baner

 

 

Утвърждавам!

Мара Георгиева

Директор

 

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА

ЗА

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Нормативно основание

Училищната програма за целодневна организация на учебния ден е разработена съгласно Закона за предучилищно и училищно образование, Наредбата за организация на дейностите в училищното образование, Държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за личностно развитие и Държавния образователен стандарт за финансиране на институциите.

Редът, условията и начинът на сформирането и организирането на полуинтернатните групи в ОУ „Пейо Яворов“ – гр. Бургас, се осъществява съгласно Закона за предучилищно и училищно образование, Наредбата за организация на дейностите в училищното образование, Държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за личностно развитие и Държавния образователен стандарт за финансиране на институциите.

 1. Цел на програмата

Да се регламентират условията  и редът за провеждане на целодневната организация на учебния ден за учениците от І до IV клас в ОУ „Пейо Яворов“ – гр. Бургас, с оглед подобряване качеството на образователно – възпитателния процес и повишаване степента на знания и компетентности у учениците.

 1. Задачи

3.1. Организиране и провеждане на отдиха и физическата активност на учениците за създаване на здравословни навици и осъществяване на преход към самоподготовката. Дейностите по отдих и физическа активност се организират в помещения, различни от тези за дейностите по самоподготовка.

 • организиране и провеждане на отдиха и спорта на учениците за създаване на здравословни навици и осъществяване на преход към самоподготовката;
 • организиране на обедното хранене на учениците;

3.2. Правилното и трайно усвояване на учебния материал при самоподготовката чрез:

 • ситуации за осмисляне на изучаваното съдържание по време на учебния час;
 • усвояване на начини и методи за рационално учене;
 • подготовка на домашни, проектни задания и/или задачи;
 • подготовка за класни и контролни работи;
 • изпълнение на допълнителни задачи и упражнения, във връзка с общообразователните учебни предмети от седмичното разписание, поставени от учителя на групата;
 • формиране на умения за самостоятелно планиране и организиране на подготовката си;
 • консултации с учители по различни учебни предмети.

Консултациите по ал. 1, т. 7 се провеждат независимо от консултациите по чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗПУО.

Учителят на групата се консултира с учителите по учебните предмети и съвместно определят съдържанието на самоподготовката.

3.3. Създаване на условия за творческо развитие и осмисляне на свободното време на учениците в часовете по занимания по интереси.

 • Заниманията по интереси се организират в зависимост от желанието на учениците, техните възрастови особености и възможностите на училището и могат да не са свързани с учебните предмети по училищния учебен план.

3.4. Подпомагане социализацията на учениците: изграждане на умения за общуване, решаване на конфликти и социално приемливо поведение.

3.5. Уважение към личността и индивидуалните различия на децата – стил на възприемане и учене, темп на работа, потребности и интереси.

3.6. Осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в училището, която е насочена към всички  ученици в класа, гарантиране участието и изявата им в образователния процес и в дейността на училището.

3.7. Увеличаване на броя на учениците, обхванати в целодневната организация на учебния процес.

3.8. Подобряване на материалната база с цел осигуряване на подходяща образователна среда за провеждане на целодневна организация на учебния процес за учениците от І до IV клас.

 1. II. ИЗИСКВАНИЯ
 2. 1. Организация на дейностите при целодневна организация на учебния ден (ЦДО)

1.1. В ОУ „Пейо Яворов“ – гр. Бургас, след съгласуване с финансиращия орган при наличие на необходимите санитарно – хигиенни условия и по желание на родителите, за учениците от І до IV клас се осъществява целодневна организация на учебния ден.

1.2. Като част от училищното обучение, целодневната организация на учебния ден се осъществява в учебни години, учебни срокове, учебни седмици, учебни дни, учебни часове съгласно разпоредбите на Наредбата за организация на дейностите в училищното образование  чл.3 т.1, чл.4 т.1 и т.2 и чл.5.

1.3. При целодневна организация, съгласно чл.6 от Наредба за организация на дейностите в училищното образование, задължителните учебни часове се съчетават с форми на самоподготовка, занимания по интереси, организиран отдих и физическа активност.

1.4. Часовете по задължителните учебни предмети се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а часовете за самоподготовка – след обяд.

1.5. Брой на групите за ЦДО  и брой на учениците в тях:

 • Броят на групите за целодневна организация на учебния ден и броят на учениците в тях се определя съгласно чл.100 т.1 от Закона за предучилищно и училищно образование за определяне на паралелките, групите и броя на учениците в тях, съгласно ДОС за финансиране на институциите и съобразно броя на подадените заявления от родителите до 01 септември.
 • Нормативи за броя на учениците в групите за целодневна организация на учебния ден:

–  минимален норматив – 16 ученици;

–  максимален норматив – 25 ученици.

 • Броят на групите и броят на учениците в тях се определя в началото на учебната година, като се раздели броят на учениците на норматива за максимален брой и се формират самостоятелни или сборни групи.
 • Нова група се образува при остатък 16 и повече ученици.
 • При определяне броя на групите нормативът за максимален брой може да бъде завишен, но не с повече от 10 %.
 • При недостатъчен брой ученици за образуване на групи при спазване на норматива за максимален брой, две групи се формират при минимален брой 16 ученици във всяка от тях.
 • ПИГ се разформират по време на учебните занятия, когато броят на учениците се намали под норматива за минимален брой.

1.6. Записване и отписване на учениците в групите за ЦДО:

 • Записването на учениците в групите става въз основа на заявления, подадени от родителите/ настойниците/ на учениците.
 • Броят на записаните ученици се коригира своевременно при записване или отписване.
 • Записването се извършва в началото на учебната година или при преместване на ученик от друго училище.
 • Отписването се извършва при преместване на ученици от училището, или при заявено желание от родителя с подадено заявление и разрешение на Директора на училището.

1.7. Отсъствия:

 • При отсъствие на ученик от часовете, учителят поставя отсъствие в дневника на групата.
 • За определяне на уважителните причини за отсъствие се прилага Наредбата за приобщаващо образование:

Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:

 • по медицински причини – при представяне на медицински документ и след писмено потвърждение от родителя/ представителя на детето/, лицето, което полага грижи за детето;
 • поради наложително участие в друга дейност – при представяне на документ от спортния клуб, в който членува, от организаторите на състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, и след писмено потвърждение от родителя/ представителя на детето/, лицето, което полага грижи за детето;
 • до 3 дни в една учебна година със заявление до класния ръководител
 • до 7 дни в една учебна година със заявление до директора на училището от родителя/ настойника.
 • Когато ученикът отсъства от училище един учебен ден и отсъствието не е по някоя от уважителните причини, класният ръководител е длъжен да уведоми родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето с писмо, по имейл или в телефонен разговор и да обсъди с него възможностите за отстраняване на причините за отсъствията.
 • В случаите, в които ученикът има регистрирани повече от 20% отсъствия от общия брой часове, извън случаите на отсъствие по уважителни причини, учителят подава информация до Директора, с оглед предприемане на мерки за намаляване на безпричинните отсъствия.
 • В случай че родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето, ще отсъства от настоящия си адрес за срок, по-голям от един месец, той уведомява писмено директора на училището, като посочва лице, което ще контактува с училището за времето на отсъствието му по всички въпроси, свързани с училищното образование, с изключение на отписването на ученика от училището или промяната на формата на обучение на ученика.
 1. График (седмично разписание) на часовете при целодневна организация на учебния ден (ЦДО)

2.1. Седмичното разписание на учебните занятия се съобразява с психо-физическите особености и възможностите на учениците и се утвърждава от Директора не по – късно от 3 дни преди започване на всеки учебен срок.

2.2. Часовете при целодневна организация на учебния ден (ЦДО) са с продължителността на учебни часове в съответствие с чл.7 т.1 от Наредбата за организация на дейностите в училищното образование:

– в група ЦДО І и ІІ клас – тридесет и пет минути;

– в група ЦДО ІІІ и ІV клас – четиридесет минути;

2.3. Времето, определено за междучасия, не се включва в продължителността на часовете за организиран отдих и физическа активност.

2.4. В следобедните учебни часове са включени следните режимни моменти:

 • Обяд и организиран отдих и физическа активност – 2 учебни часа с начало 12,40 часа
 • Самоподготовка – 2 учебни часа с начало 13,50 часа;
 • Занимания по интереси – 2 учебни часа с начало 15,40 часа.

2.5. Разпределение на часовете на групите на ЦДО:

I и II клас – продължителност на занятията – 35 минути

Организиран отдих и физическа активност: 12.40 – 13.50ч.

Самоподготовка: 13.50 – 15.15 ч.

І час – 13.50 – 14.25

Междучасие – 15 мин.

ІI час – 14.40 – 15.15

Голямо междучасие – 25 мин.

Занимания по интереси: 15.40 – 17.05 ч.

I час 15.40 – 16.15

Междучасие – 15 мин.

II час 16.30 – 17.05

 

 

ІІІ и ІV клас – продължителност на занятията – 40 мин.

Организиран отдих и физическа активност: 13.10 – 13.50 ч.

Самоподготовка: 14.00 – 15.30 ч.

І час – 13.50 – 14.30

Междучасие – 10 мин.

ІІ час – 14.40 – 15.20

Голямо междучасие – 20 мин.

Занимания по интереси: 15.40 – 17.10 ч.

I час – 15.40 – 16.20

Междучасие – 10 мин.

II час – 16.30 – 17.10

 1. Годишни тематични разпределения

3.1. Годишните тематични разпределения на учителите на групи в ЦДО се изготвят в съответствие с броя на учебните седмици, съгласно графика на учебното време и се утвърждават от директора на училището до 12 септември.

3.2. Учителите на групи в ЦДО разработват годишно тематично разпределение на дейностите в занимания по интереси, което съдържа следните реквизити:

Учебна седмица    Дата            Тема Брой часове Дидактически  материали Забележка

3.3. Преструктуриране на темите, включени в годишното тематично разпределение, се извършва в случай на необходимост, като корекциите се нанасят в реквизит „забележка” и се утвърждават от директора на училището.

 1. Норми на преподавателска работа

4.1.Нормата за преподавателска работа на учителите в ЦДО  е 30 /тридесет/ часа.

4.2.В рамките на нормата за преподавателска работа лицата, заемащи учителски длъжности в  ЦДО, провеждат дейности в групите, свързани с/ със:

 • самоподготовката на учениците, която включва:

– планиране и организиране на образователно-възпитателния процес в часовете по самоподготовка на учениците;

– подпомагане процеса на самоподготовка на учениците;

– избор и прилагане на подходящи и ефективни методи, средства и материали при организирането и провеждането на самоподготовката на учениците;

– обмяна на информация за преподадения учебен материал и оеднаквяване педагогическите изисквания с учителите по предмети на съответния клас.

 • организиран отдих и физическа активност на учениците, който включва:

– организиране на обедното хранене на учениците;

– организиране на отдиха и физическата активност на учениците;

– наблюдение и оценка на различните поведенчески ситуации по време на отдиха на учениците;

– провеждане на релаксиращи беседи и разговори с учениците по въпроси и тревоги, възникнали затруднения, споделяне на проблем, възникнал конфликт и др., за успокояване на емоциите и преход към самоподготовката им.

 • Заниманията по интереси по чл. 13, т. 2 и чл. 15, т. 3 от Наредбата за приобщаващо образование включват:

–  дейности за стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения и изяви на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство;

– изяви, свързани с образователни, творчески, възпитателни, спортни и спортнотуристически дейности по проекти, програми и други на общинско, областно, национално и международно равнище;

–   обучение по учебни предмети и модули, както и участие в дейности, чрез които се придобива допълнителна подготовка от учениците, определена в съответствие с чл. 5, ал. 3 ЗПУО.

 • Съгласно Чл.18.от Наредбата за приобщаващо образование Заниманията по интереси по чл.17, т.1 може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор др.
 • Консултации с ученици:

– насочване и съдействане за провеждане на индивидуални и групови консултации на учениците с учители специалисти;

– използване на консултациите като метод за указание, предупреждение, упътване, подпомагане, научно ръководство в процеса на работа, с оглед засилване на самостоятелността на учениците.

 • Диагностициране и насърчаване на постиженията на учениците – прилагане на различни форми и техники за установяване на равнищата на знания и умения с цел ефектино провеждане самоподготовката на учениците.
 • Индивидуална работа с напреднали и изоставащи ученици.
 • Търсене и прилагане на иновативни техники и методична работа.
 • Формиране на социални умения у учениците.
 • Дейности по опазване здравето и живота на учениците.

4.3. Извън основните дейности, определени в Наредбата, в рамките на 8- часовия работен ден учителите в ЦДО изпълняват и допълнителни дейности:

 • подготвителна работа за часовете по самоподготовка – осигуряване на необходимите материали за часовете по самоподготовка – тестове, задачи, пособия, материали, информационни справки, дидактическа и учебна литература и др; включително и консултации с учители;
 • подготовка на литература, материали, пособия и инструментариум за провеждане на часовете за дейности по интереси;
 • попълване  на училищна документация;
 • участие в провеждането на педагогически съвети, работни групи, оперативки и др.;
 • осъществяване на връзка и взаимодействие с родителите, настойниците или попечителите, включително участие в родителски срещи и заседания на Училищното настоятелство;
 • планиране, организиране и провеждане на квалификационно-методическа дейност в училище, свързана с възпитателно – образователния процес извън задължителните учебни часове;
 • участие в организирани квалификационни дейности и програми за повишаване на квалификацията;
 • оказване на методическа помощ  и консултации на новопостъпили учители в ЦДО;
 • участие в регламентирани седмични/месечни общоучилищни мероприятия;
 • координиране обмяната на добри практики между учителите в ЦДО;
 • участие в дейности по разработване на проекти по програми и/или дейности по реализирането им;
 • участие в организирането и провеждането на подходящи училищни дейности за популяризиране на целодневната организация на учебния ден, ефективните практики, предизвикателствата и др.

4.4. В случаите, когато има заявено желание от учениците от различни групи при ЦДО, могат да се организират и водят от един или от няколко  възпитатели/учители сборни занимания по интереси с ученици от различни групи. В този случай учениците, които не са включени в сборни занимания по интереси, се насочват за участие към другите  групи.

 1. Изисквания към дейностите, извършвани в групите за ЦДО

5.1. Обяд и организиран отдих и физическа активност

 • Чрез тези часове се цели разтоваране на учениците от умственото напрежение и осъществяване на плавен преход към дейностите по самоподготовка.
 • Провеждат се в училищния стол, физкултурните салони, библиотеката, мултимедийните кабинети и спортните площадки.

5.2. Самоподготовка

Основните цели на тези часове са:

 • да допринасят за правилното и трайно усвояване на учебния материал;
 • да съдействат за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране;
 • да се стимулира любознателността и стремежа към знание;
 • усъвършенстване на уменията за общуване и толерантност.

При провеждането на часовете по самоподготовка се спазват следните дидактически изисквания:

 • преглед на преподадения учебен материал и необходимите понятия;
 • учене по едно и също време при строго спазване на моменти за почивка;
 • степенуване по трудност на учебните предмети, включени в самоподготовката;
 • усвояване и затвърдяване на учебното съдържание с разбиране;
 • стремеж към самостоятелно преодоляване на трудности и предизвикателства;
 • старателно и коректно написване на домашните работи и трайно усвояване на учебното съдържание.

Самоподготовката е основен момент в целодневното обучение, като акцентът се поставя не върху повторение на преподаването, а в създаване на спокойна, съзидателна среда за работа на учениците и засилане на уменията и увереността им за самостоятелна работа. За да се постигне това, е необходимо да се спазват следните основни моменти:

 • да не се избързва с помощта;
 • да се помага само толкова, колкото е нужно, за да се насочи ученикът към по-нататъшна самостоятелна работа;
 • помощта трябва да стимулира активността на ученика и да е съобразена с неговите индивидуални качества.
 • За часовете по самоподготовка, в зависимост от потребностите на учениците, се осигуряват консултации с учители по отделните учебни предмети (начални учители).

5.3.Занимания по интереси.

Имат за цел чрез разнообразен набор от достъпни и забавни дейности:

 • да предотвратят преумората ;
 • да развиват и обогатяват детското мислене;
 • да допринесат за придобиване на полезни и нови знания или за интерпретиране и прилагане в практиката на вече получени и затвърдени знания;
 • да мотивират ученици и родители за включване в целодневната организация на учебния ден.

Заниманията по интереси се планират съобразно проучване интересите на учениците и възможностите на училището.

Заниманията по интереси могат да включват:

 • дидактически игри;
 • спортни игри;
 • запознаване с различни и достъпно обяснени български обичаи, традиции и празници;
 • четене на допълнителна литература и самостоятелно общуване с книгата;
 • посещение на детски спектакли, изложби и концерти;
 • слушане на музикални произведения;
 • игри по избор на учениците (домино, шах, лего игри и други);
 • изготвяне на подходяща украса за празниците;
 • лично творчество.
 1. Изисквания към учителите за работа в групите при ЦДО

6.1.При провеждане на дейностите от преподавателската работа, пряко свързани с учениците, учителите при ЦДО опазват здравето и живота на учениците и  съблюдават спазването на здравно –хигиенните норми и изисквания.

6.2.Учителите при ЦДО осъществяват непрекъснат контрол над учениците от групата от началото до края на учебните занятия по разписанието за деня и разотиването на учениците.

6.3.Учителят при ЦДО трябва да се осведомява преди и в началото на самоподготовката за изявите на учениците и получените оценки по отделните предмети, както и за образователните дефицити по отделните предмети.

6.4.С оглед повишаване ефективността на самоподготовката учителят в групата поддържа добра комуникация с учителите, непрекъснат обмен на информация и еднакви педагогически изисквания, обсъжда с колеги индивидуалните постижения и затруднения на учениците.

6.5.Учителите при ЦДО осъществяват комуникация с родителите и ги информират за индивидуалното развитие и напредъка на учениците.

6.6.При провеждане на занятията, с оглед повишаване на качеството на обучението учителите:

– използват педагогически методи и подходи, съобразени със спецификата на групата и развитието на учениците, които да подпомогнат успеваемостта на учениците;

– създават организация, която включва прилагане на иновативни педагогически методи, групова работа, индивидуален подход, работа в малки групи, упражнения, свързани с развиване на логическото мислене на учениците, на паметта и въображението;

– извършват вътрешно оценяване на самоподготовката на учениците и техния напредък;

– участват в квалификационни форми, допринасящи за ефективността на работата при ЦДО.

6.7.За да осъществяват ефективно дейностите при целодневното обучение, учителите трябва да притежават необходимите компетентности, познания и умения да:

– организират, направляват и контролират ефективно възпитателно-образователния процес;

– създават позитивна възпитателна и учебна среда;

– насърчават, подпомагат и мотивират учениците за самостоятелна работа.

 1. Административни изисквания към Годишната училищна програма за целодневна организация:

Дейностите по целодневната организация на образователно-възпитателния ден се вписват в следната училищна документация:

 • Списък-образец 1;
 • Годишния план за дейността на училището;
 • Книгата с протоколи от заседания на Педагогическия съвет;
 • Дневник на групата при ЦДО.
 • Одобрява се от директора на училището в срок до 15 септември на всяка календарна година.
 • Разглежда се и се приема с решение на Педагогическия съвет.
 • Отворена е за допълнения, подобрения и изменения.

III. Очаквани резултати:

 1. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес и повишаване степента на знания и компетентности у учениците.
 2. Разитие на творческите способности на учениците и участие им в различни училищни, регионални и национални състезания, конкурси, изложби и др. изяви.
 3. Формиране у учениците, обхванати в ЦДО, на умения за осмисляне на свободното време и повишаване нивото на тяхната социализация, както и възпитание в толерантност, сътрудничество и стремеж към успех.
 4. Засилване интереса от страна на ученици и родители към целодневната организация на учебния ден.