baner

  • НАЧАЛО
  • СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ И СЕДМИЧНА ПРОГРАМА

Седмична програма II срок

 

 

ЗАПОВЕД

№ РД- 10 – 1408

Бургас, 05.09.2019 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО във връзка с чл. 7, ал. 1 от  Наредба № 10/ 10.09.2016 г. /Обн. ДВ. бр. 73 от 16 Септември 2016/ за организация на дейностите в училищното образование

 

                                                                               УТВЪРЖДАВАМ:

  1. I. Разписание на учебните часовете, както следва:

І и ІІ клас                                                                                         III – VII клас

1) – 08,00 – 08,35                                                                                1) – 08,00 – 08,40

2) – 08,50 – 09,25                                                                                2) – 08,50 – 09,30

3) – 09,40 – 10,15 – следва голямо междучасие                        3) – 09,40 – 10,20 – следва голямо междучасие

4) – 10,45 – 11,20                                                                                  4) – 10,45 – 11,25

5) – 11,35 – 12,10                                                                                   5) – 11,35 – 12,15

6) – 12,25 – 13,00                                                                                  6) – 12,25 – 13,05

 

Малки междучасия:                                                                    Големи междучасия:

І и ІІ клас – по 15 минути                                                                    І и ІІ клас – 30 минути

ІІІ – VІІ клас – по 10 минути                                                              ІІІ – VІІ клас – 25 минути

 

  1. Часовете за І и ІІ клас са по 35 минути
  2. Часовете за ІІІ – VІІ клас са по 40 минути
  3. Начало на учебните часове: 08,00 часа
  4. Разпределение на часовете на групите на целодневна организация на учебния ден (ЦОУД):

      1. и IIклас – продължителност на занятията – 35 минути

Организиран отдих и физическа активност: 12.40 – 13.50ч.

Самоподготовка: 13.50 – 15.15 ч.

І час – 13.50 – 14.25

Междучасие – 15 мин.

ІI час – 14.40 – 15.15

Междучасие – 25 мин.

Занимания по интереси: 15.40 – 17.05 ч.

I час 15.40 – 16.15

Междучасие – 15 мин.

II час 16.30 – 17.05

  1. ІІІ и ІV клас – продължителност на занятията – 40 мин.

Организиран отдих и физическа активност: 13.10 – 13.50 ч.

Самоподготовка: 13.50 – 15.20 ч.

І час – 13.50 – 14.30

Междучасие – 10 мин.

ІІ час – 14. 40 – 15.20

Междучасие – 20 мин.

Занимания по интереси: 15.40 – 17.10 ч.

I час – 15.40 – 16.20

Междучасие – 10 мин.

II час – 16.30 – 17.10

Организиран отдих и физическа активност: 17.10 – 17.50 ч.

 

Заповедта да се сведе до знанието на всички ученици, учители и служители за изпълнение!

Контролът по изпълнение на заповедта ще извършвам лично!

 

Изготвил:

Иванка Атанасова

Технически секретар

 

МАРА ГЕОРГИЕВА

ДИРЕКТОР