baner

Списъци на учениците, записани в първи клас за учебната 2020/2021 г.:

1 а клас              1 б клас          1 в клас 

 

 

Записване на учениците за първи клас за учебната 2020/2021 г

Заповед за отрганизация на приема в първи клас в ОУ “Пейо Яворов”

ЗАПОВЕД за училищен план – прием за учебната 2020/2021 г. за първи клас

 

Заповед за училищен план-прием за учебната 2019/2020 г. за първи клас 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕЙО ЯВОРОВ” – ГРАД БУРГАС

 

ОБЯВЯВА ПРИЕМ

НА УЧЕНИЦИ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

Организация на дейностите за прием на ученици за първи клас за 2019/2020 г. Link-icon

Училищен план-прием за учебната 2019/2020 г. за първи клас Link-icon

Правила за прием на ученици в І клас за учебната 2019/2020 учебна година Link-icon

Електронна система за записване на ученици в І кла

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА

УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА

 

 1. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал
 2. Копие от удостоверението за раждане (оригиналът се носи за справка)
 3. Необходими документи, доказващи съответни предимства (ако се ползват такива):
  – копие на акт за смърт
  – копие от документ от ЛКК/ТЕЛК на детето
  – копие от актовете за раждане на всички деца в семейството
  – копие на лична карта или адресна регистрация

Оригиналите на документите се носят за справка!

 1. Родителят попълва документи по образец (предоставят се в училище)

Документите се подават лично от родителя/настойника или от упълномощено лице!

Организация на приема:

 1. Подаване на заявления по електронен път – от 13.05.2019г. до 23.05.2019г.
 2. Обявяването на резултатите с приетите деца от първо класиране – на 03.06.2019г.
 3. Подаване на комплект документи за записване след първо класиране на място в училището, където са приети – от 05.06.2019г. до 11.06.2019г.
 4. Обявяването на свободните места след първо класиране – на 14.06.2019г.
 5. Родителите на неприетите деца могат да променят реда на желанията си при второ класиране в срок до 26.06.2019г. чрез електронната система за записване.
 6. Обявяването на резултатите с приетите деца от второ класиране – на 27.06.2019г.
 7. Записване на приетите деца от второ класиране – от 27.06.2019г. до 03.07.2019г.
 8. Обявяването на останалите свободни места след второ класиране – на 8.07.2019г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ОТ II – VII КЛАС ЗА

УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА (ПРИ НАЛИЧИЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА В ЖЕЛАНАТА ПАРАЛЕЛКА)

 1. Родителят подава заявление за записване по образец № 1 в приемащото училище
 2. След издаване на служебна бележка (до училището, от което се премества ученика), потвърждаваща възможността за записване на ученика, родителят предоставя следните документи в определения срок:

удостоверение за преместване / свидетелство за завършен начален етап на основно образование;

копие на училищния учебен план;

ученическа характеристика;

– копие от заповедта на директора за утвърждаване на система от качествени показатели, определящи степента на резултатите от изпитванията на учениците от I-III клас ( издава се само на I-ви и II-ри клас за учебната 2018-2019 година)

копие от удостоверението за раждане (оригиналът се носи за справка);

документ за самоличност на родителя (представя се за справка)

 1. Родителят попълва документи по образец (предоставят се в училище)

Документите се подават лично от родителя/настойника или от упълномощено лице! 

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА:
yavorov
 • Целодневно обучение за учениците от 1 до 4 клас;
 • Модерно оборудвани компютърни кабинети;
 • Мултимедиини кабинети;
 • Оборудвани физкултурни салони;
 • Богата библиотека;
 • Зала за танци;
 • Ресурсно подпомагане на деца със специални образователни потребности
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ:
izqvi  

 • Фанфарна музика;
 • Мажоретен състав;
 • Стъклопис

 

Нашите приоритети са:

 • Непрекъснато обновяване на материално–техническата база;
 • Подновяване на обзавеждането и оборудването в училището;
 • Подготовка на ученици за олимпиади, състезания, външно оценяване и постигане на високи резултати в тях

Нашите партньори са:

 • Училищното настоятелство при ОУ “Пейо Яворов”;
 • Община Бургас;
 • ОДК гр. Бургас;
 • БЧК
 • Училища Европа;
 • Спортен клуб “Аякс”