baner

 

 ПРЕДСТОЯЩ ИЗБОР НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ НА 05.01.2023 г.

 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ, ИЗБРАН НА 13.12.2019 г.

 

Николай Станков – Община Бургас

Анелия Иванова – председател

Андриана Пенчева

Владимир Стрялков

Илиян Димитров

Ирина Джендова

Таня Шопова

 

Предстоящ избор на обществен съвет на 13.12.2019 г.

 

 

Заседание на Обществения съвет от 09.03.2016г. – Протокол №2

 

Заседание на Обществения съвет от 22.11.2016г. – Протокол №1

ЗАПОВЕД

№ 304

23.11.2016г., гр. Бургас

На основание чл.259, ал.1 от Закона за предучилищно и училищно образование, във връзка с чл.14, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети в детските градини и училищата и Протокол от проведено общо събрание на родителите с входящ № 2134/23.11.2016г. и Заповед на Кмета на Община Бургас № 2367/08.09.2016г.

ОПРЕДЕЛЯМ

Обществен съвет към ОУ „Пейо К. Яворов“ – гр. Бургас, в състав:

  1. Веселина Бойчева Таралова – Директор дирекция „Образование и демографски въпроси“ Община Бургас, представител на финансиращия орган
  2. Милена Йорданова Андонова – представител на родителите в ОУ „Пейо К. Яворов“
  3. Красимир Иванов Чолаков – представител на родителите в ОУ „Пейо К. Яворов“
  4. Илиян Стефанов Димитров – представител на родителите в ОУ „Пейо К. Яворов“
  5. Димитрана Любомирова Колева – представител на родителите в ОУ „Пейо К. Яворов“
  6. Жулиета Ганчева Кавръкова – представител на родителите в ОУ „Пейо К. Яворов“
  7. Анна Господинова Станойкович – представител на родителите в ОУ „Пейо К. Яворов“

Резервни членове:

  1. Златка Петрова Ралева – представител на родителите в ОУ „Пейо К. Яворов“
  2. Красимира Лазарова Митева – представител на родителите в ОУ „Пейо К. Яворов“
  3. Красимира Стоянова Янева – представител на родителите в ОУ „Пейо К. Яворов“

Членовете на Обществения съвет се задължават да се запознаят с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата обнародван в ДВ бр.75/27.09.2016г., издаден от МОН и да спазват неговите разпоредби.

 

Стоян Георгиев

Директор


ПРАВИЛНИК             icon_pdf

за създаването, устройството и дейността

на обществените съвети към детските градини и училищата

Обн. – ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.