baner

Необходими документи при записване в първи клас

1. Заявление /по образец на училището/;
2. Оригинал на Удостоверение за завършен подготвителен клас или група
/подава се в училище след 31.05.23 г., в случай, че детето не е посещавало
подготвителна група или клас, родителите декларират писмено това
обстоятелство/;
3. Необходими документи, доказващи съответни предимства (ако се ползват
такива)
– дете от приемно семейство – договор за настаняване или отглеждане на
дете от приемно семейство / заповед на директора на Дирекция „Социално
подпомагане“ – Бургас
– осиновено дете – съдебно удостоверение / съдебно решение за допускане
на осиновяването
– дете с трайни увреждания над 50% – документ от ТЕЛК / НЕЛК
– дете с един или двама починали родители – копие на акт за смърт
– дете от многодетно семейство (3 или повече деца) – актове за раждане на
всички деца в семейството
– дете – близнак – актове за раждане на всички деца в семейството
– други деца от семейството над 12 годишна възраст, обучаващи се в училището –
оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца,
издадено от съответната районна администрация /
– дете със СОП – решение на ТЕЛК или Протокол от лекарска комисия
4. Копие от акта за раждане;
5. Заявление за целодневна организация на учебния процес /по желание на
родителите/;
6. Заявление за ИУЧ – избираеми учебни часове /по образец на училището/;
7. Заявление за избор на модул спортни дейности;