baner

МО Изкуства и спорт
Председател: Бонка Христова Хрелева – старши учител в начален етап на обучение, учител по Физическо възпитание и спорт
Членове:
Красимира Стоева Ибришимова – старши учител в прогимназиален етап на обучение, учител по Изобразително изкуство

Анна Стоянова Маринова – старши учител в прогимназиален етап на обучение, учител по Музика и Физическо възпитание и спорт
Стоян Панев – учител в прогимназиален етап на обучение, учител по Физическо възпитание и спорт

Александър Бояджиев- учител в начален и прогимназиален етап, учител по физическо възпитание и спорт

Задължения на обединението
План на обединението за 2023/2024 учебна година
Доклад за извършената дейност