baner

Проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“

pic6Със Заповед № РД09-1891/22.12.2015 г. на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в началото на 2016 година стартира изпълнението на дейностите по проект  BG05M2OP001-3.003-0001 Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“. Националният бюджет на проекта е в размер на 17 500 000 лева.

Специалистите от ОУ „Пейо Яворов“ – град Бургас се включват в работата по проекта от самото му начало. Дейностите са продължение на осъщественото по проект ВG051РО001-4.1.07 „Включващо обучениепрез учебната 2014/2015 година.

            Основните цели на проекта са свързани с изграждане на образователна среда за:pic4

разгръщане потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие, както и успешна реализация и социализация;

по-високо качество и по-добър достъп до образование;

ранна превенция на обучителни затруднения;

включващо обучение на деца и ученици със специални образователни потребности (СОП);

включващо обучение и социално включване на ученици с девиантно поведение;

разширяване обхвата на институциите в предучилищното и училищното образование за осъществяване на включващо обучение и надграждане на досегашния положителен опит в тази област.

В целевата група са включени  9 деца и ученици със СОП, лишени от родителски грижи, ползващи услуги от резидентен тип, включени в процеса на деинституционализация, настанени в ЦНСТ-3 – град Бургас.

pic2Екипът от ОУ „Пейо Яворов“ работи по Дейност 2 „Осигуряване на условия и ресурси за надграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение“ със следните поддейности:

подбор и назначаване на специалисти – ресурсни учители, логопеди, психолози и др., за работа с децата и учениците със специални образователни потребности;

провеждане на обучения на екипа от специалисти и на учителите по учебни предмети за работа с децата и учениците със СОП и за подкрепа за личностното им развитие;

осигуряване на специализирани софтуерни програми и продукти за подкрепа на обучението и на личностното развитие на децата и учениците с различни видове увреждания и нарушения;

обзавеждане и оборудване на ресурсни кабинети;

осигуряване на наръчници, ръководства, сборници или други в помощ на включващото обучение и др.

Училищният екип, включващ психолог, класен ръководител, ресурсен учител и логопед, работи за подобряване на общото развитие на учениците от групата, за тяхната социализация и усвояване на учебния материал, съобразно специфичните индивидуални особености на всяко дете.

Стремежът на участниците в проекта и целия педагогически екип в училище е насочен към включване на децата от целевата група и учениците от останалите паралелки в общи дейности, като изложби, тържества, концерти и други събития, подпомагащи приобщаването им, социализацията на всички подрастващи, за да бъде индивидуалността на всеко дете приета и неговата уникалност разбрана и оценена.