baner

ИЗПИТНА СЕСИЯ

Изпитната сесия за валидиране на оценки съгласно заявление вх.№1953 /12.06.2019г. ще се проведе по график утвърден от Директора на ОУ „Пейо Яворов“. Виж графика