baner

МО I клас
Председател: Боряна Колева
Членове: Минка Динева, Цветелина Александрова, Цветелина Пенчева

Задължения на обединението
План на обединението за 2023/2024 учебна година
Доклад за извършената дейност