baner

  • НАЧАЛО
  • Методични обединения на учителите

Методичните обединения за учебната 2020/2021 година, техните председатели и членове са определени със заповед на Директора на основание чл. 259, ал.1  от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 31, ал. 1, т. 2 от НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Заповедта тук