baner

 

Стратегия

 за

развитие на ОУ „П.К.Яворов”- гр. Бургас

2016-2020 г.

 

 

                                                                                                 „И винаги напред…

                                                                                                                  Аз вечно

                                                                                                                             диря…”

                                                                                                                                                          Пейо К. Яворов

 

Стратегията за развитие на ОУ ”Пейо К. Яворов” – гр. Бургас, е насочена  към постигането на още по-високи резултати от цялостната дейност на  всички членове на екипа, към повишаване качеството  и модернизиране на образованието, към още по-стриктно съблюдаване правата  и възпитаването на децата в духа на националните и европейски ценности.

Стратегията за развитие на ОУ ”Пейо К. Яворов” – гр. Бургас, е съобразена с националната и регионална политика в сферата на образованието. Нашите приоритети отчитат специфичните особености и традиции на училищната образователна среда и представят вижданията ни за качествено образование според Стандарта за управлението на качеството в институциите /чл.22, ал.2,т.15 от ЗПУО/ и образователните принципи и цели, заложени в текстовете  на ЗПУО /чл.3 и чл. 5 от ЗПУО/.

Стратегията за развитие на училището за периода 2016 – 2020 г. е изработена в изпълнение на член 263, ал. 1, т. 1 от ЗПУО. Неотменна част от нея е планът за действие и финансиране.

Педагогическият съвет ежегодно отчита изпълнението на Стратегията и осигурява  нейното актуализиране.

І. Анализ на състоянието на училището и на външната среда

      Училище „Пейо К. Яворов”- гр. Бургас, е основно общинско училище, създадено през 1962 година. В своята над половинвековна история ОУ „Пейо Яворов”- гр. Бургас,  изгражда свой облик и традиции и се утвърждава като едно от престижните учебни заведения в града.

1.Участници в образователно-възпитателния процес.

      1.1.Ученици

През учебната 2016/2017 година в училището се обучават 500 ученици, разпределени в:

– начален етап  /І – ІV клас/ – 14 паралелки

– прогимназиален етап /V–VІІ клас/ – 6 паралелки

– помощна слята паралелка за деца с множествени увреждания

Анализирайки състоянието към настоящия момент, се отчита следното:

 

СИЛНИ СТРАНИ    ВЪЗМОЖНОСТИ

/ слаби страни, тенденции и прогнози/

¨      Автономия       по отношение  на

управление на делегиран бюджет.

¨     Добре разработена система за финансово управление и контрол в публичния сектор.

¨     Научна и практическа подготвеност на директора за опериране с бюджет и финанси на училището, както и  с механизма за мониторинг на образователния процес.

¨     Система за двоен подпис.

¨     Осигуряване на прозрачност и публично отчитане на средствата от бюджета и извънбюджетните приходи.

¨     Изградена съвременна  материално-техническа база училищна сграда и оборудвани кабинети.

¨     Създадена целодневна организация на учебно-възпитателния процес обхващаща учениците от I – VI клас; функционираща библиотека и игротека

¨     Изградена система за менторство на новоназначени педагогически специалисти  и условия за приемственост при заместване.

¨     Добре поддържан сайт на училището.

¨     Изградена вътрешна информационна система за разпространение на информация, свързана с дейността на училището.

¨     Съвместна работа на педагогическия съветник с класните ръководители по изпълнение на Програмата за превенция на тормоза и насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение.

¨     Съобразяване с интересите и потребностите на учениците.

¨     Непрекъснато повишаване качеството на образователния процес, доказателство за което са и резултатите от НВО.

¨        Успешно участие на учениците  в различни олимпиади и състезания.

¨        Активно участие в дейности по вътрешно-училищни, общински и национални  проекти.

¨         Ангажираност на учениците в свободното време чрез системата за разнообразни извънкласни дейности; разнообразие от клубни дейности по национални програми.

¨        Работещ модел на интегрирано обучение за ученици със специални        образователни потребности; опит в обучението на  ученици с увреден слух.

¨         Ритуализация на училищния живот: училищни символи – знаме, герб, химн.

¨        Добра пълняемост на паралелките.

¨        Постижения в областта на спорта и изкуствата.

¨         Взаимоотношенията  „учител -ученик”, „ученин – ученик“ се характеризират с активност, доверие, подкрепа.

¨          Организиране на вътрешно-училищни форуми за изява на ученици; стремеж за стимулиране на талантливите ученици.

¨        Наличие на медицински специалист и здравен кабинет в училище.

¨         Обезпечен пропусквателен режим в сградата и двора на училището с охранител и видео-наблюдение, свързано със СОТ.

¨      Създадено Училищно настоятелство.

¨          Недостатъчно мотивиране на част от учениците за участие в  извънкласни дейности.

¨            Липса на достатъчно         регламентирано време за работа по превенция на рисково поведение, вкл. превенция на училищно насилие.

¨          Недостатъчно развито ученическо самоуправление.

¨          Недостатъчно високо ниво на езикова грамотност.

¨          Недостатъчен брой мултимедийни проектори и интерактивни дъски.

¨          Лошо състояние на откритата спортна база – ограда, настилка и спортни съоръжения.

 

 

 

 

 

      

 

1.2. Кадрови потенциал

             Ръководството на училището се осъществява от  директор  и двама заместник-директори. Назначени са 32 висококвалифицирани педагози, всички с висше образование. От тях  с Първа ПКС – 3, с Втора ПКС – 14, с Трета ПКС – 1, с Четвърта ПКС – 1, с Пета ПКС – 1. В начален етап работят 15 старши учители, в прогимназиален етап – 12 старши учители. Училището има и педагогически съветник.

За здравното обслужване  се грижи медицинска  сестра.

Пропускателният режим и безопасността се регулират чрез система за видеонаблюдение, служител – портиер и система от вътрешни дежурства.

Назначен е  помощен персонал: работник-поддръжка и хигиенисти.

 

СИЛНИ СТРАНИ    ВЪЗМОЖНОСТИ

/слаби страни, тенденции и прогнози/

¨      Непрекъснато повишаване  професионалната  подготовка на педагозите.

¨      Работещи методически обединения, развита вътрешна система за обмяна на опит.

¨      Високи компетенции за приложение на компютърните технологии в учебния процес.

¨      Работа в екип; стремеж към координиране на дейността на педагози и родители; действащо  УН.

¨      Стимули за учителите, работещи с ученици със специални образователни потребности.

¨      Добра чуждо-езикова подготовка на преподавателите.

¨      Недостатъчна допълнителна   квалификация на педагозите за работа  с ученици със СОП.

 

 

 1. Материално –техническа база

Училището разполага с достатъчен брой класни стаи, с два компютърни кабинета с интернет връзка, кабинет по музика, кабинет по изобразително изкуство, кабинет по природни науки, ресурсни кабинети, два физкултурни салона, зала за танци, игротека, библиотека, методичен кабинет, медицински кабинет, училищен стол.

 

СИЛНИ СТРАНИ    ВЪЗМОЖНОСТИ

/ слаби страни, тенденции и прогнози/

¨      Непрекъснато подновяване на материалната база – сграден фонд, училищна мебел, изцяло обновена техника в компютърните кабинети, новообзаведен кабинет за работа с  ученици със СОП,  външно саниране  и др. –  осъществени от бюджета на училището  и  чрез участие в  различни проектни дейности през последните учебни години.

¨      Сградата е с централно парно отопление.

¨      Библиотека  с богат книжен     фонд и читалня.

¨      Частично обновена спортна база.

¨      Училищен стол, предлагащ разнообразие от закуски и топъл обяд.

¨      Частично изградена подкрепяща архитектурна среда за ученици със СОП.

¨      Осигурен пропусквателен режим, видеонаблюдение.

¨      Неотговарящо на съвременните стандарти оформление на   дворното пространство и прилежащата ограда.

¨      Необорудвана спортна  площадка.

¨      Неотремонтирани части от сградния фонд /коридори, ел.инсталация, съблекални и др./

¨      Липса на актова зала, с размери, позволяващи изява на учениците.

¨      Липса на кабинет по предприемачество и трудово обучение.

 

 

 

 

 1. Финансиране

       ОУ ”Пейо Яворов”  е общинско училище и се финансира чрез бюджета на общината, съгл. действащия  модел на финансиране, основан на  единни разходни стандарти за издръжка на един ученик. Делегирани са  финансови правомощия, изразяващи се в предоставени права на директора като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити със самостоятелен бюджет, разширяване свободата за вземане на решения при управлението и контрола на финансите на училището.

Финансови средства постъпват и по линия на различни национални и европейски програми, дарения и собствени приходи.

 

СИЛНИ СТРАНИ    ВЪЗМОЖНОСТИ

/ слаби страни, тенденции и прогнози/

¨      Училището има право самостоятелно да решава как да изразходва средствата си при спазване наредбите на МОН. ¨      Липса на достатъчен финансов ресурс за обезпечаване на различни училищни дейности.

 

 1. Външни фактори

Редица външни фактори  оказват влияние върху процесите в сферата на образованието в: УН, родителска общественост, неправителствени организации, институции, общественици …

 

СИЛНИ СТРАНИ    ВЪЗМОЖНОСТИ

/ Слаби страни, тенденции и прогнози/

¨      От страна на училището непрекъснато се търси връзка с родителската общност.

¨      Партниращо Училищно настоятелство.

¨      Сътрудничество с ОбКППМН, с отдел „Превенция” към РДВР-Бургас , с ОЗД, с БЧК и др.

¨      Недостатъчно ефективни механизми за  работа с родителите  на проблемните ученици.

¨      Недостатъчно партньорството с различни неправителствени организации.

 

ІІ. Визия

           „Мечтатели с амбиции за утрешния ден!

 

Модерно конкурентоспособно училище за развитие на дигитални, социални и граждански компетентности чрез актуални стратегии и интерактивни методи и средства на преподаване, подготвящо активни социално-отговорни личности.

Хуманно и толерантно училище, ориентирано към интереса и към мотивацията на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика. Училище – осигуряващо равен достъп до качествено образование и приобщаване на всеки ученик, недопускащо дискриминация при провеждане на училищното образование.

 

ІІІ. Мисия

Главна  ценност в  образователната  система  е  детето. ОУ ”П.К. Яворов”- гр. Бургас, осигурява качествено  съвременно образование, успешно съчетаващо традиции и новаторство, за стимулиране развитието, творческите заложби и потенциала на всеки ученик като знаещ, търсещ, мотивиран за себереализация и изява.

ОУ „П.К.Яворов” е привлекателно и достъпно, гарантиращо грамотността и развитието на личността.

В този аспект мисията на училището е устойчиво продължаване на започнатия процес на работа за достигане на максимално качество на обучение и възпитание на учениците чрез:

 • демократизация на общоучилищния живот;
 • разгръщане индивидуалността на учениците;
 • съответствие с изискванията и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности;
 • привеждане в съответствие с ЗПУО и с държавните образователни стандарти.

С тази мисия работи:

 • Екип от педагози, който поставя детето в центъра на своята работа.
 • Екип, който насърчава свободата на изразяване на мисли, чувства и преживявания, за да бъде детето значим участник в процеса на обучение.
 • Екип, ориентиран към глобалните световни образователни приоритети.

 

ІV. Целеполагане

Стратегическа цел:

Повишаване авторитета на ОУ „П.Яворов“- гр. Бургас, чрез изградена единна и ефективна система за управление, която да осигури високо качество на образованието и да повиши авторитета на образователната институция, като я направи търсена и конкурентоспособна.

Стратегическата цел на ОУ „П.Яворов“ е ориентирана към постиженията на образователните политики в страната и  ЕС. Отчитат се националните традиции, регионалните тенденции и общински политики на българското образование. Приоритет е необходимостта от ефективно прилагане на информационните и комуникационни технологии, иновации в образованието и изграждането на вътрешна информационно- комуникационна структура и връзките в нея за осъществяване на образователните цели.

На преден план се извежда интелектуалното, емоционално, социално, духовнонравствено и физическо развитие и подкрепа на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му, залегнали в дейностите по постигане на оперативните цели.

Отчетени са състоянието и потребностите на училищните резултати към момента, потребностите на човешките ресурси и нуждата им от подкрепа, както и ролята на училището като обществен фактор в системата на образователните институции в общината и региона.

Разработените оперативни цели произтичат от:

 • Целите и принципите на училищното образование /чл.3 от ЗПУО/;
 • Областите на наблюдение за изградената система за управление на качеството на образователната институция:
 1. Управление на институцията
 2. Управление на средата
 3. Управление на образователния процес
 4. Управление на процеса на възпитание и социализация
 5. Партньорство и сътрудничество на заинтересованите страни

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1

Разработване и утвърждаване на единна и непротиворечива система за ефективно управление на институцията.

 

Дейност 1: Изграждане на Система за осигуряване качеството на образованието:

1.Изготвяне на анализ на образователната реформа в страната в контекста на европейските политики и стратегически цели за превръщането на образованието като национален приоритет и намиране мястото на образователната институция в контекста на промените. Квалификация на ръководния персонал по проблемите, свързани с образователната реформа и адаптирането на училищните политики към новите образователни цели.

2.Създаване  на  вътрешна  нормативна  уредба  за  изпълнение дейностите  по стратегическата и оперативни цели, свързани с качеството на образованието в ОУ „П.Яворов“- гр Бургас. Актуализация на вътрешните нормативни актове спрямо промените в нормативната база на национално ниво.

 1. Изграждане на училищна Система за качество.

3.1 Разработване на общи и специфични училищни стандарти за качество, свързани с управлението на институцията, повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, система за контрол на качеството, подобряване на училищната среда, възпитание на учениците и училищно партньорство.

3.2 Адаптиране на политики за постигането на образователните цели спрямо ЗПУО и стандартите./чл.174, ал.2,ЗПУО/

3.3 Разработване на училищни учебни планове за всяка паралелка – всяка година, съгласно изискванията на Стандарта за учебния план, приемането им с решение на Педагогическия съвет, съгласуване с Обществения съвет към училището при условията и по реда на чл. 269, ал. 2 и 3 от ЗПУО се утвърждава от директора на училището.

3.4 Разработване на годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден в съответствие със стратегията и спецификата на училището./чл.19, ал.1 от Стандарта за организация на дейностите/

3.5. Изграждане на училищни екипи за подкрепа за личностно развитие на детето и ученика; изграждане на позитивен организационен климат; утвърждаване на позитивна дисциплина; развитие на училищната общност.

3.6 Предефиниране на политики, приоритети и ценности.

3.6.1 Ясно дефиниране на системата от индикатори за контрол и инспектиране на образователната институция.

3.6.2  Запознаване със Стандарта за инспектиране и изготвяне на вътрешна  система  за  ефективен  мониторинг и  контрол.

 

Дейност 2: Инвестиции в образованието / Финансови ресурси

Дейности по показатели:

1.Създаване на условия за участие в национални, европейски и други международни програми и проекти

 • Изграждане на  училищни  екипи  за  разработване  на  проекти.
 • Провеждане на обучение на екипите по разработване, управление и мониторинг на проекти.

2.Осигуряване   на законосъобразно,   икономически   целесъобразно и прозрачно управление на училищния бюджет.

 • Адаптиране на Системите за финансово управление и контрол в образователната институция спрямо Стандарта за финансиране към ЗПУО.

Разработване на:

 • Счетоводна политика на образователната институция.
 • Процедура  по   разделянето   на   отговорностите   по   вземане   на   решение, осъществяване на контрол и изпълнение.
 • Процедура по        осигуряването   на       пълно,     вярно,   точно    и своевременно осчетоводяване на всички операции.
 • Система за двоен подпис.
 • Инструкция за вътрешния контрол във връзка с поемането на задължения и извършване на разход.
 • Инструкция за  предварителния контрол  във  връзка  със  завеждането  и изписването на краткотрайни и дълготрайни активи.
 • Работна инструкция за контрол върху общинската собственост.

3.Разработване на бюджета   съобразно действащата нормативна уредба.

4.Осигуряване на прозрачност и публично отчитане на средствата от бюджета и извън бюджетните приходи.

5.Разработване на процедури по постъпване и разходване на извънбюджетни средства от дарения, спонсорство, наеми, проекти и др.

6.Наличие на приходи в училището.

 • Осигуряване на инвестиции в образователната институция и тяхното законосъобразно, целесъобразно и икономично използване.
 • Привличане на алтернативни източници за финансиране от работа по проекти и програми, дарения, наеми, спонсорство и др.

 

Дейност 3: Квалификационна дейност

1.Планиране, реализиране и документиране на квалификационната дейност за педагогическите специалисти на вътрешно училищно ниво.

 • Запознаване на педагогическите специалисти с Наредбата за статута  и  професионалното  развитие  на  учителите, директорите и другите педагогически специалисти и Глава XI от Закона – „Учители, директори и други педагогически специалисти“ и повишаването на тяхната квалификация в Раздел три от същата глава.
 • Проучване на нагласите и потребностите от квалификация на персонала в училище и провеждане на ефективни обучения с доказан резултат съобразно придобитите нови компетентности.
 • Изработване на План за квалификация, съобразен с изискването педагогическите специалисти да повишават квалификацията си с не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране и не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки./чл.223 ЗПУО /
 • Насочване повишаването на квалификацията на конкретния педагогически специалист към напредъка на учениците, както и към подобряване на образователните им резултати./ 224, ал.2 ЗПУО/
 • Създаване на стимули за мотивация за повишаване квалификацията на кадрите чрез учене през целия живот.
 • Мултиплициране и   практическо   приложение   на   добрия педагогически опит, получен по време на квалификационната дейност.

2.Планиране, реализиране и документиране на квалификационната дейност за педагогическия персонал, проведена от други институции.

 • Изграждане на система за външна квалификация. /От регистъра/
 • Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти от специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации.

3.Споделяне на ефективни практики.

 • Изграждане на механизъм за популяризиране на добрия педагогически опит.
 • Споделяне на резултатите от обученията и мултиплициране на добрия педагогически опит чрез различни форми на изява: Дни на отворени врати, събирания на Педагогическите екипи по ключови компетентности и др.
 • Осигуряване на условия за популяризиране на добрия педагогически опит – по направления: хуманитарно, природонаучно, технологично, изкуства и спорт.

 

Дейност 4: Нормативно осигуряване

1.Осигурявяне на достъп до законовата и подзаконовата нормативна уредба за осъществяване дейността на училището.

2.Изграждане на вътрешна система за движение на информацията и документите в образователната институция.

 • Инструкция за вътрешна комуникация.
 • Правилник за документооборота.

3.Запознаване на педагогическия екип със Стандарта за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване и Стандарта за информация и документите.

4.Осигуряване на достъп до учебната документация по изучаваните учебни дисциплини.

4.1.Поддържане и актуализиране на информационния поток в училищните библиотеки спрямо новите изисквания на Наредба 6 за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала и Учебните програми /за 2016-2017 год./ за първи и пети клас/.

4.2.Осигуряване на резервни комплекти от учебници и учебни помагала в училищната библиотека.

4.3.Поетапна актуализация на библиотечните единици.

5.Състояние на училищната документация.

5.1.Осъществяване на текущ контрол по изрядно водене на училищната документация съгласно Стандарта за информация и документите.

5.2.Съхраняване и архивиране на училищната документация съгласно изискванията на Стандарта за информация и документите.

 

 

6.Поддържане състоянието на библиотечната информация съгласно изискванията на Стандарта за физическата среда, информационното и библиотечно обслужване.

 

Дейност 5: Училищен персонал

1.Разработване на правила и/или процедури при назначаване и съкращаване на персонала.

 • Вътрешни указания за осъществяване на подбор при назначаване на персонал, за сключване и прекратяване на трудови договори.
 • Инструкция за вътрешна комуникация.

2.Създаване на механизъм за откритост и прозрачност при вземане на управленски решения.

3.Създаване на правила за делегиране на права.

3.1.Разработване на процедура по разделянето на отговорностите по вземане на решение, осъществяване на контрол и изпълнение.

3.2.Процедури по разрешение, одобрение, оторизация и разделяне на отговорностите.

4.Изработване на критерии за оценка труда на учителите и служителите.

4.1.Изработване на критерии за поощряване на педагогическите специалисти с морални и материални награди за високи постижения в предучилищното и училищното образование. /Чл. 246. (1) от ЗПУО/

4.2.Адаптирани критерии за диференцирано заплащане труда на педагогическите и непедагогически специалисти, съгласно Стандарта за финансиране.

4.3.Адаптиране на вътрешните правила за работната заплата спрямо Стандарта за финансиране.

5.Осигуряване на капацитет за оценка на състоянието на качеството на предлаганото образование.

5.1.Изграждане на комисия за управление качеството на образованието като помощен, консултативен и постоянен работен орган към директора на училището за оказване на подкрепа при управление на качеството в институцията.

5.2. Регламентиране на задължения, правомощия, състав и време за заседания на комисията в правилника за устройството и дейността на образователната институция. /Стандарт за управление на качеството/

6.Разработване на политика за насърчаване и ресурсно подпомагане на извънкласни дейности.

6.1.Вътрешни политики за допълнителна подкрепа и ресурсно подпомагане.

6.2.Регламентиране съвместната дейност на ръководството, класните ръководители и екипите за подкрепа на личностното развитие.

6.3.Изграждане на система за менторство на новоназначени педагогически специалисти и условия за приемственост при заместване.

7.Създаване на правила за качество на административното обслужване.

7.1.Антикорупционна програма.

7.2.Работна  инструкция  за  регистриране  и  разглеждане  на  сигнали  за корупция.

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2

Изграждане на училищен механизъм за адаптиране на ученика към училищната среда.

 

Дейност 1: Индивидуална среда на ученика

1.Разработване на мерки за адаптиране на ученика към училищната среда.

1.1.Запознаване със Стандарта за физическата среда, информационното и библиотечно обслужване.

1.2.Изграждане на система за охрана и сигурност с видеонаблюдение и жива охрана.

1.3.Актуализация на Оценката на риска на физическата среда от Службите по трудова медицина и изпълнение на конкретните предписания спрямо Стандарта за физическата среда, информационното и библиотечно обслужване.

1.4.Изграждане на КУТ, ГУТ и училищни Комисии по безопасност и здраве и уреждане в правилник правата и задълженията им за предотвратяване на рисковете.

2.Създаване на възможности за включване на ученика в различни училищни общности в зависимост от неговите интереси и потребности.

3.Осигуряване на условия за интерактивно учене.

 • Създадени възможности за приложение на ИКТ в образователния процес по всички учебни предмети.
 • Разработване от страна на педагогическите специалисти на собствени модели на интерактивни добри педагогически практики.
 • Осъществяване на контрол по планирането на материала по учебните предмети и разработване на различни образователни материали, включващи интерактивни методи на преподаване.
 • Създаване на условия за гъвкаво прилагане, изменяне и адаптиране методите на преподаване от страна на учителите с оглед постигането на по- добри резултати от ученето.
 • Създаване на условия за използване на интерактивни техники за окуражаване на учениците  да  правят  връзки  и  да  участват  активно  в  учебния  процес.

 

Дейност 2: Утвърждаване на училището като социално място

1.Създаване условия за интегриране на ученици със СОП.

2.Запознаване  със  Стандарт  за приобщаващото  образование. Изготвяне  на програма за осигуряване на равен достъп до образование.

3.Предприемане на мерки за социализиране на ученици, за които българският език не е майчин.

 • Програма за превенция на ранното напускане от училище.
 • Участие в различни форми на сътрудничество с неправителствени организации, регионалните управления по образование, органите за закрила на детето и др.

4.Изграждане на правила за разрешаване на възникнали конфликти.

 • Изграждане на механизъм за превенцията и разрешаването на конфликти и търсене на подкрепа и партньорство в и извън общността.
 • Създаване на правила в училищните общности за решаване на конфликти в дух на сътрудничество, с цел постигане на бързи и обосновани резултати посредством използването на доказани стратегии за решаване на конфликти.
 • Изграждане на училищна комисия за превенция на тормоза и насилието.

5.Реализиране на дейности за превенция и разрешаване на конфликти.

 • Съвместна работа на педагогическия съветник с класните ръководители по изпълнение на Програмата за превенция на тормоза и насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение, които са израз на общата воля и на координираните усилия на всички участници в образователния процес.
 • Осигуряване на практически опит в интеркултурното сътрудничество за учащи се и преподаватели.

 

Дейност 3: Дейности за разпространяване на информация, свързана с дейността на училището

1.Изграждане на вътрешна информационна система за разпространяване на  информация, свързана с дейността на училището.

1.1.Интернет страница на училището.

1.2.Електронен дневник.

1.3.Електронни портфолия на учители.

1.4.Електронни портфолия на класове.

2.Осигуряване на начини и средства за разпространяване на информацията.

 • Провеждане на ефективна медийна политика.
 • Поддържане интернет страница на училището.
 • Поддържане на училищния сайт с актуална информация.

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ  3:

Управление на образователно – възпитателния процес чрез внедряване на ефективна система за обучение и учене, ориентирана към мислене.

 

Дейност 1:  Учебна дейност

1.Разработване и въвеждане на модел за подготовка и планиране на уроците, включващ:

1.1.Разработване и утвърждаване на тематичен план на учебния материал, съобразен с ДОС и учебния план на училището. Предварително планиране целите на урока, тяхното ясно формулиране и правилно обосноваване.

1.2.Съобразяване на урочното планиране с учебната програма и с резултатите от входяща, изходяща диагностика и текущото оценяване и го променя гъвкаво при необходимост.

1.3.Гъвкаво променяне на годишното и урочното планиране при необходимост.

1.4.Предвиждане на мерки в урочните планове за диференциран и индивидуален подход с нуждаещи се от подкрепа ученици.

1.5.Разпределяне на съотношението на уроците за нови знания към тези за затвърдяване, съгласно изискванията на ДОС за общообразователната подготовка и ДОС за оценяване.

1.6.Адаптиране на урочните планове за различните паралелки спрямо равнището на подготовка и различните потребности на учениците.

1.7.Предварителна подготовка на учебни материали за урока.

1.8.Включване на учениците в предварителната подготовка на урока със задачи за проучване, с презентации, с информационни съобщения и др.

 1. Изграждане на ясна и методически обоснована структура на урока:

2.1.Включване на значителна част от учениците в отделните структурни елементи на урока и събуждане на интереса им и на потребност от аргументирана позиция и защитата й.

2.2.Открояване на структурни елементи, които са предпочитани и очаквани от учениците.

2.3.Целесъобразно управляване на урочното време и постигане на баланс между отделните структурни елементи.

2.4.Осъвременяване и актуализиране на учебното съдържание от страна на учителя.

 1. Планиране и използване на ИКТ в урока:

3.1.Разработване и въвеждане на система за квалификация на учителите във връзка с ефективното използване на съвременни информационни и комуникационни технологии в обучението.

3.2.Самостоятелно разработване на мултимедийни и електронни уроци.

 

Дейност 2:  Оценяване и самооценяване

1.Използване на разнообразни форми за проверка и оценка на ученици.

 • Запознаване и спазване на ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Разясняване на педагогическите специалисти на целите и подходите за тълкуване на резултатите: нормативен, критериален, смесен, както и функциите на оценяването – диагностична, прогностична, констатираща, информативна, мотивационна, селективна.
 • Осигуряване на обучение за учителите по доцимология – свързано с методи на оценяване на учениците, тестово изпитване, формиране на оценка, използване на разнообразни форми на проверка и оценка, основани на:
 • достъпност на оценяването- в ясна и разбираема форма, оповестявана по подходящ и удобен начин, налична и достъпна и на безпристрастна основа;
 • точност – отразява действителността точно и надеждно като измерва близостта на оценките до неизвестните действителни стойности;
 • сравнителен анализ – методология, която се използва за търсене на най- добрите практики;
 • яснота- дали данните са придружени с подходящите метаданни, включително информация за тяхното качество и степента, в която се предоставя допълнително съдействие на потребителите от доставчиците на данни;
 • съгласуваност – данните да бъдат надеждно комбинирани по различни начини и за различни цели;
 • сравнимост – измерване на степента, в която различията между статистическите данни могат да се обяснят с различията между действителните стойности на статистическите характеристики;
 • свързаност – измерване на логическата и числовата съгласуваност, т.е. адекватността (способността) на данните да бъдат надеждно комбинирани;
 • надеждност – надеждността се явява доверието, което потребителите причисляват (приписват) на статистическите продукти, основано единствено на имиджа на производителя на данните, статистическия орган, т.е. имиджа на марката;
 • безпристрастност– характерно свойство, потвърждаващо, че статистиката е разработена, изготвена и разпространена по неутрален начин и че всички потребители трябва да бъдат равнопоставени;
 • обективност – обективността е характерно свойство, което потвърждава, че статистиката се разработва, произвежда и разпространява по надежден и непредубеден начин;
 • предварителен достъп – това налага прозрачност в системата.

2.Прилагане на разнообразие от форми за проверка и оценка на постиженията на учениците (формални, неформални, вътрешни, външни форми на оценяване, самооценяване и взаимно оценяване).

3.Осигуряване на възможности за валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене.

4.Изготвяне на критерии за оценяване, известни на учениците.

 • Разработване и утвърждаване на училищни “стандарти” /училищни добри практики/ за оценяване по отделни предмети и запознаване на учениците с тях.
 • В началото на учебната година ученици и родители се запознават с критериите за оценяване.
 • Прилагане на еднаква система и единни изисквания за оценяване при различни учители по един предмет.
 • Изготвяне на график за датите за тестовете и класните работи предварителното му оповестяване на учениците и на родителите. Наличие на факти, чрез които това може да бъде доказано.

5.Изграждане на система за визуализиране на резултатите от НВО на училищно равнище във вид, който е удобен за анализи и обработка, с цел разработване на политики за подобряване на резултатите.

6.Осъществяване на перманентен контрол за ритмичност на оценяването съгласно чл. 11 от Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците

7.Установяване входното равнище на учениците по учебните предмети или модули, които са изучавали през предходната година в задължителните учебни часове.

8.Установяване на дефицитите от входното равнище и предприемане на мерки за преодоляването им.

9.Провеждане на текущо изпитване за установяване на изходното ниво на учениците две седмици преди оформянето на годишната оценка по учебните предмети, по които не се провежда класна работа и не се провежда външно оценяване.

10.Изграждане на умения у учениците за самооценяване чрез използване на адекватни критерии и показатели.

 • Аргументирано устно и писмено оценяване / чл.13,ал.3 ДОС оценяване/.
 • Направляване на учениците да преценяват и самооценяват, за да знаят какво трябва да развият у себе си.
 • Разяснение пред учениците на методиката за групови изпитвания /чл.15 ДОС – оценяване/.

 

Дейност 3: Изграждане на позитивни взаимоотношения ученик – учител; ученик – ученик

1.Изграждане на взаимоотношения на партньорство между учителите и учениците

 • Подкрепа за личностно развитие на детето и ученика.
 • Изграждане на позитивен организационен климат.
 • Утвърждаване на позитивна дисциплина.
 • Развитие на училищната общност. /174, ал.2 от ЗПУО/

2.Превенция на обучителните трудности и ранно отстраняване на риска от тях.

3.Изграждане на умения за работа в екип в паралелката.

4.Установяване от учителя на позитивна атмосфера в паралелките. Планиране и реализиране на дейности по:

 • осигуряване на обучение и възпитание в здравословна, безопасна и сигурна среда;
 • зачитане на учениците като активни участници в образователния процес;
 • получаване на  информация  относно  обучението,  възпитанието,  правата  и задълженията на учениците;
 • осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците;
 • осигуряване на индивидуално консултиране по проблеми, свързани с тяхното поведение и взаимоотношенията с връстници, родители и учители;
 • осигуряване на условия за участие в проектни дейности за формиране на знания, учения и нагласи за здравословен начин на живот;
 • екологично възпитание чрез проектни дейности, хепънинги, състезания и др.

5.Обсъждане на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т.ч. училищния учебен план чрез формите на ученическо самоуправление.

6.Подпомагане на учениците за получаване на съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на тяхното мнение по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността.

7.Поощряване с морални и материални награди при показани високи постижения в областта на науката, изкуството и спорта.

8.Участие в ритуализацията на училищния живот чрез предложения и дейности, свързани с училищните традиции и изграждане на новата визия на училището.

 

Дейност 4Повишаване резултатите от обучението

1.Подготовка на учениците за успешно полагане на изпитите от НВО и ДЗИ.

2.Организиране на допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия и по ред, определени със заповед на директора на училището за ученици с обучителни трудности. При необходимост допълнителното обучение може да продължи и през следващата учебна година. /чл. 124, ал.2 от ЗПУО/.

3.Перманентно  консултиране  на  учениците,  полагащи  поправителен  изпит  и изготвяне на програми за допълнителна работа по учебни предмети или модули.

4.Преустановяване  на  индивидуалната  учебна  програма  и  продължанаване  на обучението по общата при постигане изискванията на учебната програма.

 

Дейност 5Надграждане на знания и умения

1.Организиране на вътрешноучилищни състезания, конкурси и др.

2.Планиране и реализиране на дейности, мотивиращи учениците за усвояване на допълнителни знания – Организиране на „Празници на словото“ – БЕЛ /Стандарт – усвояване на БКЕ/ – ПРИОРИТЕТ – РОДНОЕЗИКОВАТА ПОДГОТОВКА /Маратони на четене, състезания по декламаторско майсторство, дефилета на литературни герои, рицари на книгата, състезания по грамотност и др/.;

3.Подготовка за участие на ученици в състезания, олимпиади, конкурси и др.

4.Изграждане на екипи за работа по проекти на национални и европейски програми.

 

Дейност 6Постигане на високи педагогически постижения

1.Изграждане на система за мотивация на учителите за повишаване на квалификацията и кариерно развитие.

 • Планиране, координирането, управлението и контролът на дейностите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти на училищно ниво.
 • Създаване на условия за повишаване на квалификацията/вкл. финансови/.
 • Придобиване на следдипломна квалификация и за придобиване на докторска степен

2.Мотивиране на учители за подготовка на ученици – призьори на състезания, олимпиади и др.

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4

Изграждане на училищни политики за възпитание и социализация на учениците

 

Дейност 1: Реализация на политики и мерки, свързани с възпитанието и социализацията на учениците

1.Разработване на план за възпитателната дейност в партньорство с представителите на ученическото самоуправление и родителите.

2.Разработване на система от специални мерки за възпитание, привличане, задържане и развитие на учениците в училището за осигуряване на интелектуалното, емоционалното, социалното, духовно-нравственото и физическото им развитието в съответствие с техните потребности, способности и интереси.

3.Изграждане на училище без агресия, осигуряващо подкрепяща среда, индивидуално консултиране по възрастови проблеми.

4.Поощрения и награди на ученици и учители за активно включване в извънкласните и извънучилищни дейности.

5.Създаване и функциониране на разнообразни форми на извънкласна и извънучилищна дейност.

6.Педагогическият съветник – активна подкрепа на възпитателната дейност.

7.Разработване и реализиране на план за дейност на УКБППМН.

 

Дейност 2:  Инициативи по основни направления на възпитателната дейност

1.Планиране и реализация на дейности за преодоляване на агресията в училище.

 • На ниво паралелки;
 • Чрез формите на ученическо самоуправление;
 • Чрез изяви в училищните медии
 • Чрез проекти и програми
 • Чрез съдействие от компетентни органи;
 • Чрез партньорство с институции по Чл. 49. (1), т.2, 3 и т.5.

2.Кариерно ориентиране и консултиране

3.Превантивна, диагностична, рехабилитационна и ресоциализираща работа с деца и ученици.

4.Педагогическа и психологическа подкрепа.

 • Чрез осигуряване на обща подкрепа /чл. 178 от ЗПУО/
 • екипна работа между учителите и други педагогически специалисти;
 • кариерно ориентиране на учениците;
 • занимания по интереси;
 • превенция на насилието и преодоляване на проблемно поведение.
 • Чрез осигуряване на допълнителна подкрепа.

5.Създаване на подкрещяща среда за деца и ученици, склонни към насилие и агресия.

6.Ранно откриване на ученици с асоциално поведение и предприемане на мерки за работа с тях и семействата им.

7.Индивидуално консултиране на ученици с проблемно поведение спрямо връстници, родители, учители и проблеми, свързани с психичното, личностното и интелектуалното им развитие.

8.Дейности за формиране на знания и умения за здравословен живот.

 • Здравни беседи.
 • Дискусии с представители на здравни организации.
 • Обучения.
 • Състезания.

9.Дейности за екологичното възпитание на учениците.

10.Дейности за възпитание в национални и общочовешки ценности.

11.Ритуализация на училищния живот.

 • Патронен празник.
 • Символи и ритуали.

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5:

Партньорство и сътрудничество

Мерки за училищно партньорство, социална ангажираност и отговорности на педагогическите специалисти при работа с родители, ученици и общественост.

Област: Училищно партньорство

 

Дейност  1: Партньорство между преките участници в училищното образование

1.Създаване на условия за подкрепа на млади учители. Система за наставничество или менторство.

2.Включване на учителите в управлението на промените в училището. Изграждане на професионални училищни общности.

3.Изграждане на комисии за включване на учителите в управлението на промените в училището и оказване на доверие при взимането на управленски решения с дългосрочен ефект.

4.Мерки за училищно партньорство, социална ангажираност и отговорности на педагогическите специалисти при работа с родители, ученици и общественост.

 • Планиране на дейности и форми на сътрудничество за осигуряване на позитивен организационен климат, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички участници в процеса на образование.
 • Планиране и реализиране на мерки и подходи, гарантиращи изслушване на ученика, осъзнаване на причините за проблемното му поведение и предоставяне на възможност за усвояване на добри поведенчески модели спрямо себе си и останалите.
 • Изграждане на механизъм за ефективно партньорство на училищното ръководство с педагогическите екипи за усвояване на ключовите компетентности, с училищното настоятелство и екипа на ученическото самоуправление.

5.Формиране на нагласи у родителите за партньорство и сътрудничество чрез организиране на родителски срещи и тематични инициативи на паралелките. /187, ал.2, т.5 ЗПУО/

 • Реализиране на дейности за удовлетворяване на родителите по конкретни въпроси – проучвания чрез анкети, интервюта и др.
 • Планиране и реализация на дейности за активно участие на родителите в организираните от училището извънкласни дейности.
 • Коледни конкурси.
 • Празници на словото.
 • Училищни изложби.
 • Форуми за превенция на агресията и насилието.
 • Дарения за деца в тежко социално.
 • Провеждане на разяснителна кампания сред родителите на общи родителски срещи за механизма за осигурен достъп до учебната документация, техните права и задължения спрямо ЗПУО и ДОС.
 • Дейности на Училищното настоятелство и Обществения съвет.

 

Дейност 2:  Външно партньорство

1.Взаимодействие с институциите в системата на образованието, териториалните органи на изпълнителната власт, органите на местно управление.

 • Партньорство с висши училища и с представители на работодателите и на юридически лица с нестопанска цел.
 • Партньорство с органите на местно самоуправление при подготовката, реализирането и управлението на национални и международни програми и проекти, подпомагащи дейности в областта на образованието.

2.Взаимодействие с Агенцията за закрила на детето и структурите на полицията.

3.Взаимодействие с  местната общественост.

4.Представяне Стратегията за развитието на училището пред родителската общност и разяснителна кампания за план – приема като традиции и нови тенденции.

    

 1. Принципи на развитието

Ориентираност към личността: Най-важната задача за нас е успехът на отделната личност.

Равен достъп: Всеки ученик, обучаващ се в училището, има право да получи качествено образование, което отговаря на нуждите и способностите му.

Сътрудничество: Успешната образователна и възпитателна политика се основава на вътрешноекипната дейност и сътрудничеството с други институции – от концепцията до изпълнението.

Отговорност: Всички членове на педагогическата колегия и помощно-обслужващия персонал, ангажирани в образователната, възпитателната и обслужващата дейност, осъществявана в училището, носят отговорност за постигане на трайни ефекти с дългосрочно въздействие.

Гъвкавост: Образователната и възпитателната дейност е ориентирана към многообразните личностни потребности и предоставя възможности за свободен избор на обучаваните.

Единство в многообразието:Обучението, подготовката и възпитанието на децата и младите хора се осъществяват в рамките на единна културно-образователна среда, която създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции в рамките на училищната образователна политика и общо културно-езиково пространство.

Новаторство: Административното ръководство и педагогическата колегия имат воля и възможности за възприемане на нови подходи и философии с цел постигане на по-добри резултати.

Автономност: Училището, като част от системата на образованието ползва автономия да провежда собствена политика, отговаряща на държавните образователни стандарти.

Отчетност: Всички участници в образователната и възпиталната дейност отговарят и се отчитат за своите действия, с цел осигуряване на ефикасност, ефективност и резултатност на политиките.

Ефективност: Динамично управление, реализация и обвързване на ресурсите с конкретни резултати; оценка на миналия опит и бъдещото въздействие.

               Законосъобразност: Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия съответстват на Конституцията на Република България, ЗЗД, ЗПУО и другите нормативни актове.

Заключение

Настоящата Стратегия е приета от Педагогическия съвет на проведено заседание на 08.09.2016г.

Стратегията е утвърдена от Директора на училището със Заповед №1148/ 08.09.2016г.