baner

Комисия за организиране на извънкласни и извънучилищни дейности
Председател: Станка Тракийска- старши учител в начален етап на обучение

Членове:

Костадинка Янева – старши учител в начален етап на обучение

Александра Георгиева – старши учител в начален етап на обучение

Йоана Маринова – старши учител в прогимназиален етап на обучение

Анна Маринова – старши учител в прогимназиален етап на обучение

Светла Николова – старши учител в прогимназиален етап на обучение

Теменужка Димитрова – старши учител в прогимназиален етап на обучение

Маргарита Георгиева – старши учител в прогимназиален етап на обучение

Джемиле Кючук – старши учител в прогимназиален етап на обучение

 

План на комисията за 2023/2024 учебна година
Доклад за извършената дейност

Комисия по интериоризацията в училището и организиране на училищни базари

Председател: Красимира Ибришимова – старши учител в прогимназиален етап

Членове:
Маринка Янакиева – учител в начален етап

Александра Георгиева – старши учител в начален етап

Цветелина Пенчева – старши учител в начален етап

Цветелина Александрова – учител в начален етап

Анелия Танева – старши учител в начален етап

План на комисията за 2023/2024 учебна година 
Доклад за извършената дейност

Комисия по БДП                                                       

Председател: Анна Маринова – старши учител в прогимназиален етап на обучение

Членове: Йоана Маринова – старши учител в прогимназиален етап на обучение

Росица Николова – старши учител в начален етап на обучение
Задължения на Комисията
План на комисията за 2023/2024 учебна година 
Доклад за извършената дейност

Комисия за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание, труд и противопожарна охрана. Комитет по охрана на труда

Председател: Надежда Димчева Бобева – заместник-директор по АСД

Членове:
Маргарита Георгиева – старши учител в прогимназиален етап на обучение

Бонка Хрелева – старши учител в начален етап на обучение

Анна Маринова – старши учител в прогимназиален етап

Теменужка Димитрова – старши учител в прогимназиален етап

Стоян Панев  – учител в прогимназиален етап

Димитър Димитров – работник поддръжка

д-р Пецов

Задължения на Комисията
План на комисията за 2023/2024 учебна година 
Доклад за извършената дейност

Комисия за превенция и за оказване на съдействие на органите по закрила в случаи на деца, жертви на насилие и при кризисни ситуации

Председател: Пейчо Михалев– педагогически съветник/ психолог

Членове:

Настя Кирякова– старши ресурсен  учител

Ани Бошнакова – старши учител в начален етап

Задължения на Комисията
План на комисията за 2023/2024 учебна година  
Доклад за извършената дейност

Комисия за спазване на етичния кодекс
Председател: Славка Трънкова – старши учител прогимназиален етап
Членове:

Боряна Въргова; Красимира Ибришимова, Йоана Сотирова
Задължения на Комисията icon_pdf

Комисия за организиране на мероприятията в Яворови дни

Председател: Боряна Въргова – зам.-директор по УД

Членове:

Красимира Ибришимова – старши учител в прогимназиален етап

Бонка Хрелева– старши учител в начален етап

Минка Динева – старши учител в начален етап

Марийка Димитрова – старши учител в прогимназиален етап

Анна Маринова – старши учител в прогимназиален етап

Светла Николова –  учител в прогимназиален етап

Милена Дякова – старши учител в прогимназиален етап

 

План на комисията за 2023/2024 учебна година  
Доклад за извършената дейност

Комисия за дарения
Председател: Надежда Бобева- заместник-директор по АСД
Членове:

Станка Тракийска– старши учител в начален етап

Милена Дякова– старши учител в прогимназиален етап

Доклад за извършената дейност

Комисия за обработване на постъпили документи на ученици за признаване на завършен 1-6 клас

Председател: Боряна Въргова – зам.-директор по УД

Членове:

Павлина Момчева – учител в прогимназиален етап

Костадинка Янева– старши учител в начален етап

 

Доклад за извършената дейност

Експертна комисия за бракуване на документи
Председател: Таня Димитрова- ЗАС
Членове: Боряна Въргова, Иванка Атанасова

Доклад за извършената дейност

Комисия за съставяне на седмично разписание за 1 и 2 срок
Председател: Славка Трънкова – старши учител в прогимназиален етап на обучение

Членове:

Милена Дякова – старши учител в прогимназиален етап на обучение

Виолета Спасова – медицинско лице

Комисия за откриване и закриване на учебна година

Председател: Боряна Въргова – зам.-директор по УД

Членове:

Александър Бояджиев –  учител в прогимназиален етап на обучение

Пепа Борисова –  старши учител в начален етап

Милена Дякова – старши учител в прогимназиален етап на обучение

Анна Маринова – старши учител в прогимназиален етап на обучение

Стоян Панев – учител в прогимназиален етап

Комисия за провеждане на инвентаризация
Председател: Иванка Атанасова
Членове: Цветелина Пенчева, Пепа Борисова

Доклад за извършената дейност

Училищен координационен съвет за противодействие на училищния тормоз
Председател: Боряна Въргова – зам.-директор по УД
Членове:

Пейчо Михалев – психолог

Маргарита Георгиева – старши учител в прогимназиален етап

Пепа Борисова – старши учител в начален етап

Таня Найденова – старши учител в начален етап

Петя Демирева– председател на училищното настоятелство

Виолета Спасова – медицинско лице

Задължения на Съвета icon_pdf
План на съвета за 2023/2024 учебна година icon_pdf
Доклад от анкетно проучване

Комисия за организиране и провеждане на квалификационна дейност
Председател: Павлина Момчева-  учител в прогимназиален етап
Членове:

Александра Георгиева – старши учител в начален етап

Пепа Борисова- старши учител в начален етап

Станка Тракийска – старши учител в начален етап

Ани  Бошнакова – старши учител в начален етап

Костадинка Янева – старши учител в начален етап

Дарина Димитрова – старши учител в начален етап

Минка Динева – старши учител в начален етап

Боряна Колева – старши учител в начален етап

Цветелина Александрова – старши учител в начален етап

Цветелина Пенчева – старши  учител в начален етап

Димитринка Опанска – старши учител в начален етап

Маринка Янакиева – учител в начален етап

Анелия Танева- старши учител в начален етап

Анна Маринова- старши учител в прогимназиален етап

Йоана Маринова –  старши  учител в прогимназиален етап

Маргарита Георгиева  – старши учител в прогимназиален етап

Красимира Ибришимова – старши учител в прогимназиален етап

Милена Дякова –  старши учител в прогимназиален етап

Славка Трънкова- старши учител в прогимназиален етап

Теменужка Димитрова – старши учител в прогимназиален етап

Светла Николова – учител в прогимназиален етап

Красиана Илиева – учител в прогимназиален етап

Марийка Димитрова – старши учител в прогимназиален етап

Настя Кирякова – старши ресурсен учител
Задължения на Комисията icon_pdf
План на комисията за 2021/2022 учебна година 
Доклад за извършената дейност

Комисия за актуализиране Правилника за дейността на училището за учебната 2023/2024 година
Председател: Боряна Въргова – зам.-директор по УД
Членове:

Марийка Димитрова – старши учител в прогимназиален етап

Красимира Ибришимова – старши учител в прогимназиален етап

Пейчо Михалева – педагогически съветник/психолог

Анна Маринова – старши учител в прогимназиален етап

Минка Динева – старши учител в начален етап

План на комисията за 2023/2024 учебна година 
Доклад за извършената дейност

 

Комисия за награди на ученици и учители за учебната 2023/2024 година
Председател: Боряна Въргова – зам.-директор по УД
Членове:

Надежда Бобева- заместник-директор по АСД

Бонка Хрелева– старши учител в начален етап

Таня Найденова – старши учител в група за ЦОУД в начален етап на обучение