baner

Съобщение!

Уведомяваме родителите на ученици за I клас за учебната 2021/2022 г. , че:

Записването от  първо класиране ще се извършва в периода от 07.06.2021 г. до 11.06.2021 г.,  от 08.00 – 17.00 ч.

Необходими документи при записване :

  1. Удостоверение за завършена предучилищна група (оригинал)
  2. Акт за раждане (копие)
  3. Документи, доказващи съответни предимства (ако се ползват такива)

– дете от приемно семейство – договор за настаняване или отглеждане на дете от приемно семейство / заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Бургас
– осиновено дете – съдебно удостоверение / съдебно решение за допускане на осиновяването
– дете с трайни увреждания над 50% – документ от ТЕЛК / НЕЛК
– дете с един или двама починали родители – копие на акт за смърт
– дете от многодетно семейство (3 или повече деца) – актове за раждане на всички деца в семейството
– дете – близнак – актове за раждане на всички деца в семейството
– дете със СОП – решение на ТЕЛК или Протокол от лекарска комисия

Влизането в училище ще става с пропусквателен режим (по двама родители).