baner

   

 ПРОЕКТ „УСПЕХ”

1

 Училище за
Себеутвърждаване и
Подготовка към
Европейски
Хоризонти
(У С П Е Х )

   ОУ „Пейо Яворов” – град Бургас работи по проект „УСПЕХ” от учебната 2011/2012 година. Проектът е част от програмата „Да направим училището привлекателно за младите хора”. Осъществява се с подкрепата на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, чийто приоритети са насочени към стимулиране, осигуряване и предоставяне на качествено и достъпно образование  на младите хора с цел придобиване на  компетенции, отговарящи на изискванията на пазара на труда.

   Проект „УСПЕХ” се реализира с помощта на Европейския социален фонд на Европейския съюз. Дейностите му обхващат период от три последователни учебни години на територията на цялата страна. В проекта участват училища, които отговарят едновременно на следните изисквания: да са държавни или общински; да бъдат включени ученици с идентифицирани нужди на подкрепа, както и ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие. За целта директорът разработва и представя тригодишна програма за развитие на извънучилищни и извънкласни дейности с учениците в съответното училище. Този вид дейности развиват  личностни качества, способност за общуване и комуникация, самоусъвършенстване, дисциплиниране и успешно решаване на конфликти. Участниците формират качества като толерантност, екипност, предприемчивост, отговорност. Училищната активност спомага и за развитие на аналитично и перспективно мислене, на емоционални нагласи за възприемане на реалността, на поведение за спазване нормите на гражданското общество.

   Основната цел на проект „УСПЕХ” е създаване на условия за полезно ангажиране на свободното време, творческо стимулиране и изява, ефективно общуване, пълноценна социална интеграция  и  възможност за професионална ориентация. Чрез осигуряване на по-привлекателна училищна среда се съдейства за качествено образование и интелектуално и физическо развитие на всеки ученик. Извънкласните дейности, заложени в проект „Успех“, провокират нестандартно мислене, самостоятелност и формиране на умения, а това на свой ред стимулира стремеж към развитие през целия  живот.

   В рамките на проекта в ОУ „Пейо Яворов” се сформираха групи в следните области на извънкласна дейност:

 • природоматематически науки
 • хуманитарни науки
 • здравно образование
 • здравословен начин на живот
 • комуникативни умения на чужд език
 • математическа грамотност и базови познания в областта на науките и технологиите
 • умение за самостоятелно учене и събиране на информация
 • предприемачество

и др.

    В проекта се включиха над 300 ученици. Групите бяха съобразени с интересите на участниците, а целта им бе да се осмисли тяхното свободно време, да се открият нови таланти, да се развият допълнителни компетентности.

      Клубовете по извънкласна и извънучилищна дейност, подредени по години, са както следва: 

2011/2012 учебна година:

 • Арт-студио „Малки творци”
 • Клуб „Математическо острие”
 • Клуб „М+В света на математиката”
 • Клуб „Електронен комикс”
 • Клуб „Потърси пътеката на природата”
 • Клуб „Златното ключе”
 • Клуб по Екология
 • Клуб „Златната обувка – футбол”
 • Клуб „Празниците по света”
 • Клуб „Млад изследовател”
 • Клуб „Българска етнография и народно художествено творчество”
 • Клуб „Приятели – заедно можем повече”
 • Ателие „Художествена керамика и стъклопис – „Цветно”
 • Ателие „Художествена керамика и стъклопис – „Феерия”
 • Клуб „Магията на Бургаските езера”
 • Клуб „Спортуваме с усмивка – хандбал“

2012/2013 учебна година:

 • Клуб „Златното ключе”
 • Вокално студио „Яворина”
 • Танцово студио „Магика”
 • Клуб „Математиката в действие”
 • Клуб „Математика +”
 • Клуб „Математическа дъга”
 • Ателие „Художествена керамика и стъклопис – „Феерия”
 • Ателие „Художествена керамика и стъклопис – „Цветно”
 • Клуб „Часът на математиката”
 • Клуб „Математическо острие”
 • Студио „Мартин – тромпетен оркестър”
 • Клуб „Златната обувка – футбол”
 • Клуб „Потърси пътеката на природата в себе си”
 • Клуб „Спортувай с усмивка – хандбал“
 • Клуб „Магията на Бургаските езера”
 • Студио „Буратино”

2013/2014 учебна година:

 • Клуб „Компютърна забава“
 • Клуб „Потърси пътеката на природата“
 • Клуб „Красотата около мен“
 • Клуб „Моят свят“
 • Клуб „Млад журналист“
 • Театрално студио „Буратино“
 • Театрално студио „Златното ключе“
 • Клуб „Математическо острие“
 • Клуб „Бета“
 • Клуб „Математиката в действие“
 • Клуб „Математика +“
 • Клуб „Приятели“
 • Клуб „Вълшебната палитра“
 • Музикално студио „Брасбенд“
 • Арт – ателие „Феерия“
 • Клуб „IT свят“
 • Клуб „Графичен дизайн“
 • Клуб „Компютърна магия“

2014/2015 учебна година:

 • Група „Аз създавам”
 • Клуб „Mатематическа мисъл”
 • Арт-ателие „Феерия”
 • Арт студио – пленер „Импресия”
 • Клуб „Златното ключе”
 • Клуб „Математиката – занимателна”
 • Арт-студио „Малки творци”
 • Група „IT свят”
 • Група „Етнографска палитра”
 • Клуб „Приятели”
 • Група „Компютърен свят”
 • Група „Компютърна магия”
 • Клуб „Млад откривател”
 • Група „Играя и уча с компютър”
 • Група „Вълшебната палитра”
 • Клуб „Красотата около нас”
 • Клуб „Стълба към върха”
 • Клуб „Буратино”
 • Клуб „Умни и сръчни”
 • Клуб „Математическа забава”
 • Мажоретен състав „Яворини”
 • Клуб „Магията на словото”
 • Клуб „Изследвам, знам и мога”
 • Фотоателие „Приятели на природата”

   В края на проектната дейност през 2014/2015 учебна година бяха:

 • създадени условия за: осмисляне на свободното време, превенция на съвременните проблеми, пълноценна социална интеграция, възможности за качествено интелектуално и физическо развитие на всеки ученик, посредством осигуряване на по-привлекателна училищна среда;
 • развити допълнителни компетенции, с цел инвестиция  за личностна, житейска и професионална ориентация, мобилност и конкурентноспособност;
 • гарантирани равнопоставени условия и превенция на дискриминацията;
 • повишени мотивацията и стремежът на учениците за участие в учебно-възпитателния процес чрез интерактивни методи и неформално общуване в рамките на разнообразни извънкласни форми; 
 • развити уменията за комуникация, толерантност, гражданска позиция, екипност и ограничаване броя на учениците с деструктивно поведение;
 • създадени условия за личностна изява и стимулиране на интереси, бе дадена възможност за разнообразяване и обогатяване на училищния и социалния живот на младите хора.

   Чрез изпълнение на общата цел на проекта, ОУ „Пейо Яворов” – град Бургас  стана част от реализацията на целите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, а именно: даде се възможност на младите хора да вземат активно участие в извънкласни и извънучилищни дейности с цел осигуряване на качествено образование, интелектуално и физическо израстване, конкурентност и социална реализация.