baner

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕЙО ЯВОРОВ” – ГР. БУРГАС

График на учебния процес
Начало на учебната година: 16.09.2019 г.
Брой учебни седмици: 32/34/36

Първи учебен срок: 16.09.2019г. – 04.02.2020 г.
Втори учебен срок: 06.02.2020 г. – 30.06.2020 г.
Ваканции за учебната 2019 – 2020 година, с изключение на лятната ваканция
1.11.2019 г. – 03.11.2019 г. – есенна
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. – Коледна
05.02.2020 г. междусрочна
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас
Неучебни дни:
20.05.2020 г. ДЗИ по БЕЛ
22.05.2020 г. втори ДЗИ

9.06.2020 г. НВО по БЕЛ
11.06.2020 г. НВО по математика

Вариант на обучение
Учениците се обучават само на една смяна. Задължителните учебни часове се провеждат в самостоятелен блок преди обяд, а часовете за самоподготовка, заниманията по интереси и организиран отдих и спорт – следобед.

Начало на учебните занятия: 08.00 часа
Продължителност на учебния час

I – II клас – 35 минути
III – VII клас – 40 минути
На основание чл. 14, ал.5 от Наредба №4 от 30 ноември 2015 година за учебния план по учебен предмет Физическо възпитание и спорт се възлага един допълнителен час, който се провежда под формата на модули извън седмичното разписание.