baner

ПРАВИЛА

ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАИ НА ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ

 

                Настоящите правила имат за цел прилагането на цялостен училищен подход, полагане на координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и създаване на по-сигурна училищна среда.

І. Задължения на персонала

 1. Училищен координационен съвет
 • Планира, проследява и координира дейностите за справяне с тормоза на ниво училище. Обобщава предложенията на класовете и изготвя общоучилищни правила.
 • Обсъжда и приема процедурите за докладване, регистриране и проследяване на случаите на тормоз.
 • Прави мотивирани предложения до директора с цел подобряване на работата.
 • Подпомага класните ръководители с материали, съдейства за организиране на периодични обучения на учителите по темата за насилието.
 1. Класни ръководители
 • Провеждат превантивни занятия в часа на класа, свързани с тормоза и насилието както  в началото на годината и така и периодично през учебната година, като могат да привличат различни специалисти /напр. от Центъра за превенция на насилието, МКБППМН и др./
 • Информират учениците за Националната телефонна линия за деца 116 111. Организира учениците за приемане на правила, последици, ценности, имащи отношение към проявите на насилие. Постери с приетите правила и последици се поставят на видно място в класната стая.
 • Запознават и уточняват с  учениците  процедурата за съобщаване на случаи на тормоз.
 • Реагират при всеки опит за насилие над ученик в клас, съгласно утвърдените процедури и приетите правила и последици.
 • За всеки инцидент или проява на насилие попълват протокол в регистрационната книга.
 • Участват в работата на екипа, сформиран по конкретен случай на ученик от класа им.
 • Информират родителите за дейностите по механизма, както и за приетите правила и процедури. Съдействат за включването им в дейностите на ниво училище.

         3.Педагогически съветник

 • Участва в дейността на Училищния координационен съвет.
 • Извършва оценка на ситуацията в училище чрез различни методики  и я представя пред Педагогически съвет
 • Участва в екипите за работа по случай и при нужда разработва програми за работа с деца в риск..
 • Съхранява протоколите за докладване на случаи на насилие
 1. Учители, които не са класни ръководители
 • Включват темата за насилието в учебни единици, при които това е възможно. Поощряват и развиват съвместното учене, както и поведение на сътрудничество и взаимопомощ.
 • Запознават се и използват установената система за информиране и съобщаване за случаи на тормоз над ученици. изискват от учениците да ги прилагат.
 1. Дежурни учители
 • Спазват стриктно утвърдения от директора график за дежурство.
 • Реагират според утвърдените процедури в ситуации на насилие по време на дежурството им.
 • Оказват съдействие на охраната при установени от тях нарушения на ученици и докладват на училищното ръководство, като попълват протокол, отразяващ инцидента.
 1. Помощен персонал
 • Полагат грижи за предотвратяване на насилнически действия в училищните помещения, за които отговарят.
 • Познават основните принципи на действие и ги прилагат – правила, последствия, протокол за реагиране на насилие.
 • Не допускат прояви на насилие и съобщават за тях на класен ръководител, заместник-директор, директор.

ІІ. Процедура за информиране и съобщаване на случаи.

Всеки учител и служител, наблюдавал ситуация на насилие между деца, е длъжен да прекрати инцидента и да  информира училищното ръководство устно, а в впоследствие чрез попълване на протокол. Случаят се регистрира в училищният регистър.

Всеки класен ръководител дискутира проблема с учениците от класа си  и може да договори с тях различни подходящи форми и начини за съобщаване на случаи на тормоз в класа. Децата, които помагат на жертвата или подкрепят тормоза също уведомяват класния си ръководител за инцидента.

Класният ръководител попълва протокол за развитието на случая, информира родителите.

УКС заседава по случая, набелязва мерки с цел намаляване инцидентите.

ІІІ. Процедури за регистриране, докладване и разглеждане на случаи на насилие и тормоз сред учениците.

Задължение на всеки учител е да се намеси, за да прекрати ситуация на тормоз, на която е станал свидетел.

 1. Всяка ситуация на тормоз трябва да бъде регистрирана и описана в единен регистър на училището от учителя, който я е наблюдавал. Изготвя се протокол в електронен вид или на хартиен носител. При необходимост  от допълнителна работа с дете – жертва на насилие или дете, упражняващо насилие, се изготвя индивидуална работна програма с ясно разписани функции и дейности на екип, включващ педагогически съветник, класен ръководител, родител и др. при необходимост.
 2. Действия в случаи на инцидент, който поставя в риск или уврежда живота и/или здравето на ученик

Учителите или служителите, наблюдавали случай на тормоз, действат в следната последователност:

 • прекратяват конфликта; извеждат пострадалото дете от зоната на инцидента;
 • оказват първа помощ и/или търсят такава от медицинското лице в училището;
 • при непосредствена опасност за здравето и живота на пострадало дете се обаждат на телефон 112.
 • наблюдавалия инцидента и медицинското лице уведомяват класния ръководител, родителите/настойниците на детето училищното ръководство.
 • Лицето, наблюдавало случая, описва ситуацията писмено в протокол
 1. Действия при установяване, че дете е жертва на насилие или е в риск от такова.

Всеки служител, на когото стане известно, че има дете в риск се нуждае от закрила, следва незабавно да уведоми директора на училището, помощник-директора, да действа съгл. предписанията на закона  След проверка на случая директорът подава сигнал до Отдел „Закрила на детето”.

Изготвил : УКС за противодействие на училищния тормоз, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Веселина Джуфова – педагогически съветник

ЧЛЕНОВЕ:

Боряна Въргова – зам.-директор по УД

Красимира Ибришимова – старши учител прогимназиален етап

Йоана Сотирова – учител в прогимназиален етап

Пепа Борисова – старши учител в начален етап

Таня Найденова – старши учител в начален етап

Юлиян Станков – председател на училищното настоятелство

Виолета Петрова – медицинско лице

Габриела Пилищарова – член на училищния съвет