baner

ОТНОСНО ИЗВИНИТЕЛНИТЕ БЕЛЕЖКИ НА УЧЕНИЦИТЕ!!!

Уважаеми родители,

          Когато ученик почувства неразположение по време на учебните занятия, се преглежда от медицинската сестра в училище, която издава бележка, с вписани предполагаема диагноза, дадени медикаменти и препоръки. Класният ръководител извинява отсъствията за деня, след представяне на медицинска бележка от личния лекар, която е издадена най-късно на следваащия ден и заверена от медицинската сестра в училище.