baner

Документ изтегли
 Заявление за записване в училището
 Заявление за записване в група за целодневна организация на учебния ден
 Заявление за издаване на удостоверение за преместване
 Заявление за факултативни учебни часове
 Заявление за издаване на дубликат на удостоверение, свидетелство, диплома
 Молба – 7 дни чл.168
 Молба – 3 дни чл.169
 Декларация – участие в турнир
 Процедура за извиняване на отсъствията на учениците