baner

Комисия за организиране на извънкласни и извънучилищни дейности
Председател: Теменужка Димитрова – старши учител в прогимназиален етап на обучение

Членове: Таня Найденова – старши учител в начален етап на обучение

Цветелина Пенчева – учител в начален етап на обучение

Йоана Маринова – учител в прогимназиален етап на обучение

Анна Маринова – старши учител в прогимназиален етап на обучение

Дарина Димитрова – старши учител в начален етап на обучение

Станка Тракийска – старши учител в начален етап на обучение

Бонка Хрелева – старши учител в начален етап на обучение

План на комисията за 2019/2020 учебна година
Доклад за извършената дейност

Комисия по интериоризацията в училището и организиране на училищни базари

Председател: Красимира Ибришимова – старши учител в прогимназиален етап

Членове:
Дарина Димитрова – старши учител в начален етап

Александра Георгиева – старши учител в начален етап

Цветелина Пенчева – учител в начален етап

Цветелина Александрова – учител в начален етап

План на комисията за 2019/2020 учебна година 
Доклад за извършената дейност

Комисия по БДП                                                       

Председател: Анна Маринова – старши учител в прогимназиален етап на обучение

Членове: Йоана Маринова – учител в прогимназиален етап на обучение

Росица Николова – учител в начален етап на обучение
Задължения на Комисията
План на комисията за 2019/2020 учебна година 
Доклад за извършената дейност

Комисия за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание, труд и противопожарна охрана. Комитет по охрана на труда

Председател: Надежда Димчева Бобева – заместник-директор по АСД

Членове:
Таня Найденова старши учител в начален етап на обучение

Бонка Хрелева – старши учител в начален етап на обучение

Димитър Димитров – работник поддръжка

Задължения на Комисията
План на комисията за 2019/2020 учебна година 
Доклад за извършената дейност

Комисия за превенция и за оказване на съдействие на органите по закрила в случаи на деца, жертви на насилие и при кризисни ситуации

Председател: Веселина Джуфова – педагогически съветник

Членове: Теменужка Димитрова – старши учител в прогимназиален етап; Ани Бошнакова – старши учител в начален етап

Задължения на Комисията
План на комисията за 2019/2020 учебна година  
Доклад за извършената дейност

Комисия за спазване на етичния кодекс
Председател: Славка Трънкова – старши учител прогимназиален етап
Членове: Боряна Въргова; Красимира Ибришимова, Йоана Сотирова
Задължения на Комисията icon_pdf

Комисия за организиране на мероприятията в Яворови дни

Председател: Боряна Въргова – зам.-директор по УД

Членове:
Веселина Джуфова – педагогически съветник

Красимира Ибришимова – старши учител в прогимназиален етап

Бонка Хрелева – старши учител в начален етап

Маринка Янакиева – учител в начален етап

Славка Трънкова – старши учител в прогимназиален етап

Венелина Стоева – старши учител в прогимназиален етап

Милена Дякова – учител в прогимназиален етап

Теменужка Димитрова – старши учител в прогимназиален етап

Анна Маринова – старши учител в прогимназиален етап

План на комисията за 2019/2020 учебна година  
Доклад за извършената дейност

Комисия за дарения
Председател: Надежда Бобева- заместник-директор по АСД
Членове: Дарина Димитрова– старши учител в начален етап, Теменужка Димитрова– старши учител в прогимназиален етап

Доклад за извършената дейност

Комисия за обработване на постъпили документи на ученици за признаване на завършен 1-6 клас

Председател: Ани Бошнакова – старши учител в начален етап

Членове:

Милена Дякова – учител в прогимназиален етап

Красимира Ибришимова – старши учител в прогимназиален етап

Минка Динева – старши учител в начален етап

Доклад за извършената дейност

Експертна комисия за бракуване на документи
Председател: Иванка Атанасова
Членове: Веселина Джуфова

Доклад за извършената дейност

Комисия за съставяне на седмично разписание за 1 и 2 срок
Председател: Славка Трънкова – старши учител в прогимназиален етап на обучение

Членове:

Ани Бошнакова – старши учител в начален етап на обучение

Теменужка Димитрова – старши учител в прогимназиален етап на обучение

Виолета Петрова – медицинско лице

Комисия за откриване и закриване на учебна година

Председател: Боряна Въргова – зам.-директор по УД

Членове:
Веселина Джуфова – педагогически съветник

Бонка Хрелева – старши учител в начален етап на обучение

Пепа Борисова – старши учител в начален етап на обучение

Милена Дякова – учител в прогимназиален етап на обучение

Анна Маринова – старши учител в прогимназиален етап на обучение

Комисия за провеждане на инвентаризация
Председател: Иванка Атанасова
Членове: Цветелина Пенчева, Пепа Борисова

Доклад за извършената дейност

Училищен координационен съвет за противодействие на училищния тормоз
Председател: Веселина Джуфова – педагогически съветник
Членове:

Боряна Въргова – зам.-директор по УД

Красимира Ибришимова – старши учител прогимназиален етап

Йоана Сотирова – учител в прогимназиален етап

Пепа Борисова – старши учител в начален етап

Таня Найденова – старши учител в начален етап

Юлиян Станков – председател на училищното настоятелство

Виолета Петрова – медицинско лице

Габриела Пилищарова – член на училищния съвет

Задължения на Съвета icon_pdf
План на съвета за 2019/2020 учебна година icon_pdf
Доклад от анкетно проучване

Комисия за организиране и провеждане на квалификационна дейност
Председател: Минка Динева – старши учител в начален етап
Членове:

Веселина Георгиева Джуфова – педагогически съветник

Александра Георгиева – учител в начален етап

Пепа Борисова- старши учител в начален етап

Станка Тракийска – старши учител в начален етап

Ани Петкова Бошнакова – старши учител в начален етап

Костадинка Янева – старши учител в начален етап

Дарина Димитрова – старши учител в начален етап

Цветелина Александрова – учител в начален етап

Цветелина Пенчева – учител в начален етап

Димитринка Опанска – старши учител в начален етап

Маринка Янакиева – учител в начален етап

Анелия Танева- учител в начален етап

Анна Маринова- старши учител в прогимназиален етап

Йоана Маринова – учител в прогимназиален етап

Велина Стоева – учител в прогимназиален етап

Величка Момчилова – учител в прогимназиален етап

Красимира Ибришимова – старши учител в прогимназиален етап

Милена Дякова – учител в прогимназиален етап

Славка Трънкова- старши учител в прогимназиален етап

Теменужка Димитрова – старши учител в прогимназиален етап

Настя Кирякова – старши ресурсен учител
Задължения на Комисията icon_pdf
План на комисията за 2019/2020 учебна година 
Доклад за извършената дейност