baner

Обществен съвет 2022/2024 година

 

Отчет на Обществения съвет за учебната 2022/2023 година – ТУК

 

Заседание на Обществения съвет от 05.01.2023г. – Протокол №1

ЗАПОВЕД 

№ РД – 10 -471

Бургас, 06.01.2023г.

На основание чл. 259 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с чл. 14, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, Протокол № 1. с вх. № 742 /06.01.2023 г. от събранието на родителите за избор на обществен съвет и Заповед на Кмета на Община Бургас № 3940/14.11.2022 г.

ОПРЕДЕЛЯМ

Обществен съвет към ОУ „Пейо К. Яворов“ – гр. Бургас, в състав:

 1. Веска Делева – главен експерт, Дирекция „Образование и демографски въпроси“ Община Бургас, представител на финансиращия орган
 2. Петя Бонева Демирева – председател
 3. Нина Николова Николова – представител на родителите в ОУ „Пейо К. Яворов“
 4. Владимир Димов Стрялков – представител на родителите в ОУ „Пейо К. Яворов“
 5. Таня Стефанова Странева – представител на родителите в ОУ „Пейо К. Яворов“
 6. Ралица Пламенова Антонова – Николова – представител на родителите в ОУ „Пейо К. Яворов“
 7. Дора Христова Николова – представител на родителите в ОУ „Пейо К. Яворов“

Резервни членове:

 1. Калина Петрова Ангелова – представител на родителите в ОУ „Пейо К. Яворов“
 2. Жена Динева Карашева – представител на родителите в ОУ „Пейо К. Яворов“
 3. Хрусана Николова Стоянова – представител на родителите в ОУ „Пейо К. Яворов“

Членовете на Обществения съвет се задължават да се запознаят с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата обнародван в ДВ бр.75/27.09.2016 г., издаден от МОН и да спазват неговите разпоредби.

Мара Георгиева

Директор

 ПРЕДСТОЯЩ ИЗБОР НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ НА 05.01.2023 г.

 

 

Обществен съвет 2019/2021 година

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ, ИЗБРАН НА 13.12.2019 г.

Николай Станков – Община Бургас

Анелия Иванова – председател

Андриана Пенчева

Владимир Стрялков

Илиян Димитров

Ирина Джендова

Таня Шопова

Предстоящ избор на обществен съвет на 13.12.2019 г.

 

Обществен съвет 2016/2018 година

Заседание на Обществения съвет от 09.03.2016г. – Протокол №2

 

Заседание на Обществения съвет от 22.11.2016г. – Протокол №1

ЗАПОВЕД

№ 304

23.11.2016г., гр. Бургас

На основание чл.259, ал.1 от Закона за предучилищно и училищно образование, във връзка с чл.14, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети в детските градини и училищата и Протокол от проведено общо събрание на родителите с входящ № 2134/23.11.2016г. и Заповед на Кмета на Община Бургас № 2367/08.09.2016г.

ОПРЕДЕЛЯМ

Обществен съвет към ОУ „Пейо К. Яворов“ – гр. Бургас, в състав:

 1. Веселина Бойчева Таралова – Директор дирекция „Образование и демографски въпроси“ Община Бургас, представител на финансиращия орган
 2. Милена Йорданова Андонова – представител на родителите в ОУ „Пейо К. Яворов“
 3. Красимир Иванов Чолаков – представител на родителите в ОУ „Пейо К. Яворов“
 4. Илиян Стефанов Димитров – представител на родителите в ОУ „Пейо К. Яворов“
 5. Димитрана Любомирова Колева – представител на родителите в ОУ „Пейо К. Яворов“
 6. Жулиета Ганчева Кавръкова – представител на родителите в ОУ „Пейо К. Яворов“
 7. Анна Господинова Станойкович – представител на родителите в ОУ „Пейо К. Яворов“

Резервни членове:

 1. Златка Петрова Ралева – представител на родителите в ОУ „Пейо К. Яворов“
 2. Красимира Лазарова Митева – представител на родителите в ОУ „Пейо К. Яворов“
 3. Красимира Стоянова Янева – представител на родителите в ОУ „Пейо К. Яворов“

Членовете на Обществения съвет се задължават да се запознаят с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата обнародван в ДВ бр.75/27.09.2016г., издаден от МОН и да спазват неговите разпоредби.

 

Стоян Георгиев

Директор


ПРАВИЛНИК             icon_pdf

за създаването, устройството и дейността

на обществените съвети към детските градини и училищата

Обн. – ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.