baner

  • НАЧАЛО
  • ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКВАТЕЛНИЯ РЕЖИМ

ПРАВИЛНИК
ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ

В ОУ „ П. К. ЯВОРОВ“- БУРГАС

 

 

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Правилата в настоящия правилник регламентират общите изисквания и реда за пропускане и престояване на служители, учащи се, граждани, моторни превозни средства (МПС), внасянето на обемисти багажи (товари), както и изнасянето на материални средства във и от сградата/района на  училището.

2. Правилата са задължителни за всички учители, служители,родители, учащи се и граждани, работещи във и посещаващи сградата и района на училището.

3. Посещенията на служители, учащи се и граждани при директора и администрацията на училището, са разрешени в работно за училището време.

4. Контролът по спазването на пропускателния режим се осъществява от директора

II. ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

5. Приемът  на ученици сутрин се извършва  от 7:15ч до 8:00ч през централния вход на училището.

6. Дежурен на входа на сградата е главния дежурен учител и  работник поддръжка по разработен график за дежурства

 

ІІ. РЕД ЗА ПРОПУСКАНЕ И ПРЕСТОЙ НА СЛУЖИТЕЛИ, ГРАЖДАНИ И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

7. Учители, служители, ученици, родители и други лица влизат и напускат сградата на училището само през централния вход.

8. Учащите се в училището се пропускат в сградата след проверка от главния дежурен учител или от портиера на ученическите им карти или бележници.

9. Гражданите, посещаващи директора или останалите длъжностни лица по различни поводи, се пропускат след разрешение на лицето, което ще бъде посетено и след представяне на документ за самоличност. В специален „Дневник за посещения“ дежурният портиер записва след сверяване с документ за самоличност трите имена на лицето и при кого отива.

10. Придружителите на учениците на индивидуална и комбинирана  форма на обучение се допускат в училище  съгласно чл.80, ал.7 от ПДУ и проведен инструктаж.

11. При отказ на лицето да представи документ за самоличност същото не се допуска в сградата на училището. При необходимост портиерът  търси съдействие на телефон 112.

12. Педагогическият персонал в училището се посещава във време, което е извън графика на възложената учителска заетост с изключение на контролните органи, удостоверили това по предвидения от закона ред.

13.Родителите/настойниците могат да посещават преподавателите само в регламентирания втори ЧК, по време на родителските срещи и в междучасията (при необходимост). Забранено е посещението и отклоняването на учители по време на час.

14.Училищната администрация се посещава от граждани в рамките на законоустановеното им работно време.

15. Директорът се посещава от граждани в рамките на приемното му време

16.На посещаващите лица се забранява отклоняване и посещаване на други служебни лица, кабинети и помещения извън заявените такива. След посещението лицата следва незабавно да напуснат сградата.

17. Не се допуска родителите да придружават учениците до класните стаи.

18. Не се допуска по време на учебни часове и самоподготовка родителите да влизат в училището. Те изчакват завършването на учебния час/самоподготовката на двора, а при лоши метеорологични условия  във фоайето на първия етаж, като спазват добрия тон на поведение и не пречат на персонала на училището да изпълнява задълженията си.

19. Родителите вземат децата си от ЦДОУД не по-рано от 16:00 часа и най-късно до 17:30 часа.

20.Не се разрешава влизането в сградата на лица, които носят със себе си обемисти багажи, кашони, денгове и др. подобни или водят домашни животни.

21.За ремонтни дейности или дейности на други институции, провеждащи се на територията на училището, се пропускат лица , работещи към фирмите за ремонти съгласно заповед на директора

22. Не се разрешава влизането в сградата и района училището на лица, които:

·         са въоръжени;

·         са употребили алкохол;

·         са дрогирани;

·         са с явни психични отклонения;

·         създават конфликтни ситуации;

·         внасят упойващи вещества, спиртни напитки и други, които при употреба

биха застрашили живота и здравето на околните ;

·         разпространяват, продават или рекламират литература и артикули с

религиозно и порнографско съдържание;

·         носят със себе си обемисти багажи, кашони, денкове и други подобни

23. Не се допускат учители, служители, ученици и външни лица в сградата на училището след приключване на учебните занятия,почивните и празнични дни, освен с писмено разрешение на директора.

24. За поддръжка на съоръженията на ВИВАКОМ служителите на фирмата влизат в сградата и двора на училището като предварително уведомят директора на училището или упълномощено от него лице.Ако ремонтните дейности се извършват в почивни или празнични дни ВИВАКОМ  уведомява писмино директора на училището до 3 работни дни преди датата на извършване на ремонта.

25. Наемателите на училищни стаи, салони и др. помещения отдадени чрез  Община- Бургас  представят на директора на училището- месечен график за посещение на сградата до 3 работни дни от датата на сключване на договора с общината.

26. За участие на родителски срещи се допускат лица (родители, настойници, близки и др.) по списък, подписан от класния ръководител.

27. При провеждане на класни и общоучилищни мероприятия с участие на родителите/настойници на учениците същите се пропускат  от портиера по списък, подписан от класния ръководител.

28. Не се разрешава оставянето на багаж (чанти, куфари, торби, кашони, пакети, кутии и др.), кореспонденция, апаратура и др. от външни лица на съхранение в стаята   на портиера и/или в стаята на  хигиенистите .

29. Влизането в района на училището на МПС е забранено, освен колите на ППС и Бърза помощ или на други МПС –само с писменото разрешение на директора.

30. Влизането в района на училището на МПС:

30.1 На фирма  ЕТ„ Янко Мермеклиев “  става след издаден служебен пропуск издаден от директора на училището след представен списък на фирмите, които ще зареждат стола, вида на МПС и данни за лицата- снабдители.

30.2 МПС доставящи учебници, училищна документация, училищно оборудване и материали за извършване на ремонтни дейности  става с разрешение на директора или служебен пропуск.

30.3  Във всички останали случаи  става само с писмено разрешение от училищното ръководство или със служебен пропуск, издаден от директора на училището, или с личното присъствие на директор, зам.-директор или представител на администрацията.

31. Не се разрешава преминаването и паркирането на превозни средства върху тревните площи и новата спортна площадка.

32. Абсолютно е забранено разхождането на кучета в двора на училището.

 

ІІІ. РЕД ЗА ВНАСЯНЕ И ИЗНАСЯНЕ НА БАГАЖИ, ТОВАРИ, ТЕХНИКА, ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВА

 

33.Внасянето в сградата на училището и района на багажи, товари, техника,

технически средства и имущества за служебни нужди става след разрешение от ръководството на училището.

34.Изнасянето на багажи, товари, техника, технически средства и имущества

от сградата и района на училището става само след разрешение от ръководството и проверка на съдържанието на същите.

35. При констатиране на нарушения при внасяне и изнасяне на багажи, товари, техника, технически средства и имущества във/от сградата и района на училището се докладва на директора, а при необходимост се звъни на номер 112 за съдействие.

 

ІV. САНКЦИИ

 

1. Неизпълнение на наредбите на настоящия правилник се санкционира по

предвидения от закона ред.

2. Санкциите за нерегламентирано влизане и паркиране на МПС на територията на

училището се налагат от общинската полиция и КАТ.

3.Санкциите за  разхождане на кучета в двора на училището се налагат от Общинската  полиция.