baner

    

 

Дигитална раница – единната електронна платформа за образователни услуги и съдържание

Създадената единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание – „Дигитална раница“ и нейните възможности беше представена пред образователните институции в Бургас от  Регионално управление на образованието – гр. Бургас и Яни Гебеджелиев – представител на Консорциум „Дигитална раница“ ДЗЗД, състоящ се от компаниите „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД и „Кейсием“ ООД. Платформата е създадена по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

„Дигитална раница“ е единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание, създадена по проект „Образование за утрешния ден“ и МОН при решаването на предизвикателствата при неприсъствена форма на обучение, както и такива при присъствена или хибридна такава:

 • Богат набор от дигитално образователно съдържание
 • Бърз и лесен достъп до виртуални класни стаи
 • Домашни, оценки, присъствия – всичко на едно място
 • Фокус върху индивидуалното отношение от учител към ученик

Платформата предлага онлайн уроци, богат учебен материал, представен под формата на дигитални уроци за ученици от 1 до 12 клас. Всеки ученик, както и техните родители, има достъп до актуалните си оценки в платформата. Възможност за задаване и изпълняване на задания за самостоятелна работа. Платформата предлага на учениците богат набор от безплатно интерактивно дигитално образователно съдържание. В допълнение, тя позволявана на учителите да създават свое такова, като по този начин обогатяват библиотеката на платформата, предлагайки интересен и разнообразен учебен материал. Платформата служи и като информационен портал за родители. Тя им позволява да следят обучителния процес на своите деца и да достъпват актуална информация за оценките, отсъствията, бележките и заданията им за самостоятелна работа.

https://edu.mon.bg/– линк към платформата „Дигитална раница“.

Указание за родители – ТУК

 

„Образование за утрешния ден!“

                    Основната цел на проекта е въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са:

 1. Усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
 2. Подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
 3. Намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
 4. Модернизиране на учебни програми, учебни планове, учебници и учебни помагала;
 5. Повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
 6. Насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
 7. Осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

Една от дейностите по проекта е: “Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности“ (клубове по интереси).

 

„Образование за утрешния ден“

I. Заповед на Министъра на образованието и науката

II. Приложение 1

III. Информация за проекта – https://mon.bg/bg/100725

IV. Обща информация за проекта

 •    Заповед № РД09-778 от 10.04.2020 за утвърждаване на Указания
 •    Указания за изпълнение на дейностите по проект ОУД

V. Платформа на проекта –https://oud.mon.bg/

VI. ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6

VI. Приложение 1 – Декларация за информирано съгласие

VII. Приложение 2 – Тематична програма и график за работата на групата

VIII. Приложение 3 – Анкетна карта за участие

IX. Приложение 4 – Анкетна карта за мнение на учениците за участието им в проекта

X. Бланка – проект

XI. Програма – образец

XII. Присъствен дневник

XIII. Отчет

 

 „Образование за утрешния ден“  за 2022/2023

от  01.12.2022 г. до  14.09.2023 г.

 

Клубове в ОУ „Пейо К. Яворов“ гр. Бургас за 2022/2023г.:

клуб клас ръководител
1. „Модератор“ 5-7 Красиана Илиева

 

 

 „Образование за утрешния ден“  за 2021/2022 

от  01.12.2021 г. до  14.09.2022 г.

 

Клубове в ОУ „Пейо К. Яворов“ гр. Бургас за 2021/2022г.:

През учебната 2021-2022 година ОУ „Пейо Яворов“ гр. Бургас за поредна година се включи в Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“.

Сформирана бе група „ИТ Свят“ с ръководител г-жа Минка Динева. Занятията се провеждаха ежеседмично, като участваха 15 ученици от III а, б и в клас.

Целта на провежданите занятия бе учениците да придобият базисни дигитални умения за работа с компютърните технологии. Бяха припомнени опасностите, които крие сърфирането в Интернет и се обърна внимание да не се предоставят лични данни на непознати лица в онлайн пространството.

Учениците доразвиха своите умения да създават компютърни рисунки, научиха се да създават самостоятелно презентации, усвоиха правила за текстообработка. С интерес създаваха свои онлайн комикси, като избираха герои, костюми, декори и др.

С голямо желание се включиха в конкурси за изработване на презентации и дигитални рисунки.

В конкурса на Читалище „Фар“, посветен на Националния празник 3 март, Цветомир Цветомиров, Николая Димитрова, Велизара Апостолова, Георги Свиркаров и Цветелина Ангелова завоюваха призови места и спечелиха предметни награди и грамоти за участие.

В конкурса „Цветолиние“ на Читалище „Пробуда“ гр. Бургас, Георги Свиркаров и Христо Байчев спечелиха първо и второ място в раздел „Компютърна рисунка“. Учениците се включиха и в конкурса на Община Търговище „България в картини и слово“ с презентации за красиви кътчета от нашата родина и получиха Поощрителна грамота за участие на  клуб „ИТ Свят“.

На последното занятие в клуба ръководителката г-жа Динева зарадва учениците с албуми и предметни награди, които децата да запазят за спомен от участието си  в този проект.

Всички участници в клуба получиха Сертификат за успешно завършило обучение по проекта „Образование за утрешния ден“.

 

 „Образование за утрешния ден“  за 2020/2021

от  01.12.2020 г. до  14.09.2021 г.

 

Клубове в ОУ „Пейо К. Яворов“ гр. Бургас за 2020/2021г.:

клуб клас ръководител
1. „Интерактивен“ 5-7 Красиана Илиева