baner

Съобщение

На основание на чл. 259, ал. 1, чл. 105, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищно образование и във връзка с чл. 13, т. З от НАРЕДБА № 10 /01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование /Обн. – ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 77 от 26.09.2017 г./ и Решение на Педагогическия съвет с Протокол №8/13.09.2022 г.

ОПРЕДЕЛЯМ

28 октомври, 2022 г. за неучебен, но присъствен ден за учениците и учителите от ОУ „Пейо К. Яворов“, гр. Бургас.

В този ден ще бъдат организирани следните мероприятия:

 От 09:30 ч. — 10:15 ч. — Откриване на барелефна плоча на Пейо К. Яворов, във връзка с 60-годишнина на ОУ „Пейо К. Яворов”, гр. Бургас;

От 10:30 ч. — 12:00 ч. — благотворителен базар, във връзка с 60-годишнина на ОУ „Пейо К. Яворов“, гр. Бургас;

Цялата заповед може да видите – ТУК