baner

Списъци на учениците, записани в първи клас за учебната 2021/2022 г.:

1 а клас          1 б клас          1 в клас         1 г клас 

 

Класен ръководител на 1 г клас ще бъде обявен малко по-късно.

Първите родителски срещи ще бъдат в началото на месец септември.

Датите на срещите ще откриете на сайта на училището.

 

Обява прием на ученици за първи клас за учебната 2021/2022 година

 

    Тръгването на училище е много     

    специален елемент.

    Това е моментът, в който   

    малкият човек поема своя голям път    

    на откривател- навън към света и

    към  самия себе си.

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Приемът в първи клас за учебната 2021/2022 г. в ОУ „Пейо Яворов“ ще се извърши съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Скоро кампанията за кандидатстване ще започне през https://www.uburgas.org/.

Официалното стартиране на регистрациите в системата за прием ще бъде на

11 май 2021 год. от 08.00 часа.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

 1. Заявление по образец и декларация за личните данни;
 2. Удостоверение за завършена подготвителна група (декларация от родител в случай, че детето не е посещавало подготвителна група);
 3. Да се носи: лична карта на родител за справка за постоянен адрес, удостоверение за временна адресна регистрация, акт за раждане на детето за сверка на данни;

ЕТАПИ:

       Етап  1                                    РЕГИСТРАЦИЯ

Май 2021 г. 8:00ч. до 21 Май 2021 г. 18:00ч.

      Етап  2                            ПЪРВО  КЛАСИРАНЕ

4 Юни 2021 г. 12:00ч.

      Етап  3                                     ЗАПИСВАНЕ

7 Юни 2021 г. 08:00 ч до  11 Юни 2021 г. 18:00 ч.

      Етап  4                       ПРОМЯНА НА ЖЕЛАНИЯТА

17 Юни 2021 г. 08:00 ч. до 23 Юни 2021 г. 18:00 ч.

      Етап  5                              ВТОРО  КЛАСИРАНЕ

                                                     28 Юни 2021 г. 12:00 ч.

     Етап  6                                      ЗАПИСВАНЕ

30 Юни 2021 г. 08:00 ч до  06 Юли 2021 г. 18:00 ч.

  

Ръководството на ОУ „ Пейо Яворов“ – гр. Бургас обявява прием на 66   

ученици , разпределени по 22 ученици в три паралелки.

 

 За учебната 2021/ 2022 г. класни ръководители на първи клас ще бъдат     

  Александра Георгиева,  Станка Тракийска  и  Пепа Борисова.

 

                                                               

                              Александра Тодорова Георгиева-  учител в начален етап

 • Педагогически стаж – 10 години
 • Образование – ВИСШЕ
 • Специалност – Предучилищна и начална училищна педагогика с чужд език;
 • Образователно – квалификационна степен – МАГИСТЪР
 • Професионално – квалификационна степен – IV ПКС
 • Професионално – педагогическа специализация – ранно чуждоезиково обучение в началните класове /чужд език – руски език/

 

 

    Станка  Желязкова Тракийска – старши учител в начален етап

 • Педагогически стаж – 32 години
 • Образование – ВИСШЕ
 • Специалност – Начална училищна педагогика ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “Епископ Константин Преславски”
 • Образователно – квалификационна степен – БАКАЛАВЪР
 • Професионално – квалификационна степен – Втора ПКС
 • Професионално-педагогическа квалификация– УНИВЕРСИТЕТ “Проф. д-р Асен Златаров”  – Начална училищна педагогика и английски език

Пепа Христова Борисовастарши учител в начален етап

 • Педагогически стаж – 26 години
 • Образование – ВИСШЕ
 • Специалност – Начална училищна педагогика  –  ШУ „Епископ Константин Преславски“ – гр. Шумен
 • Образователно – квалификационна степен – МАГИСТЪР
 • Професионално – квалификационна степен – V ПКС
 • Следдипломна професионална квалификация – Информационни технологии в началното училище- Университет „Проф. д-р Асен Златаров“- гр. Бургас

За учебната 2021/ 2022 г. учители в ГЦОУД на първи клас ще бъдат   Гинка Павлова Дрешева  и  Силвия  Станчева Георгиева – Джендова.

 

Силвия   Станчева Георгиева – Джендова – учител в ГЦОУД

 • Педагогически стаж – 25 години
 • Образование- ВИСШЕ
 • Специалност-Начална училищна педагогика с английски език- ШУ “Константин Преславски”- град Шумен
 • Образователно – квалификационна степен – МАГИСТЪР
 • Професионално-квалификационна степен- III ПКС
 • Професионално – педагогическа специализация –Технологии и предприемачество

Гинка Павлова Дрешева  учител в ГЦОУД

 • Педагогически стаж – 35 години
 • Образование- ВИСШЕ
 • Специалност- Начална училищна педагогика – ПУ “Паисий Хилендарски”- град Пловдив
 • Образователно – квалификационна степен – МАГИСТЪР
 • Професионално-квалификационна степен- IV ПКС
 • Професионално – педагогическа специализация – Специална педагогика

 

 

 

 

Списъци на учениците, записани в първи клас за учебната 2020/2021 г.:

1 а клас              1 б клас          1 в клас 

 

 

Записване на учениците за първи клас за учебната 2020/2021 г

Заповед за организация на приема в първи клас в ОУ “Пейо Яворов”

ЗАПОВЕД за училищен план – прием за учебната 2020/2021 г. за първи клас

 

Заповед за училищен план-прием за учебната 2019/2020 г. за първи клас 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕЙО ЯВОРОВ” – ГРАД БУРГАС

 

ОБЯВЯВА ПРИЕМ

НА УЧЕНИЦИ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

Организация на дейностите за прием на ученици за първи клас за 2019/2020 г. Link-icon

Училищен план-прием за учебната 2019/2020 г. за първи клас Link-icon

Правила за прием на ученици в І клас за учебната 2019/2020 учебна година Link-icon

Електронна система за записване на ученици в І кла

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА

УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА

 

 1. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал
 2. Копие от удостоверението за раждане (оригиналът се носи за справка)
 3. Необходими документи, доказващи съответни предимства (ако се ползват такива):
  – копие на акт за смърт
  – копие от документ от ЛКК/ТЕЛК на детето
  – копие от актовете за раждане на всички деца в семейството
  – копие на лична карта или адресна регистрация

Оригиналите на документите се носят за справка!

 1. Родителят попълва документи по образец (предоставят се в училище)

Документите се подават лично от родителя/настойника или от упълномощено лице!

Организация на приема:

 1. Подаване на заявления по електронен път – от 13.05.2019г. до 23.05.2019г.
 2. Обявяването на резултатите с приетите деца от първо класиране – на 03.06.2019г.
 3. Подаване на комплект документи за записване след първо класиране на място в училището, където са приети – от 05.06.2019г. до 11.06.2019г.
 4. Обявяването на свободните места след първо класиране – на 14.06.2019г.
 5. Родителите на неприетите деца могат да променят реда на желанията си при второ класиране в срок до 26.06.2019г. чрез електронната система за записване.
 6. Обявяването на резултатите с приетите деца от второ класиране – на 27.06.2019г.
 7. Записване на приетите деца от второ класиране – от 27.06.2019г. до 03.07.2019г.
 8. Обявяването на останалите свободни места след второ класиране – на 8.07.2019г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ОТ II – VII КЛАС ЗА

УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА (ПРИ НАЛИЧИЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА В ЖЕЛАНАТА ПАРАЛЕЛКА)

 1. Родителят подава заявление за записване по образец № 1 в приемащото училище
 2. След издаване на служебна бележка (до училището, от което се премества ученика), потвърждаваща възможността за записване на ученика, родителят предоставя следните документи в определения срок:

удостоверение за преместване / свидетелство за завършен начален етап на основно образование;

копие на училищния учебен план;

ученическа характеристика;

– копие от заповедта на директора за утвърждаване на система от качествени показатели, определящи степента на резултатите от изпитванията на учениците от I-III клас ( издава се само на I-ви и II-ри клас за учебната 2018-2019 година)

копие от удостоверението за раждане (оригиналът се носи за справка);

документ за самоличност на родителя (представя се за справка)

 1. Родителят попълва документи по образец (предоставят се в училище)

Документите се подават лично от родителя/настойника или от упълномощено лице! 

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА:
yavorov
 • Целодневно обучение за учениците от 1 до 4 клас;
 • Модерно оборудвани компютърни кабинети;
 • Мултимедиини кабинети;
 • Оборудвани физкултурни салони;
 • Богата библиотека;
 • Зала за танци;
 • Ресурсно подпомагане на деца със специални образователни потребности
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ:
izqvi  

 • Фанфарна музика;
 • Мажоретен състав;
 • Стъклопис

 

Нашите приоритети са:

 • Непрекъснато обновяване на материално–техническата база;
 • Подновяване на обзавеждането и оборудването в училището;
 • Подготовка на ученици за олимпиади, състезания, външно оценяване и постигане на високи резултати в тях

Нашите партньори са:

 • Училищното настоятелство при ОУ “Пейо Яворов”;
 • Община Бургас;
 • ОДК гр. Бургас;
 • БЧК
 • Училища Европа;
 • Спортен клуб “Аякс”