baner

ПРОЕКТ „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ“

В последните години проблемът за интеграцията и пълноценното включване на ученици със специални образователни vo1потребности в училищната среда е все по-актуален. Всяко дете със специални образователни потребности е уникална личност със свои собствени качества, интереси, способности, имащо право да бъде обучавано по учебна програма, съответстваща на неговите индивидуални потребности. На тази необходимост  отговарят целите на  Проект „Включващо обучение“,  осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Обща стойност на проекта  е 18 100 000 лв. В дейностите по проекта специалистите от ОУ „Пейо Яворов“– гр. Бургас се включват от началото на учебната 2014/2015 година.

Основната цел на проекта е да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяване на включващото обучение. Екипът от специалисти участва в Дейност 6 по Проекта  за осигуряване на условия и подкрепа за преход от интегрирано към включващо обучение в пилотни общообразователни училища. Основните поддейности, осъществени в това направление са:

vo2• оборудване на ресурсни кабинети в училищата с необходимите материали, техника и апаратура;

• осигуряване на образователни специализирани софтуерни продукти за обучението на децата и учениците с различни видове увреждания и нарушения;

• разработване на методика за оценка на образователните потребности на децата и учениците с увреждания и на ръководство за работата на училищните екипи с цел изготвяне на индивидуални образователни програми;

• обучение на психолозите от училищните екипи за екипна работа и изготвяне на рамка на образователна програма;vo3

• назначаване на екип от специалисти за осъществяване на включващото обучение : ресурсен учител, психолог, логопед.

В целевата група са включени  7 деца и ученици със СОП, лишени от родителски грижи, настанени в ЦНСТ-3 – гр Бургас.