал.1 се провеждат от:

        1.Училищна комисия по организиране на изпити

        2.Училищна комисия по оценяването

(2) В състава на комисията по ал.1, т.1 не може да се включват лица, притежаващи учителска правоспособност и квалификация по учебния предмет, по който се провежда изпитът.

(3) В състава на комисията по ал.1,т.2 се включват лица, които заемат длъжността „учител“ в същото или друго училище по учебния предмет, по който се провежда изпитът.

(4) Комисиите по ал.1, т.2 се състоят най-малко от двама души, единият от които е председател

Чл.48. (1) За провеждане на изпитите по Чл.25, ал.1, Директорът на училището издава заповед за определяне на комисиите по чл.29 а, ал.1

(2) В заповедта по ал.1 се определят за всеки изпит датата на провеждане, час, съставът на всяка комисия, срокът за подготвяне на изпитните материали /два дни преди началото на първия изпит, учителите провеждащи поправителната сесия, представят билети за заверка от Директора/, времето и мястото за проверка на изпитните работи, срокът и мястото за оповестяване на резултатите от изпита.

(3) Съобщение за датата, мястото и началния час на изпита, както и за срока и мястото за оповестяване на резултатите се поставя на общодостъпно място в училището, най-късно три дни преди датата за провеждане на изпита.

Чл.49.  (1) Изпитите по чл.25,ал.1 от Наредба №3, с изключение на изпитите за промяна на окончателна оценка, се провеждат като практически изпитвания по учебните предмети:

       1.Физическо възпитание и спорт;

       2.Музика- за 2-4 клас;

3.Изобразително изкуство- за 2-4 клас;

       4.Домашен бит и техника-2-4 клас;

(2) Изпитите по чл.25, ал.1, с изключение на изпитите за промяна на окончателна оценка, се провеждат в две части – писмена и устна, по учебните предмети;

       1.Български език и литература – за 2-4 клас;

       2.Чужди езици.

(3) Изпитите по чл.25, ал.1, с изключение на изпитите за промяна на окончателна оценка, се провеждат в две части-писмена и практическа, по учебните предмети:

         1.Музика и изобразително изкуство – за прогимназиален етап;

         2.Информационни технологии.

(4) Извън случаите по ал.1,2 и 3 изпитите по чл.25, ал.1 се провеждат в писмена форма.

Чл.50. (1) Продължителността на изпитите по чл.20, ал1, с изключение на изпитите за промяна на окончателна оценка, е:

1. за 2 – 4 клас;

а) един астрономически час – за изпитите, които се провеждат в писмена форма, и за писмената част от изпитите по чл.29д, ал.2 и 3 от Наредба 3 за системата на оценяване;

б) по преценка на училищната комисия по оценяването в зависимост от спецификата на учебния предмет, но не повече от 20 минути-за устната част от изпитите по чл. 29д, ал.2 от Наредба 3 за системата на оценяване;

в) един астрономически час-за изпитите, които се провеждат като практически изпитвания, и за практическата част от изпитите по чл.29д, ал.3 от Наредба 3 за системата на оценяване;

       2.за прогимназиалния етап:
а) два астрономически часа – за изпитите, които се провеждат в писмена форма, и за писмената част от изпитите по чл.29д, ал.2 и 3 от Наредба 3 за системата на оценяване;

б) по преценка на училищната комисия по оценяването в зависимост от спецификата на учебния предмет, но не повече от 30 минути – за устната част от изпитите по чл.29д, ал.2 от Наредба 3 за системата на оценяване.

Раздел 6

Задължителна документация в училището

Чл.51. (1)  В удостоверение за завършена подготвителна група или подготвителен клас се описва динамиката в развитието на детето и се определя готовността му за постъпване в първи клас.

(2) В удостоверението за завършена подготвителна група или подготвителен клас при необходимост се правят препоръки за насочване на ученика към подходящи форми за допълнителна работа през началния етап на основното образование, включително допълнително обучение за усвояване на книжовния български език.

Чл.52. (1) Удостоверението за завършен първи клас се регистрира в Регистрационната книга за издадените удостоверения.

(2) Дубликат на удостоверението за завършен първи клас се издава след подадена молба в случаите, когато оригиналният документ е изгубен, унищожен или станал негоден за ползвана. Дубликатът на удостоверението за завършен първи клас се издава върху оригинално удостоверение, като в горния десен ъгъл с главни букви се отпечетва текст „ДУБЛИКАТ“, под който се полага подпис на Директора и кръгъл печат. Дубликатът се регистрира в Регистрационната книга за издадените удостоверения.

(3) Удостоверението за завършен първи клас /дубликатът на удостоверението за завършен първи клас се съхранява от родителя /настойника/ на ученика.

Чл.53.  Завършването на втори и трети клас се удостоверява с ученическа книжка.

Чл.54. (1) На учениците, завършили четвърти клас, училището издава удостоверение за завършен начален етап на основното образование.

(2) Удостоверението за завършен начален етап на основно образование се регистрира в Регистрационната книга за издадените удостоверения.

(3) Дубликат на удостоверението за завършен начален етап на основно образование се издава след подадена молба в случаите, когато оригиналният документ е изгубен, унищожен или станал негоден за ползване. Дубликатът на удостоверението за завършен начален етап на основно образование се издава върху оригинално удостоверение, като в горния десен ъгъл с главни букви се отпечатва текст „ДУБЛИКАТ“, под който са полага подпис на Директора и кръгъл печат. Дубликатът се регистрира в Регистрационната книга за издадените удостоверения.

(4) Удостоверението за завършен начален етап на основно образование /дубликатът на удостоверението за завършен начален етап на основно образование се съхранява от родителя /настойника/ на ученика.

(5) В удостоверението за завършен начален етап на основното образовение се вписват годишните оценки по учебните предмети за четвърти клас от задължителната и задължителноизбираемата подготовка, както и по свободноизбираемата подготовка, определени с училищния учебен план.

Чл.55. (1) В удостоверението за завършен клас се вписват годишните оценки по учебните предмети, определени с учебния план.

(2) Удостоверението за завършен клас се регистрира в Регистрационната книга за издадените удостоверения.

(3) Дубликат на удостоверението за завършен клас се издава след подадена молба в случаите, когато оригиналният документ е изгубен, унищожен или станал негоден за ползване. Дубликатът на удостоверението за завършен клас се издава върху оригинално удостоверение, като в горния десен ъгъл с главни букви се отпечатва текст „ДУБЛИКАТ“, под който се полага подпис на Директора и кръгъл печат. Дубликатът се регистрира в Регистрационната книга за издадените удостоверения.

(4) Удостоверението за завършен клас/дубликатът на удостоверението за завършен клас се съхранява от родителя /настойника/ на ученика.

Чл.56. (1) Свидетелството за основно образование е отпечатано на хартия, защитена с неутрален воден знак.

(2) Свидетелството за основно образование се регистрира в определената за регистриране на свидетелства за основно образование Регистрационна книга за издадените документи за завършена степен.

(3) Свидетелството за основно образование се съхранява от притежателя.

(4) В свидетелството за завършено основно образование се описват годишните оценки по учебните предмети, определени с училищния учебен план, по който се обучават учениците.

Чл.57. (1) Дубликат на удостоверение за завършен клас, удостоверение за завършен начален етап на основното образование, свидетелство за основно образование се издава от Директора на училището, издало оригиналния документ.

(2) Дубликатът се издава по молба на заинтересуваното лице в случай, че документът по ал.1 е изгубен, унищожен или е станал негоден за ползване.

(3) Дубликатът се издава при наличие на училищна документация, от която е видно че оригиналният документ е издаден.

(4) В случай, че училището, издало оригиналния документ е закрито, заинтересуваното лице подава молба до училището, където се съхранява училищната документация.

(5) Когато училищната документация не се съхранява в друго училище, дубликатът се издава от училище, определено от Началника на РИО възоснова на издаден документ от Държавния архив.

(6) В случай, че липсва училищната документация за издаване на дубликат, заинтересуваните лица могат да установят правата си по съдебен път.

(7) Дубликатът се издава по образец съгласно държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета.

Чл.58. (1) Ученици, които са се обучавали от седми клас до последен гимназиален клас в легитимни училища на други държави, представят в РИО издадените документи за завършен клас за легализиране. Документите се признават в Република България след легализирането им от РИО.

(2) Ученици със завършен от първи до шести клас в легитимни училища на други държави представят в приемащото училище издадените документи за завършен клас за легализиране. Признаването на документите за завършен клас се извършва от директора на приемащото училище съгласно Наредба №2/2003г за признаване  на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави.

Чл.59. В училището се води още:

Дневници на класовете и полуинтернатните групи;

Материална книга

Книга за подлежащите на обучение ученици до 16-годишна възраст

Главна книга

Заповедна книга и класьорите към нея;

Протоколни книги от заседанията на Педагогическия съвет и Общи събрания и класьорите към тях;

Летописна книга;

Книга за контролната дейност на директора / помощник-директора;

Книга за регистриране на дарения;

Свидетелство за дарение;

Регистрационни книги за издадените документи – удостоверения и дипломи за средно образование, както и за техните дубликати; 

Книга за санитарното състояние;

Книга за резултатите от изпитите на учениците от самостоятелна или индивидуална форма на обучение;

Входящ и изходящ дневник за училищната кореспонденция;

Сведение за организацията и дейността в училището за учебната година (Списък – образец № 1);

Удостоверение за преместване;

Удостоверение за завършен клас;

Протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит;

Глава Четвърта

Участници в предучилищното възпитание и училищното обучение

Раздел 1

Учители и възпитатели

Чл.60.  (1) Учителските длъжности са:

1.”младши учител”

2.”учител”

3.”старши учител”

4.”главен учител”

5. ”учител методик”

(2) Възпитателските длъжности са:

1. “младши възпитател”;

2. “възпитател”;

3. “старши възпитател”;

4. “главен възпитател”;

5. “възпитател-методик”.

(3) Държавата създава условия за кариерно развитие на учителите и възпитателите,с цел повишаване качеството и ефективността на образователно-възпитателния процес.

(4) Длъжностите по ал.1 т.1, 2 и 3 и ал .2 т 1, 2 и3 се заемат от лица с придобито висше образование “бакалавър” или “магистър”, а длъжностите по т.4 и 5-с висше образование и образователно –квалификационна степен “магистър”

(5) Условията и редът за заемане на длъжностите по ал.1 и ал.3, се определят съгласно държавното образователно изискване за учителска правоспособност и квалификация.

(6) Условията и редът за заемане на други длъжности в системата на Народната просвета, свързани с възпитателната, образователно-възпитателната, диагностичната, корекционната и рехабилитационната дейност с деца и ученици, се  определят съгласно Държавните образователни изисквания за  възпитание и подготовка за придобиването на квалификация по професии за обучението на деца с хронични заболявания и/или СОП и за извънкласната и извънучилищна дейност.

(7) Директорът на училището в рамките на делегирания бюджет и / или за сметка на целево предоставени средства диференцира възнагражденията на учителите  и възпитателите в зависимост от длъжностите по ал. 1 и ал.2. и съгласно  условията  и по реда, определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката, съгласувана с министъра на финансите. 

Чл.61. Длъжностите по Чл.60, ал.1 и ал. 2  не могат  да се заемат от лица, които:

(1) са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;

(2) са лишени от право да упражняват професията си;

(3) страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата и учениците, определени с Наредба на Министъра на образованието и науката,съгласувана с Министъра на здравеопазването

Чл.62. (1) Обществеността, административните органи, децата и учениците изразяват почит и уважение към учителите и възпитатели;

(2) Административните органи и обществеността оказват помощ и съдействие на учителите за провеждане на ефективна образователна и възпитателна дейност.

(3) Учители и възпитатели, постигнали високи резултати при възпитанието и обучението на децата и учениците, се поощряват с грамоти и други награди, а дейността им се популяризира и получава обществено признание.

Чл.63. Учителят има право да:

(1) Свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно-възпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на преподаване и възможностите наинформационните и комуникационните технологии;

(2) Да участва в класирането на проектите на учебници по съответния учебен предмет и при избора на учебник, по който ще се провежда обучението;

(3) Да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му задължения, както и за възможностите за повешаване на професионалната му квалификация;

(4) Да повишава образованието и професионалната си квалификация;

(5) Да дава мнения и да прави предложения за развитието на училището, детската градина и обслужващото звено;

(6) Да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения.

Чл. 64.  (1) Лицата, заемащи длъжностите “младши учител”, “учител”, “старши учител” и “главен учител”, изпълняват следните задължения:

1. планират, организират и провеждат образователно-възпитателния процес по учебния предмет или модул, по който преподават;

2. формират знания, умения и нагласи у децата и учениците;

3. диагностицират, насърчават и оценяват постиженията на децата и учениците, на които преподават;

4. анализират резултатите при оценяването на входното и на изходното равнище на учениците, на които преподават.

(2) Лицата, заемащи длъжността “младши учител”, при изпълнение на задълженията си се подпомагат от “старши учител” и под негово ръководство усъвършенстват практическите си компетентности и се адаптират към образователно-възпитателния процес, съответно към процеса за предучилищно възпитание и подготовка на децата в групата.

(3) На лице, заемащо длъжността “младши учител” в училище, по изключение може да се възлагат задължения като класен ръководител, както и задължения, свързани с организацията и с провеждането на извънкласни форми и дейности, когато организацията в училище не позволява класното ръководство и извънкласната дейност да се осъществяват само от лица, заемащи длъжностите “учител”, “старши учител” и “главен учител”.

(4) На лице, заемащо длъжността “младши учител”, по изключение може да се възлага работа с деца от задължителната подготвителна група или от подготвителния клас, когато организацията в детската градина или училището не позволява тази дейност да се осъществява само от лица, заемащи длъжностите “учител”, “старши учител” и “главен учител”.

(5) Лицата, заемащи длъжността “старши учител”, изпълняват и следните специфични задължения:

1. старши учителят в училище:

а) участва в провеждането на квалификационно-методическа дейност по съответния учебен предмет или модул в училището или по съответното направление в детската градина;

б) участва в дейности, свързани с подготовката, организирането и провеждането на оценяването на входното и изходното равнище и/или външно оценяване на знанията и уменията на учениците от съответния клас;

в) подпомага дейностите по разработване на тестове, задачи, задания, материали и критерии за оценяване на знанията и уменията на учениците по съответния учебен предмет или модул;

г) анализира и обобщава резултатите, получени от оценяването на входните и изходните равнища и/или от външно оценяване по съответния учебен предмет или модул на равнище клас;

д) използва и показва ефективни методи при организацията и провеждането на образователно-възпитателния процес;

е) подпомага и ръководи дейността на лицата, заемащи длъжността “младши учител”;

ж) участва в дейности по разработване на проекти по програми и/или в дейности по реализирането им;

з) изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на училището;

2. Лицата, заемащи длъжността “старши учител”, могат да предлагат преминаване от длъжност “младши учител” на длъжност “учител” на лицата, които подпомагат за усъвършенстване на практическите им компетентности и адаптацията им към образователно-възпитателния процес, съответно към процеса за предучилищно възпитание и подготовка на децата в групата.

(6) Лицата, заемащи длъжността “главен учител”, изпълняват и следните специфични задължения:

1. а) планира и координира квалификационно-методическата дейност в училището – за етап и/или степен;

б) участва в дейностите, свързани с организиране и провеждане на външно оценяване в училището;

в) обобщава анализите на резултатите от входни и изходни равнища и/или от външни оценявания за училището;

г) консултира лицата, заемащи длъжността “учител” и длъжността “старши учител” в училището, при диагностика и оценка на резултатите на учениците;

д) консултира и подпомага лицата, заемащи учителски длъжности, с цел кариерното им развитие;

е) организира и координира обмяната на добри практики в училището, ориентирани към повишаване качеството на обучение и прилагането на интерактивни методи за работа с децата и учениците;

ж) организира и провежда училищните кръгове и съдейства за организирането и провеждането на общински, областни и национални кръгове на олимпиади и състезания в училището;

з) координира дейностите по разработване и реализиране на проекти, в които участва училището;

и) изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на училището;

2. На лицата, заемащи длъжността “главен учител” в училище, може да се възлагат задължения, свързани с организацията и провеждането на извънкласни форми и дейности, часове по свободноизбираема подготовка, както и задължения като класен ръководител по изключение, когато организацията в училище не позволява тези дейности да се извършват само от лица, заемащи длъжностите “учител” и “старши учител”.

(7) Лицата, заемащи длъжностите “младши възпитател”, “възпитател”, “старши възпитател” и “главен възпитател”, изпълняват следните задължения:

1.а) планират, организират и провеждат възпитателно-образователния процес извън задължителните учебни часове;

б) подпомагат процеса на самоподготовка на децата и учениците;

в) избират и прилагат подходящи методи, средства и материали при реализиране на възпитателната дейност;

г) формират социални умения у децата и учениците;

д) диагностицират и насърчават постиженията на децата и учениците;

е) участват в разработването на индивидуалните образователни програми;

ж) водят необходимата документация;

и) отговарят за опазване здравето и живота на децата и учениците;

й) осъществяват връзка и взаимодействие с родителите, настойниците или попечителите;

к) изпълняват и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на училището или обслужващото звено.

(8) Лицата, заемащи длъжността “младши възпитател”, работят в тясна връзка с учителите, класните ръководители, педагогическия съветник, психолога, ресурсните учители и други специалисти от ресурсния център.

(9) Лицата, заемащи длъжността “младши възпитател”, при изпълнение на задълженията си се подпомагат от “старши възпитател” и под негово ръководство усъвършенстват практическите си компетентности и се адаптират към възпитателно-образователния процес.

(10) Лицата, заемащи длъжността “старши възпитател”, изпълняват и следните специфични задължения:

1. планират, организират и провеждат квалификационно-методическа дейност в училище, свързана с възпитателно-образователния процес извън задължителните учебни часове;

2. участват в процеса на създаване на среда за развитие на дейности по интереси през свободното време на децата и учениците;

3. консултират младшите възпитатели;

4. участват в дейности по разработване на проекти по програми и/или дейности по реализирането им;

5. използват и показват ефективни методи при организацията и провеждането на възпитателно-образователния процес и/или корекционната дейност;

6. изпълняват и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на училището или обслужващото звено.

(11) Лицата, заемащи длъжността “старши възпитател”, могат да предлагат преминаване от длъжност “младши възпитател” на длъжност “възпитател” на лицата, които подпомагат за усъвършенстване на практическите им компетентности и адаптацията им към образователно-възпитателния процес.

(12) Лицата, заемащи длъжността “главен възпитател”, изпълняват и следните специфични задължения:

1. планират, организират и провеждат квалификационно-методическата дейност, свързана с проблемите на превенция на агресията, насилието и зависимостите;

2. консултират възпитателите при диагностициране и насърчаване постиженията на децата и учениците;

3. координират обмяната на добри практики между възпитателите;

4. изпълняват и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на училището или обслужващото звено.

Чл. 65. Учителят и възпитателят са длъжни още: (1)Да изпълнява нормата задължителна преподавателска работа и другите задължения,  включени в длъжностната му характеристика;

(2)Да познава нормативната уредба, касаеща неговата пряка работа в училище– ЗНП, ППЗНП, Наредба №1 за работа с деца със СОП, Наредба №3 за оценяване на учениците в системата на народната просвета, Наредба №4 за работа с училищната документация, Правилник за дейността на училището, Правилник за вътрешния трудов ред, Етичен кодекс, Календарен план за дейностите в училище, Длъжностна характеристика.

(3) Учителят в училището организира и провежда образователно-възпитателния процес по учебния предмет, проверява и оценява знанията и уменията на учениците, съдейства за пълноценното им интегриране в училищната и социалната среда.

(4) Да уведомява своевременно Директора, когато се налага да отсъства от учебни часове, за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове – най-късно един ден преди отсъствието на служителя;

(5) Да участва в работата на Педагогическия съвет и да изпълнява неговите решения;

(6) Да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на народната просвета;

(7) Да опазва живота и здравето на децата или учениците по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от училището, детската градина или обслужващото звено;

(8) Да поддържа и повишава професионалната си квалификация;

(9) Да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието или ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда, да ги насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на детето или ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения;

(10) Да не ползва мобилен телефон по време на час;

(11) Да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището,  както и извън него – при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват деца или ученици. Да не внася в училището оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност.

(12) Да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави; Учителите, преподаващи предмета Физическо възпитание и спорт носят спортно облекло – екип, тениска, маратонки, гуменки.

(13) Индивидуалните срещи с родителите се провеждат в приемното време на учителя или в друго удобно за двете страни време;

(14) Учителят да бъде 30 минути преди учебните занятия в училище и след биенето на първия звънец в съответната класна стая. Да следи за реда, дисциплината и опазването на имуществото в сградата.

(15) Да вписва в дневника на класа отсъстващите ученици до третата минута от биенето на звънеца за започване на часа.

(16) Съпровожда учениците до изхода на училището след завършване на учебните занятия.

(17) По време на дежурства, когато не се извършва учебен процес /зимни, пролетни и летни ваканции/, да се включва с труд в дейности, свързани с реновиране и подновяване на материалната база.

Чл.66. Учителят не може да нарушава правата на детето и ученика, да унижава личното им достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие въху тях.

Чл.67. (1) Учителите нямат право да предоставят образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси.

(2) Директорите, помощник – директорите, учителите и възпитателите нямат право да предоставят образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси;

(3) В едномесечен срок от началото на всяка учебна година лицата по ал.1 подават декларация пред Директора на училището, относно обстоятелството, дали през предходната година са предоставяли образователни услуги срещу заплащане, както и относно липсата на конфликт на интереси.

(4) При установяване на конфликт на интереси, както и в случай на неподаване на декларация по т.1 и т.2 лицата носят дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда.

(5) При установяване на нарушение по ал.1 лицата носят дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на труда,съответно и по реда на Закона за държавния служител.

Раздел 2

Класни ръководители и дежурни учители

Чл.68. Учител, който е и класен ръководител, има следните допълнителни задължения:

1. Да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията им за общуване с учениците и учителите, и интегрирането им в училищната среда, като периодично и своевременно информира родителите;

2. Да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях;

3. Да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката;

4. Своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и когато спрямо него започне процедура за налагане на наказание или други мерки по този правилник;

5. Да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максималното развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;

6. Да изготвя и предоставя на родителя характеристика за всеки ученик в съответствие с чл.138а от ППЗНП;

7. Да организира и провежда родителски срещи;

8. Периодично да провежда индивидуални срещи с учениците от паралелката, да организира и провежда часа на класа и да работи за развитието на паралелката като общност;

9. Да участва в процедурите по налагане на наказания и мерки по отношение на учениците от паралелката в случаите и по реда, предвиден от този правилник;

10. Да осъществява връзка  с учителите, които преподават на паралелката,и периодично да се информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по съответния учебен предмет,за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и интегриране в училищната среда;

11. Да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите;

12. Да осъществява връзката и да подпомага специалистите,които работят с паралелката;

13. Да води редовно и да съхранява документацията за паралелката;

14. По време на родителските срещи се обсъждат и вземат решения по основни въпроси, свързани с развитието и възпитанието на учениците, включително с участието на специалисти. Класният ръководител не може да коментира публично въпроси, свързани с успеха и поведението на отделните ученици от паралелката.

15. На първата родителска среща за учебната година класният ръководител предоставя на родителите информация за графика на приемното време на учителите в училището.

16. Класният ръководител няма право да поверява училищна документация на ученици  или да разрешава попълването и от тях.

Чл.69. Дежурният учител предотвратява инциденти и конфликти между ученици.

Чл.70. Дежурният учител носи отговорността за:

        1.Опазване здравето и живота на учениците по време на час и междучасията;

        2.Опазване МТБ на училището;

        3.Спазване правилата за вътрешен ред от учениците.

Чл.71. Главният дежурен учител се явява в училище в 7.30 часа.

Обхожда училището преди и след часовете и упражнява контрол през междучасията.

Съдейства на останалите дежурни учители, ученици и ръководството на училището за решаване на проблеми, които се отнасят до хигиената, реда и дисциплината в съответния учебен ден.

Вписва впечатленията си за деня в специален дневник и информира директора за всички проблеми.

Чл.72. Училището създава условия на учителите да повишават професионалната си квалификация в организирани форми на обучение и чрез самостоятелна подготовка.

Чл.73. Средствата за повишаване професионалната квалификация на учителите се осигуряват от държавния бюджет, ако се въвеждат нови или се променят съществуващите държавни образователни изисквания.

Раздел 3 

Педагогически съветник

Чл. 74.  Участва в учебно-възпитателния процес на училището и отговаря за организирането на извънкласните и извънучилищните мероприятия.

Чл.75. Работи  активно за социализацията  на учениците чрез разкриване на индивидуалните им  умения и способности, изграждане  култура на поведение и общуване, гражданско възпитание, решаване на конфликти и др. дейности.

Чл.76. Изготвя план за работата си, който се утвърждава от Директора.

Чл.77.  Член е на комисията по противообществените  прояви, към която води и книга за ученици с проблеми.

Раздел 4 

Възпитатели

Чл.78. Изпълнява всички задължения на учителите и се ползва с техните права.

Чл.79. Води самоподготовката, занимания по интереси и организирания отдих на учениците от ПИГ. Изпълнява преподавателската си заетост определена с Наредба № 3 от 18.02.2008 г. на МОН.

Чл.80. Носи  отговорност за резултатите на учениците заедно с другите преподаватели и поддържа връзка с тях.

Чл. 81. Следи и отговаря за  редовното присъствие на учениците и поддържа връзка с  родителите.

Чл. 82. Напуска училищната сграда след изпращане на учениците от ПИГ.

Раздел 5 

Помощен персонал

Чл. 83.  Работи по утвърдена от Директора длъжностна характеристика.

Чл. 84.  Помощник –директорът по АСД  организира, ръководи и контролира работата на помощния персонал.

Чл. 85.  Района и времето за хигиенизиране,  почистване и поддържане на сградата се извършва по определен график

Чл. 86. (1). Помощният персонал трябва да бъде постоянно на работното си място и упражнява контрол за опазване на базата в своя район.

(2). Портиерът осъществява пропусквателния режим в училището, съгласно утвърдените правила, графици, инструкции.

Раздел 6

Ученици

1.Права

Чл. 87.Учениците се възпитават и обучават при условия, които гарантират:

1.Равни възможности за физическо, духовно и социално развитие;

2.Техните права, свобода и сигурност;

3.Зачитане на достойнството им, уважение и любов към детето;

4.Възпитание в дух на разбирателство, мир и толерантност;

5.Приобщаване към националните традиции и културни ценности.

Чл. 88. Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля за постигане целите на образователно-възпитателния процес.

Чл. 89. Ученикът има следните права:

1.Да избира училището, профила или професията и специалността от професията, както и учебните предмети, предвидени в училищния учебен план като избираеми, при спазване изискванията на нормативните актове.

2.Да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата и задълженията в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина – при постъпването му в училището, в началото на всеки срок, както и при поискване.

3.Да бъде консултиран във връзка с професионалното му ориентиране и развитие, да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности, желания и способности;

4.Да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, като и да получава защита при накърняване на правата и достойнството му;

5.Да се ползва от формите за насърчаване на ранния достъп до образование при условия и по ред, определени в нормативен акт;

6.Да ползва безплатно материално-техническата база по ред, определен от Директора на училището в учебно и неучебно време, за развитие на интересите и на способностите си;

7.Да участва в извънкласни и извънучилищни дейности, в това число форми за ученическо самоуправление;

8.Да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищна дейност, и за приноса си в развитието на училищната общност;

9.Да дава мнения и предложения по отношение на организацията и провеждането на цялостната училищна дейност;

10.Да участва, включително и с присъствие на родител, при решаването на въпроси, засягащи неговите права и интереси.

Чл. 90. На учениците се осигуряват за безвъзмездно ползване по един комплект учебници за всеки ученик от първи до осми клас;

Чл. 91. (1) Продължителността за ползване на учебните помагала и учебниците е :

1. За учебниците за първи клас – една учебна година;

2. За учебниците от втори до осми клас – три учебни години;

(2) След приключване на учебните занятия за съответната година, учениците връщат учебниците, за които е определен срок за ползване по-дълъг от една  година в училището, от което са ги получили.

(3) Учениците са длъжни да полагат грижи за учебниците по ал.2

(4)  Когато ученикът не върне учебника по ал.2 или при връщането му се установи, че поради неполагане на грижи от страна на ученика, учебникът е негоден за следваща употреба, родителите /настойниците на ученика възстановяват учебника или неговата стойност в училището, от което е получен. Училището възстановява сумата на съответния разпоредител, финансиращ доставката на учебници.

Чл. 92. Освобождаване на ученика от часовете по Физическо възпитание и спорт.

(1) Предпоставки за освобождаване от часовете по ФВС са :

1.Здравословното състояние на ученика не позволява временно да усвоява учебното съдържание по ФВС;

2.Представяне на медицински документ, издаден от компетентен орган, с който се препоръчва освобождаване от часове по ФВС;

(2) Освобождаване от часовете по ФВС се извършва в два варианта:

1.Освобождаване за определен период, не по-дълъг от месец

2.Освобождаване за учебен срок или учебна година;

(3) Медицински документ, който се прилага към заявленията за освобождаване от часовете по ФВС:

1.В случаите за освобождаване за определен период от време, медицинският документ, който следва да се представи е медицинска бележка, издадена от личния или лекуващия лекар на ученика, в която са отразени здравословното му състояние, мотивът и срокът на освобождаване.

2.В случаите на освобождаване за учебен срок или учебна година медицинският документ, който следва да се представи е протокол от ЛКК по профила на заболяването или експертно решение на РЕЛК, която определя инвалидността на лица до 16 години, ако ученикът е освидетелстван по друг повод;

(4) Процедура по освобождаване от часовете по ФВС:

1.Подаване на писмено заявление до Директора на училището от родителя на ученика, към което се прилага съответния медицински документ. Директорът издава заповед, с която определя ученика, който е освободен от ФВС, срока на освобождаване , начина на оформяне на срочни и годишни оценки /когато ученикът е освободен от изучаването на учебния предмет за учебната година/, посещението му часовете по ФВС.

2.Копия от заповедта на Директора се връчват на класния ръководител и на преподавателя по ФВС на ученика.

3.Копие от заповедта на Директора и съответния медицински документ, удостоверяващ здравословното състояние на ученика, се връчват на медицинското лице от здравния кабинет в училището, което регистрира здравното състояние на ученика в личната му здравно-профилактична карта.

(5) За срочни и годишни оценки на учениците, освободени от изучаване на учебния предмет ФВС за една година се записва текст “Освободен”.

(6) Когато ученикът е освободен от ФВС само през един учебен срок, годишната му оценка се оформя според Наредба №3 за оценяването в средното училище.

(7) Присъствието в часовете по ФВС на освободените ученици се определя в заповедта на Директора в зависимост от препоръките в медицинския документ и заявеното от родителя желание.

2.Задължения

Чл.93. (1) Училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително за всички граждани на Р. България, независимо дали са завършили определена образователна степен.

(2) Ученикът  има следните задължения:

1.Да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му традиции;

2.Да не отсъства от учебните часове без уважителни причини за присъствените форми на обучение;

3.Да се явява на училище с подходящо облекло и във вид, които съответствуват на положението му на ученик и на добрите нрави:

4.Да носи униформено облекло или другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, във вида и елементите, които са описани в ПДУ;

5.Да уважава и не накърнява честта и достойнството на другите, както и да не прилага физическо и психическо насилие;

6.Да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и алкохол;

7.Да не ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час без разрешение на учителя;

8.Да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове;

9.Да не носи оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

10.Да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето;

11.Да опазва МТБ и чистотата на територията на училището;

12.Да носи ученическата си книжка в училище и да я представя при влизане в сградата на училището, или при поискване от учител или Директора.

13.Да носи ученическата си лична карта в училище и извън него;

14.При отсъствие на учител или възпитател не напуска класната стая, докато дежурният ученик не изясни чрез дежурния учител, класен ръководител или директор, с какво или къде ще се занимава този час.

15.В часовете по ФВС и “Труд и техника” се явява в установеното облекло; освободените от ФВС ученици присъстват в часа и участват в него, съгласно лекарските предписания. Документацията за освободените от ФВС ученици се съхранява от помощник-директора по УД; В часовете по ФВС да се явява в спортен екип. В противен случай, ученикът не се допуска в час и получава отсъствие.

16. Да не напуска района на училището преди края на  последния час

17.Носи материална отговорност за причинените от него щети,които родителите възстановяват в едноседмичен срок: закупуват материали и правят ремонт или заплащат стойността на щетите и на необходимия ремонт. Когато не е констатирана персонална вина, класът /класовете, които в този ден са имали учебни занятия в тази стая, заплащат солидарно щетата. Средствата се предават на домакина срещу документ.

18.Похабените и изгубени безплатни учебници по вина на ученика се заплащат в реален размер или се закупуват и възстановяват от него.

19.При преместване на ученик в задължителна учебна възраст в друго училище, той връща учебниците си; приемащото училище му осигурява учебници от собствения си фонд.

20. Ученикът е длъжен да пази личните си вещи  и пари, тъй като училището не носи отговорност за тях.

21. Активно да се включва в организираните училищни мероприятия и извъкласни дейности, състезания, конкурси, които са заложени в календарния план на училището.

22. Използва учебни пособия, които отговарят на възрастовите особености, възпитават естетика, не съдържат агресивни и нецензурни послания.

Чл.94. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини:

1. При отсъствие на ученика родителят да уведоми класния ръководител своевременно. Най-късно срок от 3 дни след завръщането си по болест представя на класния ръководител  медицинска бележка, която се съхраняват  от него до края на учебната година.

2. При представяне на  документ от спортния клуб, в който членува;

3. До три дни в една учебна година със заявление от родителя; до седем дни в една учебна година с разрешение на Директора на училището въз основа на заявление от родителя. Същото се входира в деловодството на училището 3 дни преди отсъствието на ученика.

4. Ученици в полуинтернатни групи, посещаващи извънучилищни форми на обучение, могат да отсъстват до 2 учебни часа на ден от часовете за „Организират отдих и спорт” или „Занимания по интереси” при подадена декларация от родителя или настойника на ученика.

5. Ученици в полуинтернатни групи, посещаващи извънучилищни форми на обучение, могат да отсъстват до 2 дни в седмицата от часовете на целодневна организация на учебния ден при подадена декларация от родителя или настойника на ученика. /писмо на министъра с изх.№9105-329 от 21.10.2015г./

Чл.95. (1) Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие

(2) Закъснения до 15 минути за три учебни часа без уважителни причини се  считат за един учебен час неизвинено отсъствие.

(3) Закъснение 1/3 се пише само първия час. Всяко закъснение след първия час се счита за едно отсъствие.

Чл.96. (1) За ученик, обучаван в дневна или вечерна форма, чиито отсъствия не позволяват оформянето на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета от задължителната или от задължително-избираемата подготовка, Директорът на училището по предложение на ПС определя със заповед условията и реда за оценяване знанията и уменията за завършване на учебния срок и/или учебната година;

(2) В случаите по ал.1 ученикът повтаря класа, когато в края на учебната година няма оформена оценка, без да са налице уважителни причини за това;

(3) Броят на отсъствията по уважителна причина на учениците със СОП не се отразява на формирането на срочна оценка.

Чл.97. (1) За допуснатите отсъствия класният ръководител своевременно  уведомява родителя или настойника на ученика.

(2) Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа и веднъж месечно се вписва в ученическата книжка

Чл.98. (1) В края на всяка учебна година класният ръководител изготвя характеристика за всеки ученик от паралелката, в която прави преценка за развитието на ученика в образователно-възпитателния процес и за спазването на училищната дисциплина. В характеристиката се посочват както положителните, така и отрицателните страни в развитието на ученика.

(2) При завършване на основно  образование класният ръководител изготвя цялостна характеристика за развитието на ученика.

(3) Характеристика се изготвя и в случаите на преместване на ученици в друго училище.

Чл.99. (1) За неизпълнение на задълженията си, определени с този Правилник, ученикът се наказва със:

1.Забележка;

2.Извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време. Дейностите по тази точка са:

-почистване на класната стая, коридор, хранилища, училищен двор;

-помощ и съдействие на работника по подръжката за отстраняване на нанесени щети на имуществото;

-помощ на класния ръководител или библиотекаря.

Продължителността на изпълнение на дейностите е от три до пет учебни дни.

3.Предупреждение за преместване в друго училище

4.Преместване в друго училище

(2) Дейностите в полза на училището по ал1, т.2 са съобразени с възрастовите особености и здравословното състояние на учениците и не  унижават тяхното достойнство.

(3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на този Правилник, както и когато състоянието му не му позволява да участва в образователно-възпитателния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му, за което класният ръководител уведомява родителя.

(4) Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен час, учителят може да го отстрани до края на часа като нанася неизвинено отсъствие в дневника на класа. Ученикът няма право да напуска сградата на училището!

(5) При вписани пет забележки, относно поведение, нарушаващо реда и дисциплината в час, следва налагане на наказание по чл. 99, ал.1,т.1

Задължително се спазва следният механизъм:

При необходимост учителят в клас сигнализира по телефона дежурния учител за съответния час. Дежурният учител е учител, който в същото време няма учебен час.

Дежурният учител съпровожда ученика от класната стая до определената за целта стая.

Ученикът е длъжен да спазва инструкциите на дежурния учител, като се занимава с предложената му учебна дейност.

При нужда дежурният учител сигнализира училищното ръководство.

Дежурния учител  и учителят, отстранил ученик от учебен час , имат задължението да впишат името му във въведения дневник за дежурство (от дежурния учител) и причините  за отстраняването му (от отстраняващия учител).

Графикът с дежурствата на учителите се утвърждават в началото на всеки учебен срок.

(5) При тежки или системни нарушения на задълженията, определени в този правилник или ППЗНП, освен наказание по ал.1, на ученика може да се наложи мярка намаляване на поведението.

(6) Освен налагането на наказание по ал.1 ученикът може да бъде насочен към консултации, педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, допълнително обучение в извънучебно време, вкл. в периода на ваканциите, участие в извънкласни и извънучилищни дейности, професионално ориентиране и други дейности, с оглед недопускане на нарушения и на отпадане от училище.

(7) Ученик, който унижава личното достойнство на съучениците си и упражнява физическо или психическо насилие върху тях, свързано с религиозни, етнически, полови и други различия също се наказва съгласно ППЗНП и ПДУ.

Чл.100. (1) За едно и също нарушение не може да бъде наложено повече от едно наказание.

(2) Мерките по Чл.99, ал.5 и 6 се налагат заедно с наказанията по Чл.99, ал.1

Чл.101. (1) Наказанията и мерките са срочни;

(2) Срокът на наказанието по Чл.99 ал.1 т.1,3,4 е до края на учебната година, а по Чл.99, ал.1,т. 2 се определя в заповедта за налагането му;

Чл.102. (1) Видът и срокът на наказанието се определят, като се отчитат видът, тежестта на нарушението и личностните особености на ученика.

(2) Наказанията по Чл.99, ал1, т.3 и 4 се налагат като крайна мярка при тежки или системни нарушения.

(3) Наказанията по Чл.99,ал.1 може да се налагат и за допуснати неизвинени отсъствия, като условията за налагането им се определят в ПДУ. Наказанията по Чл.99, ал.1, т.3 и 4 може да се налагат за допуснати повече от 15 неизвинени отсъствия за учебната година.

(4) Мярката по Чл.99, ал.4 не може да се налага на ученици със СОП, когато поведението им е резултат от увреждането или нарушението на здравето им.

(5) Срокът на мярката по Чл.99, ал.5 се определя, като се отчитат видът, тежестта на нарушението/нарушенията и личностните особености на ученика.

(6) Видът и срокът на мерките по Чл.99, ал.6 се определя, като се отчитат и възможностите на училището.

Чл.103. (1) Наказанието по Чл.99,ал1,т.1 се налага със заповед на Директора по предложение на класния ръководител, а наказанията по Чл.99,ал.1,т.2-5 със заповед на Директора по предложение на ПС.

Чл.104. (1) Класният ръководител писмено уведомява родителя за извършеното от ученика нарушение и за правата  в процедурата по налагането на наказание.

(2) За всяко производство за налагане на наказание по Чл.99, ал.1 и на мярката по Чл.99, ал.5 се определя докладчик. Докладчикът е учител, който преподава на ученика.

(3) Преди налагане на наказанията по Чл.99, ал.1 и на мярката по Чл.99, ал.5 Директорът – за наказанието по Чл.99, ал.1 т.1, съответно ПС в останалите случаи, изслушва ученика и проверява фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.

(4) Родителят има право да присъства на изслушването и да изрази мнение.

(5) При необходимост изслушването се извършва в присъствието на психолог, педагогически съветник или ресурсен учител.

(6) За изясняване на фактите и обстоятелствата на изслушването могат да бъдат поканени и да бъдат изслушани учители, които преподават на ученика, както и ученици.

(7) Преди налагане на наказанията по Чл.99, ал.1, т.2-5 и на мярката по Чл.99, ал.5 задължително се уведомява Дирекция ”Социално подпомагане” по настоящ адрес на ученика, представител на която може да присъства на изслушването, с оглед защита на правата и на интересите на ученика. По желание на ученика и на неговите родители, Дирекция “Социално подпомагане” може да го консултира преди налагане и на останалите наказания и мерки.

(8) Преди налагане на наказанията и мерките, с изключение на мярката по Чл.99, ал.3, се взема мнението на класния ръководител на ученика.

Чл.105. (1) В заповедта за налагане наказанията и мерките се посочват видът на наказанието и/или мярката, срокът и мотивите за налагането им.

(2) Заповедта може да се обжалва пред Началника на РИО – за общинските училища, съответно пред МОН за държавните училища.

Чл.106. (1) Класният ръководител уведомява родителя за наложените на ученика наказания и мерки

(2) Наложените наказания и мерки се отразяват в ученическата книжка и в характеристиката на ученика.

(3) Наложеното наказание по Чл.99, ал.1, т.1 се обявява от класния ръководител пред класа.

Чл.107. (1) При налагане на мярката по Чл.99, ал.3 за времето на остраняване на ученика се отбелязван неизвинени отсъствия.

(2) При налагане на мярката по Чл.99, ал.4 за часа, за който ученикът е отстранен, учителят отбелязва неизвинено отсъствие. Ученикът няма право да напуска територията на училищено по времето на отстраняването си. Училището създава условия за възпитателна работа с учениците при изпълнението на мярката.

(3) Ученик, на когото е наложено наказание по Чл.99,ал.1,т.4, продължава обучението си в друго училище при условия и по ред, определени със заповед на Началника на РИО.

(4) Ученик, на когото е наложена мярката по Чл.99, ал.5, за срока на мярката се лишава от правото да получава стипендия за отличен успех, както и от правото да участва в представителни прояви от името на училището.

(5) При равни други условия, при приемане на ученици с предимство се ползват учениците, на които не е налагана мярката по чл.99, ал.5.

Чл.108. (1) Наказанията и мерките се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.

(2) По желание на ученика след заличаване на наказанието по Чл.99,ал1, т.4 той може да продължи обучението си в училището, в което е преместен.

(3) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка на ученика.

Чл.109. (1) Наказания по чл.99, ал.1 могат да се налагат на ученика и за допуснати неизвинени отсъствия;

(2) Условията за налагане на наказанията са следните:

1.Предизвестие на родителя и среща-разговор с него в присъствието на ученика – при 3 неизвинени отсъствия

2.Наказания се налагат при 5, 10, 15 и 20 неизвинени отсъствия

3.Наказанието се определя в зависимост от това какво наложено предходно наказание има ученикът

Раздел 7

Родители

Чл.110. (1) Детската градина, училището и обслужващото звено осъществяват процеса на подготовка, обучение и възпитание на децата и учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите.

(2) Родителите имат следните права:

1. Периодично да получават информация за: успеха и развитието на децата си в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина от ученика, уменията им за общуване и учениците и учителите, и интегрирането им в училищната среда;

2.Да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

3.Да участват в родителските срещи;

 4.Да изразяват мнения и да правят предложения за развитието на детската градина, училището или обслужващото звено;

5.Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат прави и интереси на детето и на ученика;

6.Да участват в Училищното настоятелство, когато такова е създадено;

7.Да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците, от специалист, за което училището им оказва необходимото съдействие.

(3) Родителите имат следните задължения:

1.Да осигуряват  посещаемостта  на ученика в училище;

2. Да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с ПДУ, детската градина и обслужващото звено при записване на детето или ученика;

3.Да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави;

4.Редовно да се осведомяват за успеха и развитието  на детето или ученика в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с децата или учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда;

5.Да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или Директора.

Глава Пета

Управление

Раздел 1

Орган за управление на училището

Чл.111. (1) Директорът, като орган за управление на училището:

1.Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност;

2.Спазва и прилага държавните образователни изисквания;

3.Осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд;

4.Представлява институцията пред органи, организации и лица, сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му пълномощия;

5.Съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразното и икономично разпореждане с бюджетни средства;

6.Сключва и прекратява трудови договори с помощник-директорите, учителите, възпитателите, служителите и работниците в училище по реда на КТ;

7.Обявава свободни работни места в Бюрото по труда и в РИО в тридневен срок от овакантяването им;

8.Награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие с КТ, ЗНП и с този Правилник;

9.Организира приемането на деца и ученици, и обучението и възпитанието им в съответствие с държавните образователни изисквания;

10.Подписва и подпечатва документите за преместване на учениците, за завършен клас, за степен на образование и съхранява печата на училището с държавния герб.

11.Съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по Чл.47 и 48 от ЗНП;

12.Контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация, и съхранява учебната документация;

13.Осигурява условия за здравно-профилактичната дейност в училището; 

14.Изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати;

15. Изготвя и утвърждава длъжностното разписание;

(2) Директорът е председател на ПС и осигурява изпълнението на решенията му

 (3) Административните актове на Директора могат да се отменят от Министъра на образованието и науката или от Началника на РИО;

Чл.112. При отсъствие на Директора за срок по-малък от 30 календарни дни, той определя със заповед свой заместник от педагогическия персонал на училището

Чл.113. Помощник-директорът подпомага Директора при организирането и контрола на учебната, административната  или учебнопроизводствената дейност на училището, съгласно нормативните актове в системата на Народната просвета и съответната длъжностна характеристика.

Раздел 2

Задължения на пом.-директор по УД, пом.-директор по АСД

Задължения и отговорности на пом.-директор по УД:

1. Контролира приложението и изпълнението на държавните образователни изисквания, като:

1.1. Организира изпълнението на учебните планове и програми и контролира тяхното спазване.

1.2. Ръководи учебната дейност на учителите и възпитателите и контролира организацията на учебния процес.

1.3. Организира и контролира изработването и изпълнението на седмичното разписание.

1.4. Организира и контролира образователно – възпитателния процес чрез посещение в учебни часове на учители за наблюдение организацията на учебния час, провеждането на контролни и класни писмени работи, тестове, анкети и др. за оценяване ефективността на дейността им.

1.5. Анализира резултатите от проведени тестове, анкети и др., отразяващи ефективността на проведените занятия.

1.6. Организира провеждането на изпити (външно оценяване, държавни, зрелостни, квалификационни, поправителни и приравнителни) и следи за осигуряване на нормални условия за тяхното провеждане.

1.7. Организира и контролира допълнителната работа на учителите с ученици със специфични образователни потребности.

2. Изпълнява в рамките на работния ден преподавателска дейност в зависимост от утвърдените нормативи.

3. Подпомага директора при организирането и контролирането на обхвата на децата, подлежащи на задължително обучение.

4. Участва в организирането на заседанията на Педагогическия съвет и разширеното ръководство на училището.

5. Веднъж месечно контролира документацията, в която се регистрират текущите резултати на учениците.

6. Взема самостоятелни решения в рамките на дадените му пълномощия при възникнали проблеми от всякакво естество и отговаря за изпълнението им.

7. Изпълнява функциите на директор по време на неговото отсъствие.

8. Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно чл. 126 от КТ и Правилника за вътрешния трудов ред, приет в учебното заведение.

9. Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана.

10. Спазва възприетия в учебното заведение стил на обличане и поддържа приличен външния си вид.

11. Помощник-директорът по УД отговаря за:

(1)издаване на удостоверения за завършен начален етап на образование, свидетелства за основно образование и дипломи за средно образование  и техни дубликати;

(2)издаване на характеристики и удостоверения за преместване на ученици;

(3)нормалното протичане на образователно-възпитателния процес (осигурени помещения, учебни пособия, заместване на отсъстващи учители);

(4)контрола на качеството и ефективността на образователно – възпитателния процес;

(5)навреме подадена до директора информация за учебно-възпитателната дейност;

(6)правилното водене и съхранение на учебната и училищната документация в съответствие с изискванията на нормативните актове на МОМН;

(7)поддържане и съхранение на документацията, обезпечаваща и отчитаща образователно – възпитателния процес;

(8)контрола за стриктното водене и въвеждане на текущите резултати на учениците;

(9)своевременно информиране на учителите за организирани мероприятия в тяхната област;

(10)носи отговорност за живота, здравето и безопасността на учениците по време на обучението им в училището.

Задължения и отговорности на пом.-директор по АСД

1. Подпомага дейността на директора на училището.

2. Изготвя и предоставя на директора за подпис: служебни бележки, удостоверения, писма, заповеди, наредби и други училищни документи.

3. Приема необходимите документи, попълва и регистрира в НАП сключените трудови договори с персонала.

4. Приема, съхранява и предава парични средства и ценни книжа.

5. Завежда касата на учебното заведение. Извършва касови операции само след надлежно оформени от упълномощени лица приходно-разходни документи.

6. Води и съхранява касовата книга, съгласно установените вътрешноучилищни разпоредби и счетоводна документация.

7. Подготвя документите за заплати за компютърна обработка и проверява тяхното съответствие с подадените данни.

8. Изготвя ведомост за заплатите на персонала и изплаща заплатите.

9. Предава и получава оформени документи, парични средства и ценни книжа в обслужващите финансови институции.

10. Информира главния счетоводител за възникнали проблеми при изпълнение на служебните задължения.

11. Спазва приетите правила в счетоводния отдел за класифициране на счетоводните документи и регистри.

12. Извършва дейности, свързани с годишното счетоводно приключване.

13. Създава и поддържа архив със счетоводни и административни документи.

14. Вярно и честно отразява информацията в счетоводните документи.

15. Отразява движението на кадрите и промените в тяхното професионално-квалификационно равнище.

16. Подпомага директора при изготвяне на длъжностното и поименно щатно разписание и други трудовоправни документи.

17. Изготвя справки в рамките на своята компетентност на учители, служители и работници, ученици, родители, обслужващ персонал.

18. Издава служебни бележки и удостоверения, свързани с трудовата дейност на работниците и служителите.

19. При необходимост и поискване от служителите, изготвя удостоверения и служебни бележки, свързани с изплатени от касата възнаграждения.

20. Следи промените в действащата трудово-правна нормативна уредба и прилага тяхното изпълнение.

21. Участва в заседанията на Педагогическия съвет.

22. Архивира, съхранява и отговаря за всички документи съставени във връзка със заплащането на труда, подредени по установения ред след изтичане на годината.

23. Въвежда и обработва задължителната информация в компютъра, според  изискванията на съответните програми.

24. Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно чл.126 от КТ и Правилника за вътрешния трудов ред.

25. Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана.

26. Спазва възприетия в учебното заведение стил на обличане и поддържа приличен външния си вид.

27. Изпълнява и други законосъобразни задачи, възложени му от главния счетоводител и директора на учебното заведение.

28. Организира снабдяването, съхраняването и отпускането на стоки и материали, инвентар, обзавеждане, работни облекла и канцеларски материали.

29. Води картотека на постъпилите стоки и материали, инвентар, обзавеждане, работно облекло, канцеларски материали, както и на длъжностните лица, на които са предадени за ползване.

30. Изпълнява заявките за необходимите стоки и материали, които не са дълготрайни материали активи.

31. Съхранява стоково-материалните ценности съобразно техните свойства.

32. Отчита ежемесечно разхода на стоки и материали, които не са дълготрайни материали активи.

33. Служителят е материално отговорно лице.

34. Организира ремонта на помещенията и осъществява контрол върху качеството на провеждането и приемането на изпълнените ремонтни работи.

35. Закупува и доставя учебно-технически средства, предмети за текущо обзавеждане и хигиенни почистващи препарати и материали, формуляри за училищната документация и др.

36. Участва в снабдяването, съхранението и разпределението на учебници, помагала, учебна и помощна литература.

37. Участва в комисията по инвентаризация.

38. Два пъти седмично обхожда училищната сграда и дворните площи, проверява и взема незабавни мерки за отстраняване на повреди по стъкла, врати, прозорци, чинове, маси, бюра, секции, мрежи и друг училищен инвентар.

39. Контролира работата на чистачките и общия работник.

40. Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно чл.126 от КТ и Правилника за вътрешния трудов ред, приет в учебното заведение.

41. Изпълнява и други законосъобразни задачи, възложени му от директора на учебното заведение.

42. Помощник-директорът по АСД отговаря за:

(1)изготвянето и верността на служебни бележки, удостоверения, справки и други;

(2)правилно подготвяне на трудово-правните документи за персонала;

(3)съхраняваните в касата парични средства и ценни книжа;

(4)верността на изготвените служебни бележки, удостоверения, справки и други;

(5)касовата отчетност;

(6)вреди, настъпили от неизпълнение на задълженията му;

(7)настъпили вреди от допуснати грешки във въведената в компютъра информация;

(8)целесъобразно осигуряване и предоставяне на хигиенни и почистващи материали, училищна документация и др.;

(9)правилното съхранение на стоките и материалите;

(10)изправността на осветлението, отоплението, вентилацията, телефонните връзки;

(11)разходването и отчета на използваните средства от бюджета на училището, свързани с поддържане, обзавеждане, ремонт, украса и други.

(12)носи имуществена и материална отговорност при констатирани липси на стоки и материали;

(13)да контролира качеството на доставените стоково-материални ценности, да организира товаро-разтоварните и преносните работи и да оформя съпровождащата документация.

(14)да прави предложения пред ръководството на училището за отстраняване на повреди и организирането на ремонтни работи.

(15)да контролира пряко работата на чистачките и общия работник и да следи за училищната хигиена.

(16)да взема самостоятелни решения при организирането на задълженията му.

(17)да дава указания по охрана и безопасност на труда и при нужда да действа с наличните противопожарни средства и съоръжения.

Раздел 3

Педагогически съвет

Чл.114. Педагогическият съвет на училището като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси:

        1.Приема Стратегия за развитие на училището, която се актуализира всяка година;

        2.Приема Правилника за дейността на училището;

        3.Приема Училищния учебен план;

        4.Избира формите на обучение;

        5.Обсъжда и взема решения по резултатите от обучението;

        6.Определя начина за приемане на ученици в училището при спазване на нормативните документи;

        7.Приема учебни планове за индивидуални форми на обучение;

        8.Прави предложения до Директора за награждаване на ученици и за налагане на наказания „преместване в друго училище до края на учебната година“ и „преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение за ученици, навършили 16 годишна възраст“.

        9.Определя дейностите извън държавните образователни изисквания и приема програми за осъществяването им.

        10.Взема решение за преместване на учениците в самостоятелна форма на обучение в случаите по Чл.99, ал.1,т.5 от ПДУ.

        11.Обсъжда резултатите от работата на училищната библиотека и дава препоръки за дейността и.

        12.Утвърждава униформено облекло след съгласуване с родителите на учениците от училището.

13.Утвърждава училищни символи и ритуали след съгласуване с  училищното настоятелство или с родителите на учениците от училището

Чл.115. (1)  ПС включва в състава си помощник-директорите, учителите, възпитателите и другите специалести с педагогически функции.

(2) В състава на Педагогическия съвет с право на съвещателен глас могат да участват председателят на Училищното настоятелство и медицинското лице, което обслужва училището.

Чл.116. (1)  Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца от Директора. Извънредно заседание се свиква по писмено искане до Директора на най-малко 1/3 от числения му състав.

(2) Решенията се приемат с обикновено мнозинство при присъствие на не по-малко от 2/3 от числения му състав.

(3) Решенията на Педагогическия съвет  могат да се отменят от самия съвет с квалифицирано мнозинство (2/3 от гласовете на присъстващите) или от Началника на РИО.

(4) За всяко заседание на Педагогическия съвет се води протокол.

(5) Екскурзии, спортни прояви и други училищни празници; ваканции, свързани с принудителни прекъсвания на учебния процес и др. по решение на Педагогическия съвет на училището се провеждат само след съгласуване с Началника на РИО на МОН.

(6) Всеки член на Педагогическия съвет е задължен да присъства на неговите заседания, да участва в обсъждането на въпросите, своевременно и точно да изпълнява приетите решения. Отсъствията от заседание се оправдават по реда, установен от работодателя.

(7) Всеки член на Педагогическия съвет е задължен да не допуска в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на пол,народност,етническа принадлежност и религия

Глава Шеста

 Училищно настоятелство

Чл.117. (1) Училищното настоятелство е обществен орган за подпомагане дейността на училището.

(2) Устройството и дейността на Училищното настоятелство се урежда съгласно разпоредбите на Закона за народната просвета, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и неговия устав.

(3) С цел изграждане облика на училището, Училищното настоятелство предлага на Педагогическия съвет за утвърждаване униформено облекло, училищни символи и ритуали.

(4) Съветът на настоятелите представя информация за дейността си при необходимост на РИО на МОН.

(5) Ръководството и служителите на училището подпомагат дейността на Училищното настоятелство.

(6) В началото на всяка учебна година на паралелкови родителски срещи се избират паралелкови родителски съвети от 3 до 5 души, членовете на които избират управителен орган на Училищното настоятелство – Съвет на настоятелите.

(7) Училищното настоятелство е независимо доброволно обществено сдружение към ОУ.

        1. Дейността му е насочена към обединяване усилията на родителската и друга общественост с тези на държавните и общинските органи и организации, физически и юридически лица за перспективно развитие на училището и за подпомагане осъществяването на държавните образователни изисквания в него. Училищното настоятелство подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база и се грижи за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището. За постигане на целите си училищното настоятелство:

а/обсъжда и прави предложения пред съответните органи за развитието или за решаването на текущи проблеми на училището;

б/ съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището и контролира целесъобразното им изразходване;

в/подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база на училището;

г/ участва при избора на учебници от Педагогическия съвет, по които ще се обучават учениците  от училището, и при възможност осигурява закупуването им;

д/ съдейства при организирането на ученическото хранене, осигуряване на транспорт и решаването на социално.битови проблеми на децата, учениците, учителите от училището;

е/подпомага създаването и реализирането на възпитателно-образователни програми по проблемите на децата и учениците;

ж/ подпомага училищните и общински органи за осъществяването на задължителното училищно обучение;

з/ съдейства за реализирането на извънкласните и извънучилищните форми, организирания отдих, туризъм и спорт с децата и учениците;

и/съдейства за включване на родителите при организирането на свободното време на децата и учениците;

й/предлага мерки за подобряване дейността но училището;

к/организира обществеността за подпомагане на училището;

л/сигнализира компетентните органи при извършени нарущения в системата на народната просвета;

м/организира и подпомага обучение на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на техните деца;

н/подпомага дейността на училището в противодействието му срещу наркоманията и други вредни влияния върху децата и учениците;

о/подпомага социално слабите деца и ученици;

п/съдейства на Комисията за превенция на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;

р/подпомага дейността на училището в противодействието му срещу дискриминацията във всичките и форми;

        2. Органи на настоятелството са Общото събрание и Съветът на настоятелите;

        3. Членовете на Съвета на настоятелите се избират от Общото събрание за срок от 4 години;

        4. Съветът на настоятелите избира измежду членовете си Председател;

        5.В състава на УН се включват представители на учителите,които са на щатна работа в училището, представители на родителите и на обществеността;

        6.Представителите на учителите не могат да бъдат повече от 1/3 от числения състав на сдружението. Те се избират от ПС;

        7.Представителите на родителите се избират от Общото събрание, организирано от инициативен комитет.

        8.За дейността си УН разработва и приема свои Устав и План.

        9.УН се свиква не по-малко от четири пъти през учебната година от неговия

Глава  Седма

 Финансиране

Чл.118. (1) Финансирането на дейности в училището се осъществява със средства от държавния бюджет, чрез МОН и други министерства и ведомства чрез общинските бюджети

(2) Размерът на средствата по ал.1 се определя съгласно държавното образователно изискване за едногодишната издръжка на деца и ученици в държавните и общинските детски градини и училища

(3) Чрез държавния и общинските бюджети се осигуряват средства за заплати, стипендии, осигурителни вноски, отдих, хранене, учебници и поддържане на МТБ

(4) Училището може да реализира приходи в левове и във валута за подпомагане на издръжката и развитието на МТБ в съответствие с нормативните актове

Чл.119. (1) Директорът разработва проект за бюджет, в съответствие с бюджетната процедура и го представя на финансирацщия орган

(2) След приемане на Закона за държавния бюджет финансиращият орган утвърждава бюджетна сметка на второстепенните или от по-ниска степен разпоредители с бюджетни кредити, а Директорът осигурява изпълнението му, за което се отчита пред финансиращия орган

Глава Осма

ПРАВИЛА 

за действия  при получаване на злонамерен  анонимен телефонен сигнал 

1.Предназначение на правилата

Настоящите правила съдържат указания за стандартни действия  при получаване на злонамерени  анонимни телефонни съобщения в образователните институции с цел недопускане на паника и хаос  и негативни последствия за здравето и живота на децата и персонала.

2.Превантивни мерки 

2.1.Партньорство между ОУ ”Пейо Яворов”  и структурите на МВР и местните  общински власти.

2.1.1. Периодични срещи за оценка ситуацията и определяне необходимостта от повишаване на сигурността на училищната среда.

Отг- г-жа Бобева и  комисия за ЗБАК

 

2.1.2. Разработване на общи действия за взаимодействие и обмен на информация:

–  инструктиране на ученици, родители , персонал,  проиграване на действия при възникване на кризисна ситуация,  вкл. евакуация

Отг.  комисия за ЗБАК

 

-повишаване информираността на учениците чрез подходящи беседи в часа на класа за засилване на тяхната бдителност  и  лична безопасност,

Срок : съгл плана за ЧК.

Отг: класните ръководители

2.2. Контрол по спазване разписаните правила за пропускателен режим в сградата на училището, прецизен подбор на охранители, поддържане и разширяване системата за видеонаблюдение, спазване на правилата за противопожарната  безопасност и плана за евакуация

 

Отг. Директорът

2.3.Оказване съдействие на органите на МВР  при извършване на евентуални проверки в училищната сграда, касаещи безопасността на учениците.

Отг: комисия за ЗБАК, училищната охрана

2.4.Избор  на родители   от всяка паралелка, които при необходимост да окажат съдействие за информиране на останалите родители  и/или да придружат учениците до определени безопасни места за временно настаняване . Вписване координатите им в дневника на класа.

 

Отг: кл.ръководители

2.5.Изготвяне кратка инструкция за действие и поставянето и в близост до телефонните постове в сградата.

Отг.В Джуфова

 

 

3.Действия при получаване на сигнал за злонамерено анонимно телефонно обаждане.

3.1.Заплаха, получена чрез анонимно телефонно обаждане , се приема за реална.

3.2.Провежда се максимално продължителен разговор с цел получаване на повече конкретна информация за  мястото , времето , мотивите за осъществяването на заплахата, като се следи за особеностите на лицето, подаващо заплахата.

3.3.Своевременно уведомяване на директора на училището или неговия заместник.

3.4.Организиране на бърз оглед във помещенията от съответните длъжностни лица, намиращи се в тях, училищната охрана, комисия за ЗБАК и пом.персонал за откриване на съмнителни предмети  и своевременно информиране на ръководството за резултата от проверката.

3.5.Директорът уведомява своевременно единния европейски номер за приемане на спешни повиквания 112 и началникът на РИО за получения сигнал и информира за конкретната обстановка .

3.6.При липса на установени съмнителни предмети след огледа  директорът на училището, съгласувано с органите на МВР, може да вземе решение за продължаване на учебния процес, без да се предприемат мерки за евакуация и последваща проверка.

3.7.При откриване на съмнителни предмети , директорът взема решение за евакуация на учениците и персонала, след съгласуване с органите на МВР ,съгл. разработения план за евакуация, без да  допускане на  хаос и паника.

3.8.При евакуацията  всички лица напускат сградата с личния си багаж, с което се улеснява последващата проверка от органите на МВР и подпомагащите ги лица от персонала. Не се допуска влизането на външни лица в сградата.

3.9.При евакуацията  се следи за броя на евакуираните деца  от учителя, преподаващ в конкретния момент в класа .

3.10Приоритетно се евакуират лицата, които са в близост до открити съмнителни предмети и най-малките ученици .

3.11.Подозрителните предмети се изолират с предвидени за целта съоръжения и не се допуска контакт с тях.

3.12.Органите на МВР оказват съдействие при евакуацията , като отцепват района на застрашения обект и подпомагат настаняването на  евакуираните в определените за целта безопасни места за временно настаняване.

3.13.Извършва се последваща проверка от органите на МВР, подпомогната от предварително определените длъжностни лица.

3.14.След приключване на проверката от органите на МВР се подписва констативен протокол  и директорът взема решение за възстановяване на учебния процес.

3.15.Когато сигналът за злонамерено анонимно телефонно обаждане е приет първоначално от тел.112, органите на МВР  уведомяват директорът на училището , който предприема своевременно по-горе разписаните действия.

Глава Девета

 

УЧИЛИЩНА   ПОЛИТИКА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА

Основни цели:

1. Прилагане на стратегии за ограничаване на дезадаптивното поведение, включително изключването на всякакви форми на насилие и тормоз.

2. Подпомагане процеса на утвърждаване на ценностна система и норми на поведение у учениците, осмисляне на свободното време, превенция на насилието, противообществените прояви и отпадането от училище.

Основни задачи:

1. Създаване на чувство за принадлежност към училищната общност, пълноценна социална интеграция.

2. Утвърждаване на позитивно поведение и взаимно уважение.

3. Планиране на конкретни дейности за работа с ученици, учители и родителска общност.

4. Ефективно сътрудничество между класните ръководители, УКПППУ, педагогическия съветник , родителската общност.

5. Осигуряване на партньорства с външни на училището организации.

6. Създаване на условия за превенция на всякакви форми на насилие.

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ

А. Разработване и въвеждане на превантивни мерки за предотвратяване и противодействие на тормоза в училище

Основни дейности:

І. На ниво клас/класна стая:

Организиране на дискусии, решаване на казуси, споделяне на опит в часа на класа

Групова работа с училищния психолог

Извеждане на теми от учебното съдържание, свързани с правата на децата, ценностите, социалните роли

Изработване на правила за поведение и договаряне на процедура , в случай на нарушаване на правилата на ниво клас

        ІІ. На ниво училище:

Изграждане на координационен съвет с функции и делегирани отговорности за планиране, проследяване и координиране на усилията за справяне с тормоза

Формулиране  на общоучилищни ценности и правила на поведение

Договаряне на единен механизъм, включително разписани ясни отговорности, за реагиране при всяка проява на тормоз и насилие

Разработване на предложения за промени в правилника за дейността на училището и обсъждането им с училищната общност

Прилагане на програми за развитие на личните и социалните умения на учениците

Подобряване на системата за дежурство, с оглед обхващане на местата, в които на етапа на оценка е установено, че се извършва тормоз

Подобряване на системата за съобщаване на случаи на тормоз

Използване на подхода за работа с връстници

Повишаване квалификацията на учителите за работа

Привличане на родителите

Разработване на процедури и механизми за осигуряване на непрекъснато съгласуване на интересите и потребностите на отделните групи, съставляващи училищната общност

Осигуряване на реални партньорства с външни на училището служби, организации и специалисти

Насочване към основни здравни и социални услуги за децата и семействата

ІІІ. На ниво общност:

Привличане на родители – специалисти  от областта на помагащите професии / психолози, социални работници и др / за реализиране на общи инициативи

Родители – посредници между училището и други организации и институции,  имащи  отношение по проблема с тормоза в училище

Родители, които могат да осигуряват ресурси за изпълнение на училищните дейности

Б.Правила за задълженията на всички служители по темата, включване на родителите, дежурства т.н. защитна мрежа

І. Интервенции в ситуации на тормоз:

Ясни процедури при ситуации на тормоз, в интерес на реда, сигурността и имиджа на училището като институция

Санкции според нивото на тормоз (еднократно  в ниска степен нарушение, повторения на нарушенията, сериозно нарушение)

Ясни сигнали, че тормоз и агресивно поведение не се толерират – възрастните трябва да се намесват и при най-малките сигнали и съмнения за тормоз и да подават сигнал на съответните колеги, родител,  органи или служби

Водене на дневник за вписване на случаи, относно поведението на учениците съхраняващ се в кабинета на уч. психолог и протоколиране на всички ситуации на тормоз в папка на достъпно място в учителската стая

Прекратяване на ситуация на тормоз:

⎫ Задължение е на всеки учител да се намеси в ситуация на тормоз, на която е станал свидетел

⎫ Възрастният не трябва да взима страна, а да се позове на авторитета на училището и да изтъкне правилата и наказанията в подобни случаи

⎫ Изслушването на засегнатите деца (жертва и насилник) се прави поотделно в подходяща конфиденциална обстановка, зачитаща личността на всяка от страните в случая

Реакции спрямо детето, което е упражнило тормоз:

Уведомяване на класния ръководител, директора и родителите;

Възстановяване на нанесените щети

Разговор с класния ръководител или педагогическия съветник относно неприемливото поведение на ученика, поемането на отговорност и личният му избор

Проследяване на взаимоотношенията му с другите, както и предлагане на психологическа подкрепа от училищният психолог

Реакции спрямо дете, което е обект на тормоз:

⎫ Класният ръководител трябва да проучи всяко съмнение, намек или сигнал за евентуална жертва на тормоз, да изгради доверителна и подкрепяща връзка с детето и ако е необходимо да отнесе случая до заинтересованите страни – директор, педагогически съветник, родители, отдел „Закрила на детето” по местоживеене на детето, МВР и др.

⎫ Дискретност и поверителност при разговора с детето, обект на тормоз, за да се запази достойнството и да се създаде доверие

⎫ Никога не се предлага среща между жертва и насилник с цел помиряване, с оглед възможна конфронтация и неблагоприятни последствия

⎫ След ситуация на тормоз е необходимо неколкодневно или по-продължително наблюдение на детето и ако е необходимо – класният ръководител разговаря с него.

Реакции спрямо наблюдателите на ситуацията на тормоз.

Възрастният работи с наблюдателите по време на ситуация, чрез  изтъкване правилата на училището и поощряване защитниците на  човешките ценности и норми

Сформиране на група за обсъждане на ситуацията на тормоз

Излизане от ситуацията със силата на убеждението и демонстрация на възможностите на интелекта, а не на физическата сила

Насърчаване на грижа спрямо тормозеното дете.

Училищна система за насочване към други служби:

Регистър на ситуации на тормоз в кабинета на уч.психолог

Взаимодействие с отдел”Закрила на детето” по местоживеене и отдела на чиято територия е училището, МВР и др. участници в екипа на координационния механизъм за противодействие на училищния тормоз

В случай на дете в риск се сигнализира отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”, откъдето назначават социален работник по случая

Кога и къде може да бъде подаден сигнал за дете в риск?

Незабавно се уведомява Дирекция „Социално подпомагане”, Държавната Агенция за Закрила на детето или МВР

Може да бъде подаден сигнал и към национална телефонна линия 116 111 – 24ч в денонощието приема сигнали, консултира, информира и оказва помощ по всички въпроси, свързани с деца. След сигнализиране на този номер, до 1 ч осведомяват необходимите органи, а до 24ч социален работник трябва да провери сигнала

Необходимо е всички заинтересувани страни да оказват съдействие помежду си и да дават обратна връзка за случващото се, с оглед по-ефективна работа и положителни резултати

Включване на родителите:

Уведомяват се във всички случаи, при които тяхното дете е било участник по някакъв начин в ситуация на тормоз;

Информиране за последствия, договаряне на варианти, акцентиране върху различни гледни точки по проблема, ако е необходимо насоки за работа с психолог

Заключителни разпоредби

Чл.120. При евакуация се използват всички входове и стълбища от всички (педагогически и непедагогически персонал), съгласно разработения план за евакуация.

Чл.121. (1) Всички лица, които влизат в сградата на училището, са длъжни при поискване от портиера или дежурния учител да удостоверят самоличността си със съответен документ. При отказ да направят това не се допускат в училището.

(2) Всички външни лица са длъжни да спазват указанията на охраната и дежурните учители относно опазването на вътрешния ред и ненарушаване на дейността на училището.

(3) В сградата на училището не се допускат лица в нетрезво състояние, както и с кучета или оръжие. Не се допускат външни лица да влизат в класните стаи по време на учебни занятия, както и да пушат в района на училището.

(4) Посетителите се регистрират в специална книга..

Чл.122. (1) Учениците, учителите, служителите и работниците се инструктират за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и удостоверяват направения инструктаж с подписите си в специални книги.

(2) Учениците се инструктират в първата седмица на първия срок и след всяка ваканция от класните ръководители.

(3) Щатният персонал се инструктира не по-малко от три пъти през учебната година от помощник-директора по АСД

Чл.123. (1) Имащите достъп до дневниците нямат право да ги предоставят на учениците по какъвто и да е повод;

(2) Главните книги, регистрационните книги, приключените дневници, книгите на подлежащи се съхраняват от помощник-директора по УД;

(3) Посочените по ал.2 документи се предоставят на учителите за работа срещу подпис в книга, в която се отбелязва името на получателя, взетия документ и датата на получаването.

Чл.124. При допусната грешка в документ, който е прошнурован и прономерован, грешката се зачертава с една линия, след което се нанася поправката. Поправката се заверява от Директора и се подпечатва с печата на училището.

Чл.125. Заверяването на документацията и осъществяването на контрол по нейното водене се извършва от Директора или от упълномощения от него помощник-директор.

Чл.126. (1) Учениците получават документ за завършен клас,степен на образование или за преместване в друго училище, ако не дължат книги или друго имущество на училището.

(2) Документът по ал.1 се изготвя от класния ръководител след представяне от ученика на контролен лист, подписан от домакина и библиотекаря.

(3) Контрол по изпълнението на ал.1 се одъществява от помощник-директора

Чл.127. (1) Инвентарът се зачислява на работници, служители и учители в училището от домакина срещу подпис в инвентаризационния опис.

(2) Заповед за прекратяване на трудов договор се изготвя по указание на Директора и след представяне на контролен лист, подписан от помощник-директора, библиотекаря и домакина.

(3) Веднъж годишно от м.септември до м. декември се извършва инвентаризация на училищното имущество от комисия, назначена от Директора.

(4) В срока,определен по т.4 се извършва инвентаризация и на училищната библиотека.

Чл.128. Директорът със заповед определя кой да ползва и съхранява печата на училището и какви документи да се подпечатват.

Чл.129. Учениците и щатният персонал имат право да внасят писмени предложения за промени, които се приемат по реда на приемането на  правилника.
Директорът има право да издава заповеди и наредби, с които да регламентира неуредени с този правилник въпроси.

Правилникът за дейността на училището се издава на основание § 8 от Преходни и заключителни разпоредби на ППЗНП и е утвърден от Директора със Заповед № __________________

ВРЕМЕТО

БУРГАС
7°
тъмни облаци
humidity: 81%
wind: 6m/s E
H 6 • L 6
7°
Wed
7°
Thu
7°
Fri
6°
Sat

КАЛЕНДАР

февруари 2018
П В С Ч П С Н
« ян.    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728